Со денешното гласање на Земјоделскиот факултет завршија студентските избори на УКИМ

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со денешното гласање на Факултет за земјоделски науки и храна во Сопје,  завршија студентските избори на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“.

  Изборите беа мирни, а раздвиженоста беше голема и покрај тоа што дел од студентите денеска немаа настава.

  „Студентското собрание кое што треба да се конституира после овие избори очекувам дека ќе влијае во подобрувањето на конфигурацијата на студентското Собрание, во контекст на млади, нови,потенцијални членови. На факултетот во моментот се гласа за 17 члена и еден претседател. Се избираат по 4 кандидати од секоја студентска година од прв циклус на студии и еден од студиите на мастер. Изборите започнаа редовно и согласно со одлуката и упатството“, вели Ромина Кабранова, проф. и член на изборната комисија.

  Според членовите на ИК, право на глас имале сите студенти што имаат запишано зимски семестар оваа година, и од вкупно 641 студент, денес заклучно до 14ч испаднале да гласаат 136 студенти. За разлика од другите факултети, на овој факултет секој студент има право да избира по 4 кандидати, односно да избира по еден од секоја година.

  Радио МОФ ги проследи и овие избори, и накратко поразговара со студентите.

  „После овие избори, искрено се надевам дека ќе се подобри практичната настава, дека ќе има поголема искористеност на лаболаториите, дека факултетот ќе стане попривлечен за нови студенти и очекувам поголема организација во администрација и студентски прашања“, рече студентот Ѓ.Т.

  Од ИК за наредната година се надеваат дека студентите од сите факултети ќе добијат некоја обука за подобрување на нивните ораторски вештини и промоција, со цел да се изработат подобри кампањи и програми за студентското Собрание.

  Александра Субашиќ

 • Me votimin e sotëm në Fakultetin e Bujqësisë, përfunduan zgjedhjet studentore në UKM

  Me votimin e sotëm në Fakultetin e Shkencave Bujqësore dhe Ushqimit në Shkup, përfunduan zgjedhjet studentore në Universitetin “Kirili dhe Metodij”.

  Zgjedhjet ishin të qeta, ndërsa lëvizja ishte e madhe edhe përpos asaj se një pjesë e studentëve sot nuk kishin mësim.

  “Kuvendi studentor i cili duhet të konstituohet pas këtyre zgjedhjeve, pres se do të ndikojë në përmirësimin e konfiguracionit të Kuvendit studentor, në kontekst të anëtarëve të rinj, potencial.  Në fakultet për momentin votohet për 17 anëtarë dhe një kryetar.  Zgjidhen nga 4 kandidatë nga çdo vit studentor të ciklit të parë të studimeve dhe një nga studimet e magjistraturës.  Zgjedhjet filluan në mënyrë të rregullt dhe në pajtim me vendimin dhe udhëzimin”, thotë Romina Kabranova, profesoreshë dhe anëtare e komisionit zgjedhor.

  Sipas anëtarëve të KZ, të drejtë vote kanë të gjithë studentët që kanë regjistruar semestrin dimëror këtë vit dhe nga gjithsej 641 studentë, sot përfshirë orën 14 dolën në votim 136 studentë.  Për dallim nga fakultetet të tjera, në këtë fakultet secili student ka të drejtë të zgjedhë nga 4 kandidatë, respektivisht të zgjedhë nga një për çdo vit.

  Radio MOF i ndoqi edhe këto zgjedhje, dhe bisedoi shkurt me studentët.

  “Pas këtyre zgjedhjeve, sinqetisht shpresoj se do të përmirësohet mësimi praktik, se do të ketë shfrytëzim më të madh të laboratorëve, se fakulteti do të bëhet më tërheqës për studentë të rinj dhe pres organizim më të mirë në administratë de pyetje të studentëve”, tha studenti Gj.T.

  Nga KZ për vitin e ardhshëm shpresojnë se studentët e të gjitha fakulteteve do të kenë ndonjë trajnim për përmirësimin e shkathtësive oratore dhe promovim, me qëllim të zgjidhen fushata dhe programe më të mira për Kuvendin studentor.

  Aleksandra Subashiq