Објавен тендерот за нова пумпа за парно на Педагошки факултет

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Објавен е тендерот за набавка на нова циркулациона пумпа за парно греење на Педагошки факултет, со што конечно ќе треба да се реши проблемот со загревањето на зградата што ја делат студентите од Педагошки, Ликовната академија и Институтот за одбрана и безбедност.

  Еден ден по текстот на Радио МОФ дека студентите се смрзнуваат на факултет, на Бирото за јавни набавки излезе огласот за набавката. Рокот за пријавување е до 7 дена, до 12 декември, а предмет на електронска аукција ќе биде само цената. Пумпата треба да има гаранција од 2 години.

  Како што изјави деканот на Педагошки, Емил Сулејмани, од Ректорат веднаш им префрлиле пари за набавка на пумпата, но биле одбиени од Бирото за јавни набавки, оваа набавка да се спроведе по итна постака.

  „Најитно што е можно сме ги презеле нашите обврски, но не сме ние тие што одлучуваме. Јас му кажав на директорот (на БЈН) дека ќе дојдеме кај вас да држиме настава. Најсериозно му го кажав тоа, дојдете тука работете без парно, ние ќе дојдеме кај вас, ќе држиме настава“, вели Сулејмани кој додава дека се работи за дефект кој не го очекувале.

  Во моментов, вели, се греат со клими во просториите каде ги имаат вградено. Во останатите, настава се држи во јакни, шалови и ракавици.

 •  

  U publikua tenderi për pompë të re për ngrohje në Fakultetin Pedagogjik

  U publikua tenderi për furnizimin e pompës së re për qarkullim për ngrohje në Fakultetin Pedagogjik, me çka përfundimisht do të duhet të zgjidhet problemi me ngrohjen e ndërtesës të cilën e ndajnë studentët e Fakultetit Pedagogjik, Akademisë së Arteve dhe Institutit për Mbrojtje dhe Siguri.

  Një ditë pas tekstit të Radio MOF se studentët po ngrijnë së ftohti në fakultet, në Byronë për Prokurime Publike doli shpallja për prokurim.  Afati për paraqitje është deri në 7 ditë, deri më 12 dhjetor, ndërsa lëndë e ankandit elektronik do të jetë vetëm çmimi.  Pompa duhet të ketë garanci deri në 2 vjet.

  Siç deklaroi dekani i Fakultetit Pedagogjik, Emil Sulejmani, nga Rektorati menjëherë ju kanë transferuar para për furnizimin e pompës, por janë refuzuar nga Byroja për Prokurime Publike, në mënyrë që ky prokurim të realizohet me procedurë urgjente.

  “Në mënyrën më urgjente të mundshme i kemi ndërmarrë obligimet tonë, por nuk jemi ne ata që vendosim.  Unë i thashë drejtorit (të BPP) se do të vijmë tek ju të mbajmë ligjërata.  Me seriozitetin më të madh ja thashë këtë, ajdeni këtu punoni pa ngrohje, ne do të vijmë atje tek ju, do të mbajmë mësim”, thotë Sulejmani i cili shton se bëhet fjalë për defekt të cilin nuk e kanë pritur.

  Për momentin, thotë, ngrohen me klima në hapësirat ku janë të instaluara.  Në pjesët të tjera, mësimi mbahet me pallto, shall dhe dorashka.