Во Скопје отворена куќа за домување на жените жртви на семејно насилство

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Жените жртви на семејно насилство добија нов простор во Скопје каде ќе може да престојуваат во период од 6 месеци по напуштање на насилната средина. Куќата може да ја користат жени кои немаат свое живеалиште, ниту пак можат да го користат живеалиштето на нивните блиски.

  Поконкретно, просторот може да го користат најмалку 10 жени жртви на семејно насилство и нивните деца се додека жртвата не биде целосно интегрирана во општествениот живот, односно не стане економски независна, не обезбеди сопствено домување и стабилен финансиски приход.

  „Дополнително ќе биде обезбедена психолошка поддршка, советување и помош при вработување преку економско јакнење и унапредување на образованието. Оваа куќа за отворено домување располага со 4 простории за спиење, тоалет, бања и заеднички простор за кујна и дневен престој“, информираат од Град Скопје.

  Просторот е отворен од неодамна заедно со Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство.

 • Në Shkup është hapur shtëpia për banim për gratë viktima të dhunës familjare

  Gratë viktima të dhunës familjare fituan hapësirë të re në Shkup, ku do të mund të qëndrojnë gjatë periudhës prej 6 muaj, pas braktisjes së mjedisit të dhunshëm. Shtëpinë mund ta përdorin gratë të cilat nuk kanë vendbanim, as nuk mund të përdorin vendbanimin e të afërmve të tyre.

  Më konkretisht, hapësira mund të përdoret nga të paktën 10 gra viktima të dhunës familjare dhe fëmijët e tyre, derisa viktima nuk integrohet tërësisht në jetën shoqërore, përkatësisht nuk bëhet ekonomikisht e pavarur, nuk siguron banimin e saj dhe të ardhura financiare të qëndrueshme.

  “Në mënyrë plotësuese do të sigurohet mbështetje psikologjike, këshillim dhe ndihmë gjatë punësimit nëpërmjet përforcimit ekonomik dhe avancimit të arsimit.  Kjo shtëpi për banim të hapur ka 4 hapësira për fjetje, tualet, banjë dhe hapësirë të përbashkët për kuzhinë dhe qëndrim ditor”, informojnë nga Qyteti Shkup.

  Hapësira është hapur kohë më parë së bashku me Rrjetin Kombëtar Kundër Dhunës mbi Gratë dhe Dhunës Familjare.