Подобри условите за работа, поголем буџет и млади соработници, бараат хемичарите на протест

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Средства за реновирање и опремување на студентските лабoратории, средства за финансирање на научно-истражувачки проекти, како и итно одобрување на барањата за вработување на млади соработници, ова се барањата на професорите и студентите на Институтот за хемија, кои денеска излегоа на протест.

  Со 30 минутна пауза од предавањата, професорите заедно со десетици студенти побараа подобри услови за студирање, изразувајќи незадоволство од условите за работа и студирање, за кои велат, се резултат на лошата поддршка и политики во високото образование во последните дваесетина години.

  „Вработените на институтот со години наназад вложуваа големи напори за амортизација на континуираното влошување на состојбите, истовремено укажувајќи на проблемите и правеа напори за нивно решавање. Беа упатувани барања до надлежните за добивање согласност за вработување на млади соработници, за вложување во подобрување на материјалните услови и поддршка на научноистражувачката дејност, но одговор немаше“, вели проф. д-р Марина Стефова раководителка на Институтот за хемија при природно-математичкиот факултет.

  Дипломираниот хемиски инженер Мирјана Саздовска вели дека не сака да си оди од државата, но напоменува дека доколку нешто не се смени, студентите ќе бидат приморани да заминат во потрага по подобри услови.

  „Кадарот, знаењето кое го добиваме на овој институт е навистина на високо ниво. Меѓутоа проблем е тоа што ние тоа знаење не можеме практично да го прикажеме било каде. Заради тоа што немаме можност за тоа… Технологијата, науката се во постојан подем, меѓутоа тоа што ние немаме начин да ги прикажеме сите работи што ги стекнуваме, сите работи што ги стекнуваме тука, целото знаење, да го искажеме е многу тешко, за сите студенти на овој факултет“, вели Саздовска.

  Студентката Кристина Тришеска по аналитичка биохемија правејќи разлика помеѓу условите за студирање во државава и на странските универзитети вели дека се забележува значителна разлика, а наставата се изведува на високо ниво.

  „Она што недостасува е модернизирање на самите иструменти, нашите лаборатории, и тоа кон што се стремиме, за во однос на практичната настава да бидеме на ниво на европските унвиерзитети“, вели Тришеска.

  Студентите и професорите истовремено укажаа дека е потребно итно реновирање и на зградата на Институтот за хемија.

  Организаторите соопштија дека вработените и студентите на Институтот за хемија ќе продолжат вредно да работат на своето усовршување, но ќе инсистираат на обезбедување услови за студирањето хемија и научните истражувања. Додаваат дека нивните барања се остварливи со соодветна поддршка од државата, за која велат дека треба да и е врвен приоритет квалитетното образование и наука, без оглед на политичката состојба и гарнитура на власт.

  Мартин Колоски

 • Kushte më të mira për punë, buxhet më të lartë dhe bashkëpunëtorë të rinj, kërkojnë kimistët në protestë

  Mjetet për rinovim dhe pajisje të laboratorëve studentore, mjete për financimin e projekteve shkencore – hulumtuese, si dhe miratimin urgjent të kërkesave për punësimin e bashkëpunëtorëve të rinj, këto janë kërkesat e profesorëve dhe studentëve të Institutit të Kimisë, të cilët sot dolën në protestë.

  Me pauze prej 30 minuta nga ligjëratat, profesorët së bashku me dhjetëra studentë kërkuan kushte më të mira për studim, duke shprehur pakënaqësinë nga kushtet për punë dhe studim, për të cilat siç thonë, janë rezultat i mbështetjes së keqe dhe politikave të këqija në arsimin e lartë, gjatë dhjetë viteve të fundit.

  “Të punësuarit në Institut me vite kanë investuar përpjekje të mëdha për amortizimin e përkeqësimit të vazhdueshëm të gjendjeve, njëkohësisht duke sugjeruar në lidhje me problemet dhe kanë bërë përpjekje për zgjidhjen e tyre.  Kanë adresuar kërkesat e tyre te kompetentët për marrjen e pëlqimit për punësimin e bashkëpunëtorëve të rinj, për investime në përmirësimin e kushteve materiale dhe mbështetjen e punës shkencore hulumtuese, por përgjigje nuk ka pasur”, thotë prof. dr. Marina Stefova udhëheqëse e Institutit për Kimi pranë Fakultetit Matematiko – Natyror.

  Inxhinieri kimik i diplomuar Mirjana Sazdovska thotë se nuk dëshiron të largohet nga shteti, por thotë nëse nuk ndryshon diçka, studentët do të detyrohen të largohen në kërkim të kushteve më të mira.

  “Kuadri, dijen të cilin e fitojmë në këtë institut është në nivel vërtet të lartë.  Mirëpo, problemi është se këto dije nuk mund t’i paraqesim në mënyrë praktike, në çdo vend.  Për shkak se nuk kemi mundësi për këtë… Teknologjia, shkenca janë në rritje të vazhdueshme, mirëpo këtë ne nuk kemi mënyrë ta paraqesim, të gjitha sendet që i mësojmë, të gjitha punët që i fitojmë, gjithë dijen, është shumë e vështirë ta paraqesim, është e vështirë për të gjithë studentët e këtij fakulteti”, thotë Sazdovska.

  Studentja Kristina Trisheska, në degën biokimi analitike, duke bërë dallimin ndërmjet kushteve për studim në universitetin në vendin tonë dhe në universitetet e huaja, thotë se vëren dallim të konsiderueshëm, ndërsa mësimi realizohet në nivel të lartë.

  “Ajo që mungon është modernizimi i instrumenteve, laboratorëve tona, dhe ajo për të cilën synojmë, në mënyrë që sa i përket mësimit praktik të jemi në nivel të universiteteve evropiane”, thotë Trisheska.

  Studentët dhe profesorët njëkohësisht tregojnë se nevojitet rinovim urgjent edhe i ndërtesës së Institutit të Kimisë.

  Organizatorët njoftuan se të punësuarit dhe studentët e Institutit të Kimisë do të vazhdojnë në mënyrë të vlefshme të punojnë për përsosjen e tyre, por do të insistojnë të sigurojnë kushte për studimin e kimisë dhe për hulumtime shkencore.  Shtojnë se kërkesat e tyre janë të realizueshme me mbështetje përkatëse nga shteti, për të cilën thotë se duhet ta ketë prioritet sipëror cilësinë e arsimit dhe shkencës, pa marrë parasysh gjendjen politike dhe garniturën në pushtet.

  Martin Koloski