„Не е лесно да се седи дома долго, но е важно за јавното добро“ – живот во самоизолација поради коронавирусот

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Пред две недели, младата Лара (името е сменето поради анонимност) се вратила во Скопје од своето кратко патување во Италија. Во тој период Ковид-19 коронавирусот почнува да зема замав во северниот дел на земјата, за веќе да се прошири низ сите региони.

  Стравот да не зарази некој ја мотивирало да ги почитува препораките на Министерството за здравство, па во консултација со доктори решила да се стави себеси во самоизолација две недели, колку што најдолго обично трае периодот на инкубација.

  „Во карантин сум 12 дена, првите два дена не бев затоа што немаше одредба, но носев маска и имав лимитиран контакт со малку луѓе, само со маска. Не се тестирав затоа што немав симптоми и по консултации со доктори ми рекоа дека е подобро да се тестирам само доколку имам симптоми. За среќа, се уште немам“, раскажа таа за Радио МОФ.

  Лара ги почитувала препораките да остане дома и да избегнува контакт со луѓе.

  „Ова е прашање на јавно здравје и како такво мора да се сфати сериозно. Јас ги откажав сите средби. Што можев да направам онлајн, го направив, а што не ќе остане за друг ден. Понекогаш карантинот беше тежок, зашто не е лесно да се седи по дома толку долго. Сепак сум многу среќна што го направив тоа зошто е важно за јавното добро“, вели таа.

  Работниците задачи ги извршувала и за време на карантинот, така што со своите колеги комуницирала преку е-мејл и Скајп.

  „Исто така, имав повеќе време да гледам неколку филмови што ми биле во листа долго време и да читам. Среќна сум што имав пријатели кои ми се јавуваа секој ден да ме расположат“, забележа Лара.

  „Моето семејство ми носеше храна, и во овие моменти секогаш носев маска и медицински ракавици“, додава таа.

  Според неа, разбирлива е загриженоста кај граѓаните и смета дека треба секој да реагира соодветно.

  „Во овие времиња најважно е да мислиме за целата заедница и да бидеме внимателни“, смета таа.

  На тие што ќе се вратат од места кои се во ризик на коронавирус, им порача веднаш да започнат со самоизолација дома.

  На светско ниво, бројот на заразени со коронавирусот се искