Студентски пленум: Илјадници евра за телефонски сметки и забави, СПУКМ неконтролирано ги троши парите на студентите

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Огромни суми од буџетот на Студентскиот парламент се потрошени за телефонски сметки, забави, авионски карти и за плати на луѓе со истечен мандат, или чии функции не постојат според статутот на организацијата, стои во финанскиот извештај за 2014-2015 година, кој денес го обелодени Студентски пленум.

  Средствата што ги добива СПУКМ доаѓаат од буџетот на државата, од донации и од универзитетот, но најголем процент од средствата доаѓаат од студентите.

  Според извештајот, во 2014/2015 година, СПУКМ располагал со 2 650 000 денари, од кои 136 676 денари биле потрошени за веде претседателот Кирил Спировски, чиј мандат во тој период е истечен. Дополнително, плата земал и потпретседател, кој како што нагласуваат од Пленумот, таква функција не постои во статутот на организацијата, односно фиктивно лице земало редовна плата.

  „Во документите од Централен регистар, кои ги поднесовме до Ректорат и до јавноста, јасно се гледа дека Кирил Спироски воопшто не бил именуван за претседател тој период, а притоа земал плата“, рече Теодора Столевска од Пленум.

  Според неа, студентската организација криминално, неодговорно и несолидарно ги трошела парите на студентите.

  „Според извештаите, 181 000 денари биле потрошени за матичните факултети. Проблемот е што не знаеме на кој начин биле трошени парите. Понатаму, видовме дека телефонските сметки потрошиле 342 250 денари. Она што е многу интересно е дека во еден наврат 62 000 биле потрошени само за една телефонска сметка. Дополнително, имаме информации дека за авионски билети, за само девет лица, биле потрошени 263 000 денари. Патувале во Израел, Москва, Ерменија, Латвија, за семинар, академија, средба и студентска посета. Би сакале да напоменеме дека ова несолидарно трошење на парите, може да бидат потрошени за други студентски потреби, и е една од причините зошто Студентски пленум се бори против оваа неодговорно, криминално тело“, подвлече Столевска.

  Од она што успеале да го воочат од извештаите, огромна сума била потрошена за забави, за кои била ангажирана приватна компанија. За Столевска е некоректно тоа што на сметка на овие забави, добар дел од студентите немаат основни услови за живот и хигиена во студентските домови.

  „Студентскиот парламент треба да биде дел од УКИМ, за да биде конролиран начинот на којшто се трошат парите на студентите. Притоа, воопшто да не се даваат плати на луѓе што не работат, или се организираат студенти забави, додека студенти живеат во одвратни услови“, смета таа.

  Студентски пленум и јавно го објави финансикиот извештај на СПУКМ, кој може да се погледне на следниот линк.

  Веднаш по студентските избори на 30 јуни, Ректоратот одлучи да формира две комисии, една за менување на статутот на УКИМ во однос на студентското организирање, а другата требаше да го разгледа начинот на кој се одвиваа изборите. Според Пленумци, кои беа дел од комисијата за менување на статутот на УКИМ, атмосферата била тензична.

  „Досега се одржаа две седници на комисијата, кои поминаа во тензична атмосфера поради спротивставените ставови за тоа дали треба СПУКМ да биде тело во склоп на УКИМ, бидејќи влегува во сите управувачки тела на УКИМ, или дали да остане како невладина организација. Ставот на Пленумот е да биде тело во склоп на универзитетот“, посочи студентската Деа Здравковска.

  Крајниот рок за изнаоѓање на конечно решение е 15 септември, кога новиот ректор треба да ја преземе функцијата.

  „Сакаме да бидеме оптимисти дека до септември ќе имаме решение, но засега изгледа како тоа да нема да се случи“, коментира Столевска.

  Здравковска, пак, потсети на денот кога се одржуваа студентските избори, кои завршија со полно контроверзии во начинот на гласање и пребројувањето на гласовите.

  „Ние иако апелиравме до Ректоратот и до Сенатот на УКИМ зошто не треба да се случат овие избори, иако имавме извадено правна аргументација од Централен регистар, тие не нè удостоија со потврден одговор. Затоа решивме дека мораме да преземеме нешто, но она што не го очекувавме е дека во десет часот навечер пред канцелариите на Студентскиот парламент ќе се појави единица на ЕБР, за ние да бидеме брутално тепани, со прекумерна сила“, рече Здравковска.

  Е.П.

 • PLENUMI STUDENTOR: MIJËRA EURO PËR FATURA TELEFONI DHE AHENGJE, psukm NË MËNYRË TË PA KONTROLLUAR I SHPENZON PARATË E STUDENTËVE

  Shuma të mëdha nga buxheti i Parlamentit Studentor janë shpenzuar për fatura të telefonit, avio bileta dhe për rrogat e njerëzve me mandat të skaduar, funksionet e të cilëve nuk ekzistojnë sipas statutit të organizatës, thuhet në raportin financiar për vitin 2014 – 2015, të cilin sot e publikoi Plenumi studentor.

