Потврдени имињата на министрите во идната Влада, Мицкоски утре ќе ги достави до Собрание

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и мандатарот на новата Влада, Христијан Мицкоски, синоќа ги објави кандидатите за министри од коалицијата „Твоја Македонија“ кои ќе бидат дел од новото владино раководство. 

  Имено, од коалицијата „Твоја Македонија“ во новата Влада ќе има 15 министри од кои три вицепремиери. Од коалицијата „Вреди“ ќе имаат пет министерства и едно вицепремиерско место, а од партијата „ЗНАМ – За наша Македонија“ ќе предводат со две министерства. 

  Како што изјави Мицкоски, предлог за заменик-претседател на Владата и министер за транспорт е Александар Николовски. Министерството за одбрана ќе го води Владо Мисајловски, а досегашниот технички министер Панче Тошковски ќе остане да раководи со МВР. Гордана Димитриевска Кочовска е предлог за министер за финансии, додека ракометарот Борко Ристевски ќе го води Министерството за спорт. Министерството за надворешни работи ќе го води Тимчо Муцунски, а Златко Перински ќе биде на чело на Министерството за локална самоуправа. 

  За министер за информатичко општество и дигитална трансформација е предложен Стефан Андоновски додека новото Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини ќе го води Сања Божиновска. Предлог министер за земјоделие е Цветан Трипуновски додека Министерството за култура и туризам ќе го води актерот Зоран Љутков. Предлог министер за образование и наука е Весна Јаневска.

  Љупчо Димовски, претседател на Социјалнистичката партија на Македонија (СПМ) ќе биде заменик-претседател на Владата одговорен за политички систем, Иван Стоиљковиќ, заменик-претседател на Влада и односи меѓу заедниците а Шабан Салиу ќе биде министер без ресор.

  Од Коалицијата „Вреди“, предлагаат министер за европски прашања да биде Орхан Муртезани од Алтернатива, министер за животна средина и вицепремиер – Изет Меџити лидерот на Демократско движење,  министер за социјална политика, демографија и млади – Фатмир Лимаи од Беса,  министер за економија и труд –  Бесар Дурмиши од Беса и министер за здравство Арбен Таравари.

  Од партијата „ЗНАМ – за наша Македонија“ ќе има двајца министри. Министер за правда ќе биде Игор Филков и министер за јавна администрација ќе биде Горан Минчев.

  Во текот на утрешниот ден Мицкоски до Собранието ќе го достави списокот со членовите на новата Влада кој се очекува да биде изгласан од 22 до 23 јуни.

  Симона Паскоска 

 • U konfirmuan emrat e ministrave në Qeverinë e ardhshme, Mickoski nesër do t’ia dorëzojë Kuvendit

  Lideri i VMRO – DPMNE-së dhe mandatari i Qeverisë së re, Hristijan Mickoski, mbrëmë i publikoi kandidatët për ministra nga koalicioni “Maqedonia jote”, të cilat do të jenë pjesë e udhëheqësisë së re qeveritare.

  Në këtë mënyrë, koalicioni “Maqedonia jote” në Qeverinë e re do të ketë 15 ministra prej të cilëve tre zëvendëskryeministra. Koalicioni “VLEN” do të ketë pesë ministri dhe një pozitë të zëvendëskryeministrit, ndërsa partia “ZNAM – Për Maqedoninë tonë”, do të udhëheqë me dy ministri.

  Siç deklaroi Mickoski, Aleksandar Nikollovski është propozuar për zëvendëskryetar i Qeverisë dhe ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Ministrinë e Mbrojtjes do ta udhëheqë Vllado Misajllovski, ndërsa ministri i deritanishëm teknik Pançe Toshkovski, do të udhëheqë edhe më tej MPB-në. Gordana Dimitrievska Koçovska është propozuar për ministër e Financave, derisa hendbollisti Borko Ristevski do të udhëheqë me Ministrinë e Sportit. Ministrinë e Punëve të Jashtme do ta udhëheqë Timço Mucunski, ndërsa Zllatko Perinski do të jetë në krye të Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale.

  Për ministër të Shoqërisë Informative dhe Transformimit Digjital është propozuar Stefan Andonovski derisa ministria e re e Energjetikës dhe Minierave do ta udhëheqë Sanja Bozhinovska. Cvetan Tripunovski është propozuar për ministër i Bujqësisë derisa Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit do ta udhëheqë aktori Zoran Lutkov. Për ministër të Arsimit dhe Shkencës është propozuar Vesna Janevska.

  Lupço Dimovski, kryetar i Partisë Socialiste të Maqedonisë do të jetë zëvendëskryetar i Qeverisë, përgjegjës për sistem politik, Ivan Stoilkoviq do të jetë zëvendëskryetar i Qeverisë dhe marrëdhënieve mes bashkësive ndërsa Shaban Saliu do të jetë ministër pa resor.

  Koalicioni “VLEN” ka propozuar që Orhan Murtezani nga Alternativa të jetë ministër i Çështjeve Evropiane, Izet Mexhiti, lideri i Lëvizjes Demokratike, ministër i Mjedisit Jetësor dhe zëvendëskryeministër, Fatmir Limani nga Besa ministër i Politikës Sociale, Demografisë dhe të Rinjve, Besar Durmishi nga Besa ministër i Ekonomisë dhe Punës dhe Arben Taravari ministër i Shëndetësisë.

  Partia “ZNAM – Për Maqedoninë tonë” do të ketë dy ministra. Ministër i Drejtësisë do të ketë Igor Filkov dhe ministër i Administratës Publike do të jetë Goran Minçev.

  Gjatë ditës së nesërm, Mickoski do t’ia dorëzojë Kuvendit listën me anëtarët e Qeverisë së re, e cila pritet që të votohet nga 22 deri 23 qershor.

  Simona Paskoska