Лекарите специјализанти на протест, институциите глуви за нивните барања

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip”

 • Околу 200 доктори специјализанти се собраа на мирен протест пред Министерството за здравство за да го изразат својот револт од игнорирањето на надлежните кон Петицијата потпишана од 350 доктори. Во неа тие бараат да не се снимаат и пренесуваат на интернет нивните испити, поголеми плати, здравствено и пензиско осигурување, регулирање и плаќање на дежурствата, забрана за дискриминацијата врз основа на болест и мајчинство и крај на јавната деградација на статусот доктор специјализант.

  „Петицијата ги помина сите институции и беше изигнорирана. Законот за здравствена заштита се менуваше пет пати оваа година, и пет пати ни беше ветено дека нашите проблеми ќе се решат. Но, не беа ни слушнати ни разгледани, ниту земени предвид“, вели д-р Билјана Додева, специјализант на психијатрија.

  Проблемите на специјализантите, велат, се проблеми на целото општество. Сметаат дека тоа е системски проблем кој директно влијае и на македонските граѓани, кои најмногу од сите ја чувствуваат нефункционалноста на здравствениот систем.

  „Немаме соодветни услови за едукација и работа пред сѐ. Самата специјализација подразбира дека треба да работиме на соодветни оддели каде специјализираме. Не сме платени за работата која ја работиме, ниту пак ни се платени дежурствата. Врз сето тоа, ни социјалниот статус не ни е решен. Тоа се и нашите основни барања – институциите да одговорат на нашите проблеми“, вели д-р Ѓорѓи Станоевски, специјализант на семејна медицина.

  Станоевски забележува и дека специјализаците се прескапи, а по нивното завршување докторите немаат голема придобивки.

  „Доколку моите родители немаа услови да ми ја платат специјализацијата, не ќе можев сам да си ја дозволам. И покрај тоа што ја платиле специјализацијата, немам никаков бенефит од државата после нејзиното завршување. Немам поголема плата како специјалист, само поголем број на обврски кон здравствениот систем“, вели тој.

  Докторите напоменуваат дека ќе ги употребат сите демократски алатки додека проблемите на сите специјализанти не бидат конечно решени, вклучувајќи ги и специјализантите на приватна специјализација.

  Бараат итна измена на Законот за здравствена заштита, а веќе ги информирале и Народниот правобранител, Хелсиншкиот комитет за човекови права, како и Собранието и пратениците, кои за жал останале велат дека останале глуви за нивните проблеми.

  Во исто време додека траеше протестот на лекарите специјализанти пред министерството, специјализантите информираа дека во Здравствениот дом Скопје биле повикани 40 доктори, на интервју за работа.

  С.Т.

 • Mjekët specializantë në protestë, institucionet të shurdhra ndaj kërkesave të tyre

  Rreth 200 mjekë specializantë u mblodhën në një protestë paqësore para Ministrisë së Shëndetësisë për të shprehur revoltin e tyre ndaj injorimit të kompetentëve për Peticionin e nënshkruar nga 350 mjekë. Me të, ata kërkojnë të regjistrohen dhe të transmetohen në internet provimet e tyre, paga më të larta, sigurim shëndetësor dhe pensional, rregullimi dhe pagesa e kujdestarive, ndalimi nga diskriminimi për shkak të sëmundjes dhe pushimit të lindjes dhe fund për denigrimin publik të statusit të mjekut specializant.

  “Peticioni i kaloi të gjitha institucionet dhe u injorua. Ligji për mbrojtje shëndetësore u ndryshua pesë herë këtë vit dhe pesë herë na u premtua se problemet tona do të zgjidhen. Por as nuk u dëgjuan dhe as nuk u shqyrtuan, as nuk u morën në konsideratë, “tha Dr.BiljanaDodeva, specializantee psikiatrisë.

  Problemet e specializantëve, thonë, janë problemet e gjithë shoqërisë. Konsiderojnë se ky është një problem sistematik që prek drejtpërdrejtë qytetarët e Maqedonisë, të cilët më së shumti e ndjenë mos funksionim e sistemit shëndetësor.

  “Ne nuk kemi kushte adekuate për arsim dhe punë para së gjithash. Vetë specializimi nënkupton se duhet të punojmë në sfera të caktuara për të cilat specializojmë. Nuk jemi të paguar për punën që bëjmë, as nuk na paguhen kujdestaritë. Edhe statusi jonë social nuk është i zgjidhur. Këto janë kërkesat tona themelore – institucionet tu përgjigjen problemeve tona”, thotë dr. GjorgjiStanoevski, specializant i medicinës familjare.

  Stanoevski theksoi edhe atë se specializimet janë shumë të shtrenjta, ndërsa pas përfundimit të tyre doktorët nuk përfitojnë shumë.

  “Nëse prindërit e mi nuk kishin kushte të paguanin specializimin tim, nuk do të mund t’ia lejoja vetes. Edhe përpos asaj që e kanë paguar specializimin, nuk kam asnjë benefit nga shteti pas përfundimit të saj. Nuk kam rrogë më të madhe si specialist, vetëm numër më të madh të obligimeve ndaj sistemit shëndetësor”, thotë ai.

  Doktorët përkujtojnë se do ti përdorin të gjitha veglat demokratike deri sa problemet e të gjithë specializantëve nuk zgjidhen përfundimisht, përfshirë edhe specializantët e specializimeve private.

  Kërkojnë ndryshimin urgjent të Ligjit për mbrojtje shëndetësore, ndërsa tani më i kanë informuar dhe Avokatin e Popullit , Komitetin e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, si dhe Kuvendin dhe deputetët, të cilët për fat të keq janë bërë kinse të shurdhër në lidhje me problemet e tyre.

  Njëkohësisht derisa zgjaste protesta e mjekëve specializantë para ministrisë, specializantët informuan se në Shtëpinë Shëndetësore Shkup janë ftuar 40 mjekë, në intervistë për punë.