14 денa Шарена револуција – цвеќе за Никола Карев и голем број граѓани на улица

 • Со положување цвеќе пред споменикот на Никола Карев, демонстрантите од Шарена Револуција“ ја одбележаа 111 годишнината од смртта на револуционерот и претседател на Крушевската Република.

  На 14-тиот ден од Шарената револуција тие и денеска во голем број се собраа и дадоа поддршка на Специјалното јавно обвинителство, од каде продолжија пред Собранието, а потоа и кон Владата со пораката „Нема правда, нема мир.“

  Пред Собранието дел од присутните се обратија кон граѓаните.

  „За да биде слободна оваа земјав сите треба да сме заедно. Од кога почнавме да протестираме го чувствувам овој град како дома. Ние што сме овде немаме образ за шамарање, ние протестираме на сонце и ветер и имаме право да се бориме за правда. Ќе рушиме неправедност. Сите ние заедно, со инструментализирани контраши, имаме одговорност да не дозволиме да не влечат за уши и да ни даваат сендвичи. Никој не е помалку вреден од оние што не донесоа до ова. Се освестуваме, никој не е вечен роб. Ова е шарената револуција.

  Робовите на Македонија одлучија – нема правда, нема мир. Одлучивме дека сакаме слободно општество, Ние хулиганите не спиеме мирн овие денови и нема да спиеме се додека нашите деца не спијат мирно, се додека не генерираме нови политички потенцијали и не ги редуцираме класните разлики“, рече во своето обраќање од импровизираната бина пред Собрание, уметницата Дороти Пачкова.

  Стефан Богоев од СДСМ пак порача дека Шарената револуција е најдобриот одговор на режимското сивило кое владее десет години.

  „Ове ќе биде нешто што ќе го раскажуваме на идните генерациии. Доста беше молк. Мојата генерација не сака да живее во држава каде студентите живеат со лебарки во студентски домови. Не сакаме преку Скајп да се гледаме со оние кои заминале да работат во странство. Сакаме држава каде Уставот и законите важат еднакво за сите. Јас и мојата генерација сакаме промени бидејќи сме сигурни дека ова е единствениот начин да се избориме за многу промени, не само против фашистичкиот режим“, рече Богоев.

  Освен во Скопје, граѓанското движење за денеска најави рекорден број протести, во девет града Битола, Прилеп, Охрид, Кичево, Радовиш, Велес, Кадарци и Струмица. Барањата се оставка на Иванов и повлекување на одлуката за аболиција, одложување на изборите најавени за 5 јуни, формирање техничка влада за имплементација на реформите на Прибе, но и потврда на уставноста на СЈО, како и формирање одделение на Кривичниот суд надлежно за случаите на Специјалното обвинителство.

 • 14 ditë Revolucioni laraman – lule për Nikolla Karev dhe numër i madh i qytetarëve në rrugë

  U vendosën lule para përmendores së Nikolla Karev, demonstruesit e Revolucionit Laraman e kremtuan 111 vjetorin e vdekjes së revolucionarit dhe kryetarit të Republikës së Krushevës.

  Në ditën e 14 – të të Revolucionit Kolorit edhe sot numër i madh i qytetarëve u mblodhën dhe dhanë mbështetje për Prokurorinë Publike Speciale, prej nga vazhduan para Kuvendit dhe pastaj edhe në drejtim të Qeverisë së mesazhin “Nuk ka drejtësi, nuk ka qetësi. “

  Para Kuvendit një pjesë e demonstruesve iu drejtuan qytetarëve.

  “Që të jetë i lirë ky vend duhet të gjithë të bëhemi së bashku.  Që kur filluam të protestojmë këtë qytet e ndiej si shtëpi. Ne që jemi këtu nuk kemi fytyrë për shuplaka, ne protestojmë në diell në ere dhe kemi të drejtë të luftojmë për drejtësi.  Do të rrënojmë padrejtësi. Te gjithë së bashku, me kundërshtarë të instrumentalizuar, kemi përgjegjësi të mos lejojmë të na heqin për veshi dhe të na japin sandviçi.  Askush nuk është më pak i vlefshëm se ata që na sollën këtu.  Po vetëdijesohemi , askush nuk është rob i përjetshëm.  Ky është revolucioni kolorit.

  Robërit e Maqedonisë vendosën – nuk ka drejtësi, nuk ka qetësi.  Vendosëm se duam shoqëri të lirë. Ne huliganët nuk flemë qetë këto ditë dhe nuk do të flemë derisa fëmijët tanë të mos flenë qetë, derisa nuk gjenerojmë potenciale të reja politike dhe nuk i reduktojmë dallimet ndërmjet klasave”, tha gjatë fjalimit të tij nga bina impozante para Kuvendit, artistja Doroti Paçkova.

  Stefan Bogoev nga LSDM, porositi se Revolucioni Kolorit është përgjigjja më e mirë e zymtësisë së regjimit i cili sundon tani më dhjetë vjet.

  “Kjo do paraqesë diçka të cilën do t’ua tregojmë gjeneratave të ardhshme.  Mjaftë ishte heshtje. Gjenerata ime nuk do të jetojë në shtet ku studentët jetojnë me kacabunj  në konviktet studentore.  Nuk duam nëpërmjet Skajpit të shihemi me ata të cilët janë larguar i punojnë në shtete të huaja. Duam shtet në të cilin Kushtetuta dhe ligjet vlejnë për të gjithë njësoj.  Unë dhe gjenerata ime duam ndryshime për shkak se jemi të sigurt se kjo është mënyra e vetme të luftojmë për shumë ndryshime, jo vetëm kundër regjimit fashist”, tha Bogoev.

  Përveç në Shkup, lëvizja qytetare për sot paralajmëroi numër rekord të protestave, në nëntë qytete Manastir, Prilep, Ohër, Kërçovë, Radovish, Veles, Kavadarc dhe Strumicë.  Kërkesat janë dorëheqja e Ivanovit dhe tërheqja e vendimit për abolim, prolongimi i zgjedhjeve të paralajmëruara për më 5 qershor, formimi i qeverisë teknike për implementimin e reformave të Pribe, por edhe konfirmimi i kushtetutshmërisë së PPS, si dhe formimi i seksionit të Gjykatës penale, kompetente për rastet e Prokurorise Speciale.