Новинарките од Радио МОФ добитници на новинарската награда на СЕММ

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Серијалот стории посветени на бегалската криза на новинарките Емилија Петреска и Стефанија Тенекеџиева од Радио МОФ ја добија третата награда за Најдобра новинарска сторија од сферата на општествено – социјалниот живот на Советот за етика на медиумите на Македонија (СЕММ).

  Од жири-комисијата истакнаа дека наградената сторија обработува актуелна тема и дека авторките на сестран начин, со силна посветеност и користење на широк спектар извори ги разоткриваат проблемите со кои се соочуваат овие групи во општеството.

  „Навистина се посветивме на сториите и прво нешто што ми паѓа на памет кога треба да зборувам на темава е дека би сакале да нема потреба повеќе да пишуваме за вакви тешки приказни, кои беа навистина тажни. Наградата ни значи, бидејќи сме млади новинари кои треба да се докажуваме и да ни се даде простор“, рече Петреска по доделувањето на наградата.

  Бегалската криза – ненаучена лекција на општеството

  Првата награда оваа година ја освои Хекуран Акифи од емисијата 360 Степени за сторијата во која се прикажуваат проблемите со кои се соочуваат слепите лица.

  „Најдобрата сторија се однесува на една инспиративна приказна која зборува за луѓето кои секој ден се будат и се соочуваат со животот без помош на својот вид. Но, како што вели авторот, луѓе кои потврдуваат дека ако имаш волја и доволно храброст сончевите зраци ќе топлат сечии очи“, се наведува во извештајот на жири-комисијата со која претседаваше Санта Аргирова, а членови беа и Весна Никодиноска и Сељадин Џезаири.

  „Наградата е поттик за понатамошно работење, да се посветам на оваа тема, да помогнеме на овие луѓе на кои навистина им е потребна помош, не само од нас новинарите туку и од државните институции“, рече Акифи.

  Втората награда им припадна на новинарите Ана Цветковска Тороманоска и Борис Куноски од Македонската информативна агенција (МИА) за нивната сторија за условите во затворот и притворското одделение во Шуто Оризари. Третата награда, заедно со новинарките на Радио МОФ, ја поделија и новинарите од „Види Вака“ Александар Манасиев и Мирко Трајановски, за нивниот краток документарен филм „Собирачи“.

  Освен награди за најдобрите стории, жирито одлучи да додели и три пофалници. На Никола Здравковиќ од 360 Степени, Весна Ивановска од порталот Факултети.мк и на Анета Ристеска, Маја Раванска и Јане Стефанов за нивните стории во списанието „Лице в лице“.

  „Потребна е смисла за правда, посветеност и работа за да се подигне свесноста за проблемите на најчувствителните и маргинализирани групи граѓани. Фокусот врз нарушувањето на човековите права е единствениот начин да се направи промена. Заштитата на човековите права е столб на проектот на Европската Унија и нејзина филозофија“, рече шефот на делегацијата на ЕУ во Македонија, Самуел Жбогар, во неговото обраќање на настанот.

  На годинешниот конкурс се пријавија 62 стории од вкупно 35 автори, од кои 28 беа објавени на интернет портали, 10 во печатени медиуми, 13 на телевизија, 8 на радио и 3 на други медиумски платформи.

  Наградите се доделуваат со финансиска поддршка од УНЕСКО и ЕУ во рамки на проектот „Градење доверба во медиумите во Југоисточна Европа и Турција“.

 • Gazetaret e Radio MOF fituese të shpërblimeve për gazetarë të KEMM

  05/10/2018-#FUQIAESHTATË, LAJME, QYTETARË

  Seriali i storjeve të kushtuara krizës së refugjatëve të gazetares Emilija Petreska dhe Stefanija Tenekexhieva nga Radio MOF e fitoi shpërblimin e tretë për Storje më të mirë gazetareske në fushën e jetës shoqërore – sociale të Këshillit të Etikës së Mediave në Maqedoni (KEMM)

  Nga juria – komisioni theksuan se storja e shpërblyer përpunon tema aktuale dhe se autoret në mënyrë të gjithanshme, me përkushtim të fuqishëm dhe shfrytëzimin e spektrit të gjerë të burimeve i zbulojnë problemet me të cilat përballen këto grupe në shoqëri.

