[Видео] „До кога ќе има партизација во културата?“ – актери со протестен перформанс пред Министерството за култура

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со протестен перформанс, извикувајќи „Доста е!“ и „Култура сега“, група културни работници застанаа пред Министерството за култура за да го изразат нивниот револт поради одлуката за генерален директор на НУЦК „Антон Панов“ во Струмица да се назначи професор по физичка култура.

  Тие во моментов се на средба со надлежните, откако повикаа да запре автократското владеење со културата, јавните добра и културните институции.

  „Вие останувате глуви и не сакате да ја увидите потребата на културните работници кои со години наназад се соочуваат со проблеми од таквото владеење“, истакна претходно струмичкиот актер  и активист Стојан Велков.

  „До кога некомпетентни кадри ќе се ставаат на раководни позиции на културните институции? До кога ќе се вадите на формално-правно издржаните конкурси каде квази читања на критериумите ја регулираат културата? До кога истите критериуми се читаат на еден начин за едни, а на друг начин за сосема други?“, ги праша надлежните.

  Културните работници се револтирани бидејќи како што велат, избраниот кандидат за директор на НУЦК „Антон Панов“ не ги поседува потребните квалификации. Велков реагира што културните работници се понижувани, обесправени и дискриминирани. Прашува до кога ќе се обезвреднува образованието од областа на културата и уметноста.

  „До кога партиските штабови на овие или на оние и ткн. кадровски комисии во партиите ќе одлучуваат за тоа кој да биде директор на културна установа и ќе решаваат човечки судбини? До кога ќе има партизација во културата? Кога ќе не слушнете? Доста е!“, извика тој.

  Актерите уште еднаш упатија апел да се преиспита одлуката и да се поништи. Тие вчера имаа и протестна акција пред платото на НУЦК „Антон Панов“ во Струмица. Нивната иницијатива досега ја поддржале 322 културни работници.

  Во понеделникот, пак, иницијативата се состана и со Националниот координатор за интеркултурализам, едно општество, развој на културата и меѓуресорска соработка, Роберт Алаѓозовски, за кој велат дека им го повторил ставот на министерката за култура, не наоѓајќи заеднички јазик со нив.

  Е.П./М.К.

 • [Video] “Deri kur do të ketë partizim në kulturë?” – aktorë me performancë proteste para Ministrisë së Kulturës

  Me një performancë protesteuese, duke thirrur “Mjaft është!” dhe “Kulturë Tani”, një grup punëtorë kulturorë qëndruan përpara Ministrisë së Kulturës për të shprehur revoltën e tyre lidhur me vendimin për drejtor të përgjithshëm të IKQK”Anton Panov” në Strumicë, të emërohet profesor i edukatës fizike.

  Ata aktualisht janë në takim me kompetentët, pasi kanë bërë thirrje për t’i dhënë fund sundimit autokratik me kulturën, të mirave publike dhe institucioneve kulturore.

  “Ju qëndroni të shurdhër dhe nuk doni të shihni nevojën e punëtorëve kulturorë të cilët janë përballur me probleme nga qeverisja e tillë për vite me radhë,” tha aktori dhe aktivisti nga  Strumica, Stojan Velkov.

  “Deri kur personeli i paaftë do të vendoset në pozita menaxheriale në institucionet kulturore?” Deri kur do të nxirreni në konkurset e mbajtura zyrtarisht-ligjërisht, ku pseudo leximet e kritereve rregullojnë kulturën? Deri kur lexohen të njëjtat kritere në një mënyrë për disa dhe në një mënyrë tjetër për krejtësisht të tjerë?”, pyeti ai autoritetet.

  Punëtorët e kulturës janë revoltuar sepse, siç thonë ata, kandidati i zgjedhur për drejtor i IKQK “Anton Panov” nuk ka kualifikimet e nevojshme. Velkov reagon se punonjësit e kulturës poshtërohen dhe diskriminohen. Ai pyet sa kohë do të zhvlerësohet arsimi në fushën e kulturës dhe artit.

  “Deri kur selia e partisë e këtyre apo atyre e kështu me radhë, komisionet kadrovike në partitë do të vendosin se kush duhet të jetë drejtori i një institucioni kulturor dhe do të vendosë fatet njerëzore? Deri kur do të ketë parti në kulturë? Kur do të na dëgjoni? Mjaft është!”, bërtiti ai.

  Aktorët edhe një herë apeluan që vendimi të rishikohet dhe anulohet. Dje, ata patën një aksion proteste para pllajës së IKQK “Anton Panov” në Strumicë. Nisma e tyre deri më tani është mbështetur nga 322 punëtorë të kulturës.

  Të hënën, iniciativa u takua me Koordinatorin Kombëtar për Ndërkulturalizëm, një Shoqëri, Zhvillim Kulturor dhe Bashkëpunim Ndërsektorial, Robert Alagjozovski, i cili thuhet të ketë përsëritur pozicionin e Ministrit të Kulturës, duke mos gjetur një gjuhë të përbashkët me ta.

  E.P / M.K