[Фото] Со гласање на Педагошки започнаа студентските избори на УКИМ

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Изборите за факултетски студентски собранија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ започнаа денес на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје. Гласањето се одвиваше мирно и со прилично мала излезност.

  „Мислам дека ни треба некој претставник на кој ќе му се обраќаме за нашите проблеми бидејќи и тоа како ги имаме. Уште сум малку скептична околу сево ова, но мора да се проба и да се види“, вели студентка од четврта година со која направивме краток разговор за време на гласањето.

  Според податоците од изборната комисија на факултетот, од вкупно 789 студенти запишани на избирачкиот список до 11:00 часот гласаа само 43, а во 13:00 часот излезноста изнесуваше 140 студенти.

  „За собранието на овој факултет се гласа за вкупно 28 членови, а има пријавено кандидати само за 18. Другите места ќе бидат празни и најверојатно ќе има потреба да се направи промена во факултетското собрание“, изјави професорката Весна Макашевска, продекан за настава на Педагошкиот факултет и претседателка на изборната комисија.

  Како што објаснува, станува збор за факултет од специфичен карактер на кој се изучуваат три студиски програми, а две од нив на три наставни јазици и тоа македонски, албански и турски.

  „Во првичниот предлог има можност да се избира член за секоја програма и за секој наставен јазик, но многу од групите не се пополнети. На пример групата за предучилишно воспитание на турски јазик нема ниту еден студент, а во другите години постојат групи со само еден студент, па очигледно нема да има доволно студенти кои што би се кандидирале. Најверојатно студентите потоа работејќи ќе воочат дека треба да се направи промена и слично“, дополнува Макашевска.

  Гласањето на Педагошкиот факултет е предвидено да трае до 16:00 часот, а до крајот на денот ќе бидат објавени и резултатите и изгласаните членови на собранието како и претседателот.

  Изборите за факултетски собранија на факултетите низ државата започнаа денес и ќе траат до крајот на идниот месец кога е планирано да се конститутираат сите собранија. Следни во рамките на УКИМ се изборите на Шумарскиот факултет кои ќе се одржат утре, на 20ти ноември, во просториите на факултетот.

  Георги Божиновски

 • (Foto) Me votim në Fakultetin Pedagogjik, filluan zgjedhjet studentore në UKM

  Zgjedhjet për parlamente studentore të fakulteteve në Universitetin “Shën Kirilli dhe Metodij” filluan sot në Fakultetin Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski” në Shkup.  Votimi i zhvillua qetë dhe me jehonë relativisht të vogël.

  “Mendoj se na duhet ndonjë përfaqësues të cilit do t’i drejtohemi për problemet tona sepse i kemi me shumicë.  Ende jam pak skeptike në lidhje me gjithë këtë, por duhet të provohet dhe të shihet”, thotë studentja e vitit të katërt me të cilën kishim bisedë të shkurtë gjatë votimit.

  Sipas të dhënave të komisioneve zgjedhore në fakultet, nga gjithsej 789 studentë të regjistruar në listën zgjedhore, deri në orën 11:00, kishin votuar vetëm 43, ndërsa në orën 13:00 jehona ishte 140 studentë.

  “Për parlamentin e këtij fakulteti votohet për gjithsej 28 anëtarë , ndërsa janë paraqitur kandidatë vetëm për 18. Vendet të tjera do të jenë vakante dhe me siguri do të ketë nevojë të bëhet ndryshim në parlamentin e kuvendit{, deklaroi profesoresha Vesna Makashevska, pro dekan për mësim në Fakultetin Pedagogjik dhe kryetare e komisionit zgjedhor.

  Siç sqaroi, bëhet fjalë për fakultet me karakter specifik në të cilin mësohen tre programe studimore, ndërsa dy prej tyre në tre gjuhë mësimore maqedonisht, shqip dhe turqisht.

  “Në propozimin fillestar ka mundësi të zgjidhet anëtar për çdo program dhe për çdo gjuhë mësimore, por shumë nga grupet nuk janë të plotësuara.  Për shembull grupi për edukim parashkollor në gjuhën turke nuk ka asnjë student, ndërsa në vitet të tjera ekzistojnë grupe me vetëm një student, dhe është evidente dhe nuk ka studentët ë mjaftueshëm të cilët do të ishin kandidat.  Me siguri studentët më pas gjatë punës do të shohin se duhet të bëhen ndryshime dhe ngjashëm”, plotëson Makashevska.

  Votimi në Fakultetin Pedagogjik është parashikuar të zgjasë deri në orën 16:00, ndërsa deri në fund të ditës do të publikohen rezultatet dhe anëtarët e votuar të parlamentit si dhe kryetari.

  Zgjedhjet për parlamentet e fakulteteve në fakultetet shtetërore në mbarë vendin filluan sot dhe do të zgjasin deri në fund të muajit të ardhshëm kur është planifikuar të konstatohen të gjitha parlamentet.  Të ardhshme në kuadër të UKM janë zgjedhjet në Fakultetin e Pylltarisë të cilat do të mbahen nesër, më 20 nëntor, në hapësirat e fakultetit.

  Georgi Bozhinovski