  “Ju kushtuam storjeve vërtet, dhe gjëja e parë që na bie ndër mend kur duhet të flas në lidhje me temën është se do të kishim dashur të mos ketë më nevojë të shkruajmë për tregime të këtilla të rënda, të cilat ishin vërtet pikëlluese.  Shpërblimi na vlen shumë, sepse jemi gazetare të reja të cilat duhet të dëshmohemi  dhe të na jepet hapësirë” tha Petreska pas ndarjes së shpërblimit.

  Shpërblimin e parë këtë vit e fitoi Hekuran Akifi nga emisioni 360 Gradë për storjen në të cilën paraqitet problemi me të cilin ballafaqohen personat e verbër.

  “Storja më e mirë flet për një tregim  inspirues i cili flet për njerëzit të cilët përditë zgjohen dhe përballen me jetën pa ndihmën e shikimit të tyre.  Por, siç thotë autori, njerëzit të cilët konfirmojnë se nëse ke vullnet dhe guxim të mirë rezet e diellit do t’i ngrohin sytë e gjithkujt”, thuhet në raportin e jurisë – komisionit me të cilin kresonte Santa Argirova, ndërsa anëtarë ishin edhe Vesna Nikodinoska dhe Seladin Xhezairi.

  “Shpërblimi është nxitje për punën e mëtutjeshme, t’i përkushtohem kësaj teme, të ndihmojmë këta njerëz të cilëve vërtet ju nevojitet ndihma jonë, jo vetëm nga ne gazetarët por edhe nga institucionet shtetërore”, tha Akifi.

  Shpërblimi i dytë ju takoi gazetareve Ana Cvetkovska Toromanoska dhe Boris Kunoski nga Agjencia Informative Maqedonase (AIM) për storjen e tyre për kushtet në burgjet dhe seksionet e paraburgimit në Shuto Orizar. Shpërblimin e tretë, së bashku më gazetaret e Radio MOF, e ndanë edhe gazetarët e “Vidi vaka” Aleksandar Manasiev dhe Mirko Trajanovski, për filmin e tyre dokumentar të shkurtë “Grumbullues” (Sobraçi).

  Përpos shpërblime për storjet më të mira, juria vendosi të ndajë edhe tre fletë falënderime.  Për Nikolla Zdravkoviq nga 360 Gradë, Vesna Ivanovska nga portali Fakulteti.mk dhe për Aneta Risteska, Maja Ravanska dhe Jane Stefanov për storjet e tyre në revistën “Fytyrë më fytyrë – Lice v lice”.

  “Nevojitet sens për drejtësi, përkushtim dhe punë që të arrihet vetëdije për problemet e grupeve të qytetarëve më të ndjeshëm dhe më të margjinalizuar. Fokusi mbi cenimin e të drejtave të njeriut është mënyra e vetme të bëhet ndryshim.  Mbrojtja e të drejtave të njeriut është shtylla e projektit të Bashkimit Evropian dhe filozofia e saj”, tha shefi i delegacionit të BE-së në Maqedoni, Samuel Zhbogar, gjatë fjalimit të tij në këtë ngjarje.

  Në konkursin e këtij viti janë paraqitur 62 storje nga gjithsej 35 autorë, nga të cilët 28 ishin publikuar në internet portale, 10 në media të shtypura, 13 në televizione, 8 në radio dhe 3 në platforma të tjera mediatike.

  Shpërblimi ndahet me mbështetjen financiare të UNESKO dhe BE në kuadër të projektit “Ndërtimi i besimit në media në Evropën Juglindore dhe Turqi”.

  *Kjo përmbajtje është punuar me ndihmën e Bashkimit Evropian, në kuadër të Projektit për shprehje rinore.  Për përmbajtjet e publikuara është përgjegjës Forumi Arsimor Rinor dhe të njëjtat domosdoshmërish nuk i reflektojnë qëndrimet e Bashkimit Evropian.

* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.