Рита Бехадини, Феминистички клуб: Дури 15 различни професори беа пријавени за барање сексуални услуги од студентките

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Феминистичкиот клуб при Студентскиот парламент на Универзитетот на Југоисточна Европска (УЈИЕ) неодамна ги објавија наодите од анкетата спроведена на универзитетите од Тетово, која се фокусираше на случаи на можна дискриминација и сексуално злоставување. Анкетата даде изненадувачки резултати, односно 15 од 334 анкетирани студенти изјавиле дека им биле побарани сексуални услуги од професори на двата универзитети во Тетово ( УЈИЕ и Тетовскиот универзитет) во замена за оценки. Од Универзитетот пак преку прес-конференција посочија дека анкетата нуди „асиметричните информации и дезинформации“.

  Радио МОФ стапи во контакт со Рита Бехадини, членка на Феминистичкиот клуб. Со неа разговаравме за спроведената анкета и побаравме коментар за резултатите.

  Како беше спроведена анкетата и која беше таргет групата?

  Анкетата беше отворена за сите луѓе, но речиси сите кои ја пополнија анкетата беа на возраст од 18 до 25 години, односно беа студенти. Им беа поставени прашања за нивните ставови во врска со  образованието на нивните универзитети, но и не интересираа нивните ставови за полова дискриминација. Не интересираше дали и колку често се соочиле со ваков вид на дискриминација или некаков друг вид на маргинализација на студентите врз база на нивниот пол.

  Какви беа нивните одговори на овие прашања?

  Резултатите покажаа дека женските студентки значително почесто се соочуваат со дискриминација отколку нивни колеги од спротивниот пол. Но она што навистина не вознемири беа одговорите на темата „сексуално злоставување“, каде бројот на вакви случаи беше изненадувачки голем. Всушност за дури 15 различни професори беа пријавени случаи каде барале некаков вид на сексуални услуги од студентките. Нашата претпоставка е дека има и повеќе од досега пријавените случаи, но тие се плашат да излезат во јавност за нив.

  Причините за ваквото криење е најчесто поради тоа што студентите не знаат каде можат да ги пријават овие случаи, каде можат да побараат помош. Но, од друга страна значителен проблем е и недовербата во институциите дека тие ќе решат нешто дури и да ги пријават. Клучен проблем е тоа што во универзитетите владее непотизам и професорите се заштитени од страна на Ректоратот кој нема да преземе ништо.

  Што треба да се направи следно за да се спречат овие случаи?

  Она што мора сега да се преземе е да се промовираат местата и начините каде студентите можат да ги пријават овие случаи. Мора да се информираат сите дека ваквите случаи на дискриминација и сексуална злоупотреба се казниви и дека мора да ги пријавуваат за тие да престанат да се случуваат. Молкот во вакви ситуации е најголемиот проблем.

  Раководството на УЈИЕ изјави дека немаат докази дали навистина ова се случува кај нив, односно не веруваат во изјавите на студентите. Кој е вашиот ставови за ова?

  Иако ректоратот изјави дека немаат докази дека ова се случувало кај нив,  во моментов ние сме токму фокусирани на барање се повеќе изјави од студенти. Мораме да ги охрабриме да излезат и да кажат ако нешто им се случило. Ако собереме доволно изјави и силни докази тогаш ваквите тврдења на универзитетите ќе станат невалидни. Во овој поглед УЈИЕ излезе во пресрет со тоа што ги прифати нашите досегашни пријави и извештаи од стундетки кои им се случило вакво нешто и рекоа дека ќе спроведат истрага, но Тетовскиот универзитет одговори дека сега за сега нема време за овие проблеми и дека во следниот период можеби ќе започнат некаква истрага, но се уште немаме конкретен одговор.

  Кои се вашите планови за во иднина, што следно ќе стори Феминистичкиот клуб?

  За овие проблеми феминистичкиот клуб следнава недела, на 18 јуни има план да организира изложба. На неа, преку свои лични фотографии, студентите кои се соочиле со сексуално злоставување и дискриминација ќе можат да се изразат себеси и да ги споделат своите искуства. Во следниот период ќе ги испратиме сите извештаи за случаите, но пред се, мораме да собереме доволно докази. Откако ќе ги собереме, ќе можеме овие случаи да ги пријавиме кај надлежните институции, во полицијата и да преземеме конкретни мерки. Дотогаш, би сакале да ги повикаме сите оние кои имале вакви и слични ситуации да ги споделат своите лични икуства без страв бидејќи само така можеме да го решиме овој проблем.

  Георги Божиновски

 • Rita Behadini, Klubi feminist:  15 profesorë të ndryshëm ishin denoncuar se kanë kërkuar shërbime seksuale nga studentet

  Klubi feminist pranë Parlamentit studentor të Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) kohë më parë publikoi konstatimet e anketës të realizuar në universitetet e Tetovës, e cila u fokusua në rastet e diskriminimit të mundshëm dhe ngacmimit seksual. Anketa dha rezultate befasuese, respektivisht 15 nga 334 studentë të anketuar kanë deklaruar se u janë kërkuar shërbime seksuale nga profesorët e dy universiteteve të Tetovës (UEJL dhe Universiteti i Tetovës) në këmbim të notave.  Nga Universiteti, në anën tjetër, nëpërmjet konferencës për shtyp thanë se anketa ofron “informacione asimetrike dhe dezinformata”.

