Во Одборот за акредитација членуваат претставници на непостоечка Национална студентска унија

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Новиот Одбор за акредитација и евалуација на образованието неодамна ги доби своите идни членови, покрај претседателот Владо Камбовски. Од вкупно 23 члена, двајца се студентски претставници избрани од ткн. Интеруниверзитски парламент на студентите.

  Според официјалната веб-страница на Одборот, како претставници на студентите фигурираат Давор Поповски, актуелниот претседател на Студентскиот парламент на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и Трајче Митрев, кој е познат по тоа што во 2012 година се кандидираше за претседател на СПУКМ, но беше победен од Кирил Спироски, за потоа да стане негов заменик-претстедател.

  Но, на страницата на Одборот за нив сè уште не може да се најде биографија, а под нивните имиња стои дека се претставници на Националната студентска унија на Македонија, а таква со години не постои, барем не како правен субјект.

  За оваа унија многу малку се знае, освен тоа дека ги претставува студентите во меѓународните студентски организации. Во неа би требало да се вклучени претставници од сите студентски парламенти. Првично е формирана во 1994 година, но за ова тело речиси и да не постојат информации и документи.

  Дури и најавеното реконструирање од страна на СПУКМ во 2013 година не предизвика значителни промени во функционалноста на Унијата. Денес, таа не може да се пронајде ниту во базата на податоци на Управата за јавни приходи, ниту во Централниот регистар на Република Македонија.

  Според истражувањето на Младински образовен форум, објавено во 2014 година, НСМ не е регулирана со ниту еден законски текст во Република Македонија, а не се споменува ниту во еден Статут на државните универзитети, ниту пак во статутите на студентските парламенти.

  Поради ова, решивме да побараме информации од Одборот за акредитација. Оттаму  ни посочија да се обратиме директно до Унијата, но ни објаснија дека едниот студентски претставник е претседател на Унијата, додека другиот се бира од страна на студентите.

  Сакајќи да дознаеме повеќе за самата Унија и за нејзиното работење, се јавивме на бројот кон кој нè упатија, но тој постојано дава сигнал дека е исклучен.

  Веб-страницата на Европската студентска унија, каде НСМ се води како член, нè одведе до седиштето на СПУКМ. Од таму, пак, нè упатија да се обратиме директно до претседателот Поповски, кој до објавувањето на текстот не се одзва на нашите повици.

  МОФ во своето истражување нотира дека на овој начин „СПУКМ се претставува под друго име во меѓународните и регионалните тела и не врши консултации со другите студентски парламенти во Македонија“.  Нивната анализа покажала дека претставници на седниците во меѓународните студентски мрежи биле само членови на Претседателството на СПУКМ.

  НМСМ: Студентското претставување бара претпазлив избор

  Националниот младински совет на Македонија, како најголемо претставничко тело на Македонија, досега не регистрирале учество на оваа Унија во ниту еден од изминатите процеси кои ги засегаат студентските прашања.

  „Како Совет кои ги претставува младите на национално ниво, се стремиме да остваруваме соработка со сите облици на младинско здружување и организирање, особено национални тела, но досега ниту сме биле контактирани, ниту сме биле информирани или поканети да учествуваме на активности организирани од оваа Национална студентска унија, доколку такви активности воопшто и постоеле во изминатите 4 години, колку што и постои НМСМ“, велат за Радио МОФ.

  Тие поздравуваат вклучувања на разни облици на претстанички тела на младите, сепак настојуваат тие да бидат легитимни, со легално избрани претставници.

  „ Студентското претставување во едно вакво тело е одлична пракса, но налага претпазлив избор на самите претставници. Моменталниот статус на Националната студентска унија и нејзината неактивност не ја прави подобна да учествува во едно вакво тело, ниту навистина може да биде репрезент за студентите и студентските интереси“, сметаат од НМСМ.

  Од Министерството за образование, пак, велат дека не се запознаени за овој проблем, нагласувајќи дека тие немаат учество при бирањето на овие членови. Сепак, најавија дека ќе го разгледаат случајот.

  Емилија Петреска

  **Активностите се финансирани и се спроведуваат во партнерство со Фондација Отворено општество – Македонија

 • Në Këshillin për Akreditim anëtarë janë përfaqësues të Unionit Studentor Nacional, që nuk ekziston

  24/10/217 LAJME, ARSIM

  Këshilli jonë për Akreditim dhe Evoluimin e arsimit kohë më pare fitoi anëtarët e vet të ardhshëm, përpos kryetarit Vllado Kambovski. Nga gjithsej 23 anëtarë, dy janë student përfaqësues të zgjedhur nga  i aq. Parlamenti Ndëruniversitar Studentor.

