Повик за новинари – волонтери за тетовскиот младински сајт МladiTe.mk

 • Младински образовен форум (МОФ) распишува повик за тројца новинари – волонтери, автори на содржина за веб платформата www.mladite.mk.

  МЛАДИ ТЕ е информативна и едукативна веб платформа која што нуди информации за млади, образование, култура и активности во градот Тетово. МладиТе.мк е место каде што граѓаните ќе се информираат на локално ниво за образованието во градот, информации за културата, ќе ги застапува младинските проблеми, правата на младите и начинот како да се остварат, воедно и за тековни настани и активности што се случуваат на локално ниво.

  Ќе се изберат тројца пријавени кандидати кои ќе пишуваат содржани за веб платформата. Новинарите – волонтери не е задолжително да поседуваат претходно искуство од областа новинарство. Новинарите – волонтери ја имаат можноста да работат од дома и е пожелно да поседуваат сопствен компјутер за работа.

  Задачите на волонтерите се:

  –  Пронаоѓање соодветна содржина (во консултација со главниот и одговорен уредник)

  –  Обработка и креирање соодветни содржини

  –  Редовно објавување на обработените содржини (7 вести неделно)

  – Промоција на објавените содржини на социјалните мрежи

  – Да земат учество во обуките на МОФ кои се организирани за нив

  Волонтерите треба да бидат на возраст од 15 до 25 години и да испратат пополнета Апликација (во прилог) на е-маил адресата: mladitemk@gmail.com . Краен рок за поднесување на апликација е 10 февруари.

  Со волонтерскиот ангажман, за целосно исполнети работни обврски, волонтерот ќе добие.

  –  Искуство со раководење на онлајн платформи

  –  Обука за пишување новинарски текстови

  – Сертификат за активен придонес во работата на Младински образовен форум (МОФ)

   

 •  

  Thirje për gazetar – volonter, autor I përmbajtjes së web platformës www.mladite.mk

  Forumi Rinor Arsimor (FRA) hap thirje për tre gazetarë – volonter, autor të përmbajtjes së web platformës www.mladite.mk

  MLADI TE (TË RRINJTË) është platformë informative dhe edukative që përmban dhe jep informacione për të rrinjtë, arsim, kulturë dhe aktivitete të qytetit të Tetovës. MladiTe.mk është vend ku qytetarët në nivel lokal do të informohen për arsimin në qytet, për kulturë, do ti përfaqësoje problemet e të rrinjve në qytet, të drejtat e tyre dhe mënyrën se si ato të fitohen, njëkohësisht edhe për aktivitetet  dhe ngjarjet që realizohen në nivel lokal.

  Do të përzgjedhen tre kandidatë detyra e të cilëve do të jetë përmbushja me tekste e fushave të lartpërmendura që janë pjesë e kësaj platforme. Gazetar – volonter nuk është e patjetërsueshme të ketë përvojë të mëparshme në fushën e gazetarisë.

  Gazetar – volonterët e kanë mundësinë të punojnë nga shtëpija dhe sipas dëshirës ta kenë kompjuterin personal për punë.
  Detyrat e volonterëve janë:

  – Gjetja e përmbajtjeve adekuate ( në konsultim me kryeredaktorin)

  –  Krijimi dhe përpunimi I përmbajtjeve adekuate

  –  Publikim kontinual I përmbajtjeve (7 lajme në javë)

  – Promovim I publikimeve në rjetet socialeë

  – Të marin pjesë në trajnimet e FRA që organizohen për ato.

  Volonterët duhet të jenë në moshën 15 deri 25 vjet dhe të dërgojnë Aplikim-për-gazetar  të mbushur (që ështe e bashkangjitur) në email adresën: mladitemk@gmail.com
  Afati I fundit për aplikim ështe deri më 10 Shkurt 2016.

  Me angazhimin si volonter, për përmbushjen e të gjitha detyrimeve, volonteri do të përfitojë:

  – Përvojë në udhëheqje të online platformës

  – Trajnim për shkruarje të teksteve gazetarie

  – Certifikatë për kontribut aktiv në punen e Forumit Rinor Arsimor (FRA).