„ENGAGE Youth“ на 17 јуни во дворот на МОФ

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински Образовен Форум (МОФ) и Радио МОФ на 17 јуни (понеделник) од 17 часот во дворот на МОФ го организираат второто овогодишно издание на „ENGAGE Youth“ – младински настан за социјален активизам.

  Целта е младите да се спојат, здружат, ама и да си споделат знаења и искуства на теми поврзани со нивниот граѓански ангажман, за разни иницијативи од образованието, социјалата, културата или екологијата, а притоа да се говори и за поврзаноста со локалните заедници.

  Говорници на вториот „ENGAGE Youth“ за ова година се:

  Говорник #1   Кристијан Лазарев од „Отворете ги прозорците“ – „Како до попристапен и поприфатлив живот на младите со попреченост?“
  Говорник #2   Зоран Јаневски од инцијативата Донирај велосипед – „Преку „Донирај велосипед“ до поголем интерес на младите за хуманитарни акции и активизам“
  Говорник #3   Филип Ивковски од „Младите можат“ – „Добростостојбата и менталното здравје, важна тема кај младите во последните неколку години“
  Говорник #4  Арта Старова од Македонско еколошко друштво – „Борбата на младите против криминал врз дивиот свет“
  Говорници #5  Сите за МКЦ – „Солидарност во битката за јавните простори“

  Во продолжение, погледнете дел од говорите и атмосферата на ланскиот „ENGAGE Youth“, исто така одржан во дворот на МОФ:

  Младинскиот активизам и култура го одбележаа „Engage Youth“

 • „ENGAGE Youth“ më 17 qershor në oborrin e MOF-it

  Forumi Rinor Arsimor (MOF) dhe Radio MOF më 17 qershor (e hënë) nga ora 17 në oborrin e MOF-it organizojnë edicionin e dytë të „ENGAGE Youth“ – ngjarje rinore për aktivizëm social.

  Qëllimi është që të rinjtë të bashkohen, por edhe t’i ndajnë njohuritë dhe përvojat për tema lidhur me angazhimin e tyre civil, për iniciativa të ndryshme nga arsimi, sociale, kulturës apo ekologjisë, ndërsa më pas të flitet edhe për lidhshmërinë me bashkësitë locale. Folës në edicionin e dytë të „ENGAGE Youth“ për këtë vitë janë:

  Folësi #1 Kristijan Llazarev nga “Hapni dritare” –“ „Si deri te një jetë më të qasshme dhe të pranueshme për të rinjtë me aftësi të kufizuara?“

  Folësi #2 Zoran Janevski nga iniciativa Dhuro një biçikletë – “Përmes “Dhuro një biçikletë“ për një interesim më të madh të të rinjve për aksione dhe aktivizëm humanitar“;

  Folësi #3 Filip Ivkovski nga „Të rinjtë mundes“ – „Mirëqenia dhe shëndeti mendor, një temë e rëndësishme tek të rinjtë në vitet e fundit“

  Folësja #4 Arta Starova nga Shoqëria Ekologjike e Maqedonisë – “Lufta e të rinjve kundër krimit ndaj botës së egër“

  Folësit #5 Të gjithë për QKR – “Solidaritet në betejën për hapësirat publike“

  Në vazhdim, shihni një pjesë të fjalimeve dhe atmosferën në edicionin e vitit të kaluar të „ENGAGE Youth“, që po ashtu u mbajt në oborrin e MOF-it.