  Sipas ueb faqes zyrtare të Këshillit, si përfaqësues të studentëve figurojnë Davor Popovski, kryetari aktual i Parlamentit Studentor në Universitetin “Shën Kirilli dhe Metodi” dhe Trajçe Mitrev, i cili është i njohur për atë që në vitin 2012 ishte kandidat për kryetar të PSUKM, por u fitua nga Kirill Spiroski, që pastaj të bëhet zëvendës kryetari i tij.

  Por, në ueb faqen e Këshillit për ata ende nuk mund të gjendet biografi, ndërsa nën emrat e tyre qëndron se janë përfaqësues të Unionit Studentor Nacionale të Maqedonisë, ndërsa në gjë e këtillë nuk ekziston që prej një viti, të paktën jo si subjekt juridik.

  Për këtë union dihet shumë pak, përpos asaj se i paraqet studentët në organizatat studentore ndërkombëtare.  Në të duhet të përfshihen përfaqësues të të gjithë parlamenteve studentore.  Fillimisht është formuar në vitin 1994, por për këtë trup pothuajse edhe nuk ekzistojnë informata ose dokumente.

  Madje edhe rikonstruktimi i paralajmëruar nga PSUKM në vitin 2013 nuk shkaktoi ndryshime të konsiderueshme në funksionalitetin e Unionit.  Sot, ai nuk mund të gjendet as në bazën e të dhënave të Drejtorisë për të Hyra Publike, as në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë.

  Sipas hulumtimit të Forumit Arsimor Rinor, të publikuar në vitin 2014, USM nuk është i rregulluar me asnjë tekst ligjor në Republikën e Maqedonisë, ndërsa nuk përmendet as një ndonjë Statut të universiteti shtetëror, as në statutet e parlamenteve studentore.

  Për këtë shkak, vendosëm të kërkojmë informatë nga Këshilli për Akreditim.  Prej atje na thanë ti drejtohemi direkt Unionit, por na sqaruan se njëri përfaqësues studentor është kryetar i Unionit, ndërsa tjetri zgjidhet nga studentët.

  Duke dashur të kuptojmë më tepër për vetë Unionin dhe për punën e tij, u paraqitëm në numrin të cilin na e dhanë, por ai vazhdimisht jep sinjal se nuk është në funksion.

  Ueb faqja e Unionit Studentor Evropian, ku US është anëtare, na udhëzoi në selinë e PSUKM.  Prej atje, nga ana tjetër, na thanë të drejtohem direkt te kryetari Popovski, i cili deri në momentin e publikimit të tekstit, nuk iu përgjigj thirrjeve tona.

  MOF në hulumtimin e vet, shënon se n këtë mënyrë “USUKM paraqitet me emër tjetër në trupat ndërkombëtar dhe rajonal dhe nuk bën konsultime me parlamente të tjera studentore në Maqedoni”.  Analiza e tyre tregoi se përfaqësues në mbledhjet e rrjeteve ndërkombëtare studentore kanë qenë vetëm anëtarë të Kryesisë së USUKM.

  KRNM: Prezantimi studentor kërkon përzgjedhje të kujdesshme

  Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, si trupi më i madh përfaqësues i Maqedonisë, deri tani nuk kanë regjistruar pjesëmarrjen në këtë Union në asnjë nga proceset e kaluara, të cilët i tangojnë çështjet studentore.

  “Si Këshill i cili i përfaqëson të rinjtë në nivel nacional, synojmë të realizojmë bashkëpunim me të gjitha format e shoqërimit dhe organizimit rinor, në veçanti trupa nacional, por deri tan as që na kanë kontaktuar, as kemi qenë të informuar ose ftuar të marrim pjesë në aktivitete të organizuara nga ky Union Nacional Studentoor, nëse aktivitete të këtilla janë mbajtur në përgjithësi gjatë 4 viteve të kaluara, sa ‘ç edhe ekziston KRNM”, thonë për Radio MOF.

  Ata e përshëndesin kyçjen e formave të ndryshme të trupave përfaqësues të të rinjve, megjithatë parapëlqejnë ato të jenë legjitim, me përfaqësues të zgjedhur në mënyrë ligjore.

  “Përfaqësimi studentor në një trup të këtillë është praktikë e shkëlqyer, por imponon zgjedhje të kujdesshme të vetë përfaqësuesve.  Statusi momental i Unionit Studentor Nacional dhe jo aktivizimi i tij nuk e bën të volitshëm të marrë pjesë në një trup të këtillë, as që në të vërtet mund të jetë përfaqësues për studentët dhe interesat studentore”, konsiderojnë nga KRNM.

  Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, nga ana tjetër, thonë se nuk janë të njoftuar për këtë problem, duke theksuar se ata nuk kanë marrë pjesë gjatë zgjedhjes së këtyre anëtarëve. Megjithatë, paralajmëruan se do të shqyrtojnë këtë rast.

  Emilija Petreska

  **Aktivitet financohen dhe realizohen në partneritet me Fondacionin Shoqëri e Hapur – Maqedoni