  Mjetet të cilat i fiton PSUKM janë nga Buxheti i shtetit, nga donacione dhe nga universiteti, por pjesa më e madhe e mjeteve burojnë nga studentët.

  Sipas raportit, në vitin 2014/2015, PSUKM ka disponuar me 2 650 000 denarë, prej të cilave 136 676 denarë janë shpenzuar për ushtruesin e detyrës kryetarin Kirill Spirovski, mandati i të cilit atë moment kishte skaduar.  Në mënyrë plotësuese, rrogë ka parë edhe nënkryetari, i cili siç theksojnë nga Plenumi, një funksion i tillë nuk ekziston në statutin e organizatës, respektivisht person fiktiv ka pranuar rrogë rregullisht.

  “Në dokumentet e Regjistrit Qendror, të cilat i dorëzuan në Rektorat dhe para publikut, shihet qartë se Kirill Spiroski aspak nuk ka qenë i emëruar për kryetar atë periudhë, ndërkaq rrogë ka pranuar”, tha Teodora Stolevska nga Plenumi.

  Sipas saj, organizata studentore në mënyrë kriminale, të pa përgjegjshme dhe jo solide i ka shpenzuar paratë e studentëve.

  “Sipas Raportit, 181 000 denarë janë shpenzuar për fakultetet amë.  Problemi është se nuk e dimë në cilën mënyrë janë shpenzuar paratë. Më pas, e pamë se faturat për telefon kanë qenë 342 250 denarë. Ajo që është shumë interesante, është se për një herë janë shpenzuar 62 000 vetëm për një faturë për telefon.  Në mënyrë plotësuese, kemi informata se për bileta për avion, për vetëm dy persona janë shpenzuar 263 000 denarë. Kanë udhëtuar në Izrael. Moskë, Armeni, Lituani, për seminare, akademi, takime dhe vizita studentore.  Duam të përkujtojmë se ky shpenzim jo solidar i parave, mund të shpenzohen për nevoja të tjera studentore, dhe paraqet edhe një nga shkaqet pse Plenumi Studentor lufton kundër këtij trupi të pa përgjegjshëm, kriminal”, nënvizoi Stolevska.

  Nga ajo që kanë mundur ta vërejnë nga Raportet, shumë e madhe e parave janë shpenzuar për ahengje, për të cilat është angazhuar kompani private.  Për Stolevksën është jo korrekte që në llogari të këtyre ahengjeve pjesë e mirë e studentëve nuk kanë kushte themelore për jetë dhe higjienë në konviktet studentore.

  “Parlamenti studentor duhet të jetë pjesë e UKM, në mënyrë që të kontrollohet shpenzimi i parave të studentëve. Gjatë kësaj, aspak të mos jepen para për njerëz që nuk punojnë ose të organizohen ahengje studentore, përderisa studentët jetojnë në kushte të mjerueshme”, konsideron ajo.

  Plenumi studentor  e bëri publik Raportin financiar të PSUKM, i cili mund të lexohet në linkun më poshtë.

  Menjëherë pas zgjedhjeve studentore më 30 qershor, Rektorati vendosi të formojë dy komisione, një për ndryshimin e statutit të UKM në lidhje me organizimin studentor ndërsa komisioni tjetër duhej të shqyrtonte mënyrën se si u zhvilluan zgjedhjet.  Sipas Plenumasve, të cilët  ishin pjesë e Komisionit për Ndryshimin e Statutit të UKM, atmosfera ka qenë e tensionuar.

  “Deri tani u mbajtën dy mbledhje të komisionit, të cilat kaluan në atmosferë të tensionuar për shkak të qëndrimeve të kundërta në lidhje me atë nëse PSUKM duhet të jetë trup në përbërje të UKM, sepse hyn në të gjitha trupat drejtues të UKM, ose të jetë organizatë joqeveritare. Qëndrimi i Plenumit është të jetë trup në përbërje të Universitetit”, theksoi studentja Dea Zdravkovska.

  Afati përfundimtar për gjetjen e zgjidhjes përfundimtare është 15 shtatori, kur rektori i ri duhet të marrë funksionin.

  “Duam të jemi optimistë se në shtator do të ketë zgjidhje, por tani për tani duket sikur kjo nuk do të ndodhë”, komenton Stolevska.

  Zdravkovska, nga ana tjetër, përkujtoi ditën kur u mbajtën zgjedhjet studentore, të cilat përfunduan me plot kontradikta në lidhje me mënyrën e votimit dhe numërimit të votave.

  “Ne, edhe pse i bëmë apel Rektoratit dhe Senatit të UKM, pse nuk duhet të ndodhin këto zgjedhje, edhe pse dolëm me argument juridik nga Regjistri Qendror ata nuk na dhanë përgjigje për konfirmim.  Prandaj, vendosëm se duhet të ndërmarrim diçka, por ajo që nuk e prisnim ishte se në ora dhjetë e natës para zyrave të Parlamentit Studentor do të paraqitet njësiti NjShSh (Njësiti për Shpërndarje të Shpejtë) që ne të rrihemi në mënyrë brutale, me dhunë të tej skajshme”, tha Zdravkovska.

  E.P.