Владата усвои итни мерки за рехабилитација на светското природно и културно наследство на Охридскиот регион

Владата вчера ја усвои Информација за потребата од преземање на итни мерки за рехабилитација на светското природно и културно наследство на Охридскиот регион.

Владините заклучоците, како што соопштија оттаму, се донесени по посочувањето од Министерството за култура, на препораките од реактивните мониторинг мисии на УНЕСКО, потенцирани од Комитетот за светско наследство при УНЕСКО.

Па така, Министерството за животна средина и просторно планирање е задолжено да донесе Одлука со која што ќе  ја задолжи ЈНУ – Хидробиолошки завод – Охрид да изработи приоритетна листа на клучни живеалишта од национално и европско значење и листа на статус на видови според IUCN класификација на загрозени приоритени видови на риби, безрбетници и алги во Охридско Езеро.

„Има и повеќе укажувања до Управата за заштита на културното наследство, меѓу коишто, во посочени рокови, да достави насоки до надлежната установа – НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид, со што ќе ги дефинира (ограничи) можностите за изградба на нови објекти, надградби и доградби во Старото градско јадро на Охрид, имајќи предвид дека членот 59-ѕ од Законот за градење не е правен основ за доградби, надградби и реконструкции во старото градско јадро на Охрид. Задолжувања има и до Министерство за транспорт и врски. Се задолжува Министерството за транспорт и врски, а се укажува на Општина Охрид, Општина Струга и Општина Дебрца, во прецирани рокови, секој во рамките на своите надлежности да започнат со отстранување на бесправно изградените објекти за коишто се издадени правосилни решенија за отстранување и за коишто се обезбедени финансиски средства за отсранувањето“, дополнуваат од владината прес-служба.

Министерството за транспорт и врски е задолжено, а на Општина Охрид, Општина Струга и Општина Дебрца им се укажува сите урбанистичко плански документации да ги доставуваат до Комисијата за управување со светското природно и културно наследство на мислење уште во фаза на предлог-опфат, односно пред да бидат усвоени од општинската Комисија за урбанизам и инкорпорирани во годишната програма.

Истовремено, Министерттвото за транспорт и врски, во соработка со Капетанијата на пристаништата – Охрид е задолжено да  формира Работна група за изработка на анализа на пловила во Охридското Езеро со пресметка и на капацитетот на носивост на пловила во Охридското Езеро.

Министерството за култура, во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, Управата за животна средина и Управата за заштита на културното наследство е задолжено да изработи и Нацрт-верзија на Предлогот на законот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион.

Владината одлука доаѓа по одлуката на УНЕСКО Охридскиот регион да остане светско наследство.

Охридскиот регион останува светско наследство на УНЕСКО, препораките ќе бараат целосно внимание вели министерката Костадиновска-Стојчевска