  Radio MOF kontaktoi se Rita Behadini, anëtare e Klubit Feminist.  Me të biseduam për anketën e realizuar dhe kërkuam komente në lidhje me rezultatet.

  Si u realizua anketa dhe cili ishte grupi i targetuar?

  Anketa ishte e hapur për të gjithë njerëzit, por pothuajse të gjithë që e plotësuan anketën ishin të moshës prej 18 deri në 25 vjeç, respektivisht ishin studentë.  Iu parashtruan pyetje në lidhje me qëndrimin e tyre për arsimin në universitetet e tyre, por edhe na interesonte edhe qëndrimi i tyre në lidhje me diskriminimin gjinor.  Na interesonte nëse dhe sa shpesh janë ballafaquar me këtë lloj të diskriminimit ose ndonjë lloj tjetër të margjinalizmit të studentëve në bazë të gjinisë së tyre.

  Cilat ishin përgjigjet e tyre në lidhje me këto pyetje?

  Rezultatet treguan se studentet femra dukshëm më shpesh ballafaqohen me diskriminim sesa kolegët e tyre të gjinisë së kundërt.  Por ajo që vërtet na shqetësoi ishin përgjigjet në lidhje me këtë temë “ngacmimi seksual”, ku numri i rasteve të këtilla ishte habitshëm më i madh.  Në fakt, madje 15 profesorë të ndryshëm ishin denoncuar se kanë kërkuar shërbime seksuale nga studentet. Supozimi jonë është se ka edhe më tepër se rastet e denoncuara deri më tani, por kanë frikë të dalin në publik.

  Shkaqet për fshehjen e këtillë, zakonisht është për shkak se studentet nuk dinë ku mund të denoncojnë këto raste, ku mund të kërkojnë ndihmë.  Por, nga ana tjetër problem i konsiderueshëm është edhe mosbesimi në institucionet se ato do të zgjidhin diçka edhe nëse denoncojnë.  Problem kryesor është ajo që në universitetet sundon nepotizëm dhe profesorët janë të mbrojtur nga Rektorati i cili nuk do të ndërmarrë asgjë.

  Çfarë duhet të bëhet tjetër në mënyrë që të parandalohen këto raste?

  Ajo që duhet ndërmarrë tani, është të promovohen vendet dhe mënyrat ku studentët mund të paraqesin këto raste.  Duhet të informohen të gjithë se rastet e këtilla të diskriminimit dhe ngacmimit seksual dënohen dhe duhet të denoncohen që të mos ndodhin më. Heshtja e situatave të këtilla është problemi më i madh.

  Udhëheqësia UEJL deklaroi se nuk kanë prova nëse vërtet kjo ka ndodhur tek ata, respektivisht nuk besojnë në deklaratat e studentëve.   Cili është qëndrimi juaj për këtë?

  Edhe pse rektorati deklaroi se nuk ka prova se ka ndodhur një gjë e këtillë tek ata, për momentin jemi të fokusuar në kërkesën e më tepër deklaratave nga studentët.  Duhet t’i inkurajojmë të dalim dhe të tregojnë nëse ju ka ndodhur diçka.  Nëse mbledhim mjaftueshëm deklarata dhe prova të fuqishme atëherë pohimet e këtilla të universiteteve do të jenë të pavlefshme.  Në këtë drejtim UEJL doli në ndihmë me atë që i pranoi denoncimet tona të deritanishme dhe raportet e studenteve të cilëve u ka ndodhur diçka e këtillë dhe thanë se do të bëjnë hetim, por nga Universiteti i Tetovës u përgjigjën se tani për tani nuk kanë kohë për këto probleme dhe se periudhën në vijim ndoshta do të fillojnë ndonjë hetim por ende nuk kemi përgjigje konkrete.

  Cilat janë planet tona për të ardhmen, çfarë do të bëjë në vijim Klubi feminist?

  Për këto probleme klubi feminist javën e ardhshme, më 18 qershor planifikon të organizojë ekspozitë.  Në ekspozitën, nëpërmjet fotografive personale, studentët të cilët kanë thënë se kanë pasur ngacmime seksuale dhe diskriminim do të mund të shprehen dhe do të ndajnë përvojën e tyre.  Gjatë periudhës së ardhshme do të dërgojmë të gjitha raportet për rastet por para së gjithash duhet të grumbullojmë mjaftueshëm prova.  Pasi t’i mbledhim të gjitha, do të mundemi këto raste t’i paraqesin te institucionet kompetente, në polici dhe të ndërmarrim masa konkrete.  Deri atëherë, do të kishim dashur tu bëjmë thirrje të gjithë atyre të cilët kanë pasur situata të këtilla ose të ngjashme t’i ndajnë përvojat e tyre personale pa frikë sepse vetëm kështu mund të zgjidhim këtë problem.

  Georgi Bozhinovski