Резултати: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј- Битола