Младинско организирање за подобра соработка со локалните институции во Тетово

Денеска во Тетово иницијативата за основање на Локален младински совет во Тетово организираше еднодневен настан по наслов „Ве праша ли некој“. Настанот започна со трибина за потребите од младинско организирање, приоритетите и проблемите на младите од Тетово, а на неа дискутираа Светлана Сиљаноска од иницијативата за основање на младинскиот совет во Тетово, Есвие Муртезани член на КОМЗ од Тетово и Матеј Маневски – претседател на локалниот младински совет од Куманово.

Младите тетовци се игнорирани од локалните институцииСветлана Сиљаноска од иницијативното тело од Тетово ги презентираше досегашните активности на младинското јадро, но најави и што ќе се работи во иднина. Според неа локалниот младински совет ќе претставува советодавно и информативно тело на младите тетовци, со што тие ќе бидат позастапени во процесот на локално одлучување.

Манеј Маневски од ЛМС Куманово пак го објасни процесот на формирање на локалниот младински совет во Куманово.

„Недоволната застапеност на младите и слабата комуникација со институциите не охрабри да го формирање младинскиот совет. Процесот беше тежок и напорен, но успеавме во иницијативата“, истакна Маневски кој информираше дека ЛМС Куманово е составен од 18 организации како и подмладоци на политички партии.

Во своето излагање Есвие Муртезани, член на КОМЗ напомена дека младите имаат голем број проблеми во повеќе области, но забележа и дека е потребна е поголема ангажираност од нивна страна. Според Муртезани за една иницијатива да успее, потребно е да биде слушната и прифатена од властите.

Присутните гости на настанот дискутираа за потребите од формирањето на Локалниот младински совет. Младите пак посочија дека не се прашани за потребите и проблемите со кои се соочуваат од надлежните локални институции. Во вториот дел од настанот гостите ги забавуваше тетовскиот бендот „Nephews of Chuck Norris“.

100_2945Настанот „Ве праша ли некој“ е дел од иницијативата за формирање на Локалниот младински совет во Тетово во рамките на проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ имплементиран од Младински образовен форум и ЦИД Куманово, а финансиски поддржан од Европската Унија (Регионална ИПА програма).

Б.К.

Текстот и на албански јазик може да се прочита во продолжение

Të rinjtë e Tetovës nuk janë të pyetur nga institucionet lokale

Sot në Tetovë iniciativa për formimin e Këshillit Rinor Lokal në Tetovë organizoi evnt njëditor me titull “Ju pyeti dikush?”. Eventi filloi me nje tribinë për nevojat për organizim rinor, prioritetet dhe problemet e të rinjve në Tetovë, ndërsa në të njejtën diskutuan Svetlana Silanoska nga iniciativa per formimit e këshillit në fjalë, Esvije Murtezani anëtare e komisionit për marëdhënie mes bashkësive dhe Matej Manevski- kryetar I këshillit rinor local në Kumanovë.

100_2868Svetlana Silanoska nga iniciativa për formimin e këshillit rinor local në Tetovë I paraqiti aktivitetet e deri tanishme të grupit punues dhe aktivitetet e ardhshme. Ajo potencoi se Këshilli Rinor Lokal përfaqso një instrument këshilldhënës dhe informative për të rinjtë e Tetovës.

“Këshilli rinor local do ti mbrojë interet dhe kërkesat e të rinjve të Tetovës, a nëpërmjet kësaj do të jenë të kycur direkt në procesin e vendim marjes në nivel lokal dhe do të jenë qytetarë aktiv.”

Manej Manevski nga KRL-Kumanovë e sqaroi procesin e formimit të këshillit në Kumanovë.

“Mos perfshirja e të rinjve dhe komunikimi I dobët me institucionet na motivoi të formohet këshill rinor. Procesi ishte I vështirë, por ia aritëm ta përfundojmë me sukses”. Ai potencoi se KRL Kumanovë ka 18 organizata të përfshira në të.

Esvije Murtezani potencoi se të rinjtë kanë shumë problem të lëmive të ndryshme, por nenvizoi se nevoitet angazhim më I madh nga të rinjtë në qytet.Sipas znj. Murtezani që të realizohet me sukses ky process, duhet të jetë e përfaqsuar edhe nga qeveritarët.

Të pranishmit diskutuan reth formimit të këti këshilli. Të rinjte e Tetovës potencuan se nuk janë të pyetur për nevojat dhe problemet që ata I kanë. Apatia e formuar te të rinjtë dhe pasavitieti I krijuar mund te tejkalohen me form të ndryshme të shoqërive të organizuara , a njëra mundësi është edhe Këshilli Rinor Lokal.

Në pjesën e dytë të eventit kishte nje koktel I shoqëruar me muzikë nga grupi „Nepheës of Chuck Norris“.

Eventi “Ju pyeti dikush?” është pjesë e iniciativës për formimin e Këshillit Rinor Lokal në Tetovë nën kornizat e projektit “Zhvillimi I politikave rinore locale dhe përfshirja rinore locale në 12 komuna” implementuar nga MOF dhe CID-Kumanovë, financuar nga Unioni Evropian (IPA programa rajonale).

M.E.