Решение или одoлговлекување – УКИМ со комисија ќе го оправа студентското организирање

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Проблемите со студентското организирање, кои кулминираа за време на изборите за нов претседател на Студентскиот парламент на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, ќе се решаваат со комисија, одлучи Ректорската управа на денешната вонредна седница.

  Ректорската управа ги оцени изборите како црна дамка во историјата на Универзитетот и поради тоа, Комисијата треба да биде формирана за ваквите случувања да не се повторат.

  Според проректорот Владимир Петрушевски, студентските избори премногу доцнеле. Тој смета дека треба да се поништат и да се прегласаат.

  „Јас лично, какви и да се резултатите, кога ќе ја погледнам другата гледната точка, ми дава за право да не седам со избрани претставници на ваков начин“, рече Петрушевски за време на седницата.

  Професорот и декан на Правниот факултет Борче Давитковски, пак, предложи сегашниот претседател на СПУКМ да остане на позицијата до септември, кога би се одржале нови избори. Сепак, неговиот предлог беше одбиен, со објаснување од ректорот Велимир Стојковски дека не може да се реши една можна незаконитост, со друга незаконитост, мислејќи на правните можности според статутот на УКИМ. Давитковски ја напушти седницата, но порача дека ако некој сака проблемот никогаш да не биде решен, формира комисија.

  На денешната вонредна седница учествуваа и две преставнички од Студентскиот пленум, Ивана Туфегџиќ и Александра Живковиќ, претседателот на СПУКМ Кирил Спировски и Студентската правобранителка Васка Бојаџи. Сите од свое гледиште ги претставија случувањата за време на изборите и она што се случи пред седиштетот на СПУКМ.

  Туфегџиќ и Живковиќ укажаа на нерегуларностите за време на одржувањето на студентските избори, нагласувајќи дека тие не го оспорувале процесот, туку укажувале на недоследностите. Беа презентирани и снимки од полициската акција пред СПУКМ, барајќи од Универзитетот да се произнесе со став за случувањата и да го осуди како што велат, насилството врз студентите.

  Од друга страна, Спировски и Бојаџи побараа да се разгледаат двете страни од приказната, а потоа да се донесат одредени заклучоци. Спировски тврдеше дека против него, и за дел од членовите на организацијата, имало закани и обиди за насислство, и побара шанса за и тие да презентираат снимки.

  Етичкиот кодекс на УКИМ ја пречека Ректорската управа пред влезот

  Етичкиот кодекс на УКИМ ја пречека Ректорската управа пред влезот

  Според претставниците на Студентскиот пленум, потребно е што побрзо да се измени статутот на УКИМ во делот со студентското организирање, додека формирањето на комисии само дополнително ќе ја отежне работата.

  „Делумно сме незадоволни, бидејќи формирање на комисии често доведува до тоа проблемите никогаш да не се решаваат. Токму поради такви работни групи, комисии, ние и сме стигнати до овој степен, да специјална полиција се пресметува со 20 студенти “ рече Туфегџиќ.

  Таа го фрли етичкиот кодес на Универзитетот на земја и рече дека се додека не се направат овие измени во Статутот и се дозволува криминални претставници на студентите да гласаат во нивно име, етичкиот кодекс ќе биде брутално скршен.

  Сега, вонредна седница бараат и група сенатори, со цел да се разгледа моменталната состојба со студентите и да се воедат мерки кои ќе ги намалат настанатите штети. Со писмено барање до ректорот, тие побараа средбата да се одржи во среда.

  Според сенаторката од Филолошкиот факултет Маја Бојаџиевска, треба да се осудат последните студентски избори, кои ги нарече криминални, нелигитимни и нелегални.

  „Мислам дека правецот на кој треба да оди дискусијата на сенаторите е таа недвосмислена осуда и да се однесуваме како да не сме од тука. Луѓе, на сериозни укажувања на криминал, беше реагирано со примена на сила кон оние коишто укажуваа на постоечкиот кримнал. Јас уште имам модрици од нападот на полицијата“, рече Бојаџиевска.

  Ректорската управа предложи шест точки со кои би се надминале сегашните проблеми со студентското организирање. Покрај формирање на Комисија за измени на статутот на УКИМ, беше договорено да се овозможи правен основ за плуралитет во студентски организации, правен основ за учество на Ректорската управа и деканските управи на факултетите при организирање и спроведување студентски избори, двете страни од студентите активно да се вклучат во подготовките на статутарните измени, да се формира уште една Комисија којашто ќе ги разгледа сите факти и докази за настанатата ситуација поврзана со изборите, а воедно и да престане секој вид на партизација и политичко манипулирање со студентите од страна на политички партии и поединци.

  Емилија Петреска

 • Zgjidhje ose prolongim – UKM me komision do të rregullojë organizimin studentor

  Problemet me organizimin studentor të cilat kulminuan gjatë zgjedhjeve për kryetar të ri të Parlamentit studentor të Universitetit “Shën  Kirili dhe Metodi”, do të zgjidhen me komision, vendosi Administrata e rektorit gjatë mbledhjes së jashtëzakonshme që u mbajt sot.

  Administrata e rektorit i vlerësoi zgjedhjet si njollë të zezë në historinë e Universitetit dhe për këtë shkak duhet të formohet Komisioni që të mos përsëriten ngjarje të këtilla.

  Sipas prorektorit Vlladimir Petrushevski, zgjedhjet studentore janë zhvilluar me vonesë të madhe. Ai është i mendimit se duhet të anulohen dhe të ketë ri votim.

  “Unë personalisht, jam i mendimit se, sido qofshin rezultatet, kur e shoh pikën tjetër të shikimit, më jep të drejtë të mor ri me përfaqësues të zgjedhur në këtë mënyrë”, tha Petrushevski gjatë mbledhjes.

  Profesori dhe dekan në Fakultetin Juridik, Borçe Davitkovski, nga ana tjetër, dha propozim kryetari aktual i PSUKM të qëndrojë në këtë pozitë deri në shtator, kur do të mund të mbaheshin zgjedhje të reja. Megjithatë, propozimi i tij u refuzua, me sqarimin e rektorit Velimir Stojkovski, se nuk mund të zgjidhet një gjë e pa ligjshme me një gjë tjetër të pa ligjshme, duke menduar për zgjidhjet e mundshme juridike sipas statusit të UKM.  Davitkovski u largua nga seanca, por porositi se nëse dikush dëshiron që asnjëherë problemi të mos gjejë zgjidhjen, formon komision.

  Në mbledhjen e sotshme të jashtëzakonshme, morën pjesë edhe  përfaqësueset e Plenumit Studentor Ivana Tufegxhiq dhe Aleksandra Zhivkoviq, kryetari i PSUKM Kirill Spirovki dhe Avokati i Studentëve Vaska Bojaxhi.  Të gjithë nga këndvështrimi i tyre i prezantuan zhvillimet gjatë kohës kur u mbajtën zgjedhjet dhe ajo që ndodhi para selisë së PSUKM.

  Tufegxhiq dhe Zhivkoviq, bënë me dije parregullsitë gjatë zgjedhjeve studentore, duke theksuar se ata nuk e kontestojnë procesin, por i theksojnë mangësitë. U prezantuan edhe incizime nga akcioni policor para PSUKM, duke kërkuar nga Universiteti të prononcohet me qëndrim në lidhje me ngjarjet dhe të dënojë, siç thonë ata, dhunën mbi studentët.

  Nga ana tjetër, Spirovski dhe Bojaxhi kërkuan të shqyrtohen të dyja anët e storjes dhe më pas të miratohen konkluza të caktuara. Spirovski pohonte se kundër tij dhe një pjese të anëtarëve të organizatës, ka pasur kërcënime dhe përpjekje për dhunë dhe kërkoi mundësinë që edhe ata të prezantojnë incizimet.

  Етичкиот кодекс на УКИМ ја пречека Ректорската управа пред влезот * Kodeksi etik i  UKM e priti Administratën Studentore para hyrjes  

  Етичкиот кодекс на УКИМ ја пречека Ректорската управа пред влезот/ Kodeksi etik i  UKM e priti Administratën Studentore para hyrjes

  Sipas përfaqësuesve të Plenumit Studentor, nevojitet sa më parë të ndryshohet statusi i UKM në pjesën që rregullon organizimin studentor, ndërsa formimi i komisioneve, vetëm se do të ngarkojë në mënyrë plotësuese këtë çështje.

  “Jemi të kënaqur pjesërisht, sepse formimi i komisioneve shpesh rezulton deri në atë pikë që problemet asnjëherë të mos zgjidhen.  Pikërisht për shkak të  grupeve pune të këtilla, ne kemi arritur deri në këtë shkallë, që policia speciale ndeshet me 20 studentë”, tha Tufegxhiq.

  Ajo e hodhi kodeksin etik të Universiteti në tokë dhe tha se derisa nuk bëhen këto ndryshime të Statusit dhe lejohen përfaqësues të studentëve kriminelë të votojnë në emër të tyre, kodeksi etik do të shkelet brutalisht.

  Tani, mbledhje të jashtëzakonshme kërkojnë edhe një grup senatorë, me qëllim të shqyrtohet gjendja momentale me studentët dhe të vendosen masa të cilat do të reduktojnë ngjarjet e dëmshme.  Me kërkesë me shkrim nga rektori, ata kërkuan takimi të mbahet të mërkurën.

  Sipas senatores së Fakultetit Filologjik Maja Bojaxhievska, zgjedhjet e fundit studentore duhet të dënohen, të cilat i quajti kriminele, jo legjitime dhe jo legale.

  “Mendoj se drejtimi ku duhet të shkojë diskutimi i senatorëve është dënimi pa mëdyshje dhe të sillemi sikur nuk gjendemi këtu.  Njerëz, në lidhje me akuza serioze për krim, u reagua me zbatim të dhunës ndaj atyre të cilët bëtë të ditur krimin aktual.  Unë ende jam me blana nga sulm i policëve”, tha Bojaxhievska.

  Administrata e rektorit, propozoi gjashtë pika me të cilat do të tejkalohen problemet aktuale me organizimin studentor.  Përpos formimit të Komisionit për ndryshime në Statusin e UKM, ranë dakord të mundësohet bazë juridike për pluralitet në organizatat studentore, bazë juridike për pjesëmarrje në Administratën e Rektorit dhe Administratat e dekanëve në fakultetet gjatë organizimit dhe realizimit të zgjedhjeve studentore, të dyja palët e studentëve në mënyrë aktive u përfshinë në përpilimin e ndryshimeve statutare, të formohet edhe një Komision i cili do të shqyrtojë të gjitha faktet dhe provat në lidhje me situatën e krijuar në lidhje me zgjedhjet dhe njëkohësisht edhe të ndërpritet çdo lloj i partizimit dhe manipulimit politik me studentët nga partitë politike dhe individë.

  Еmilija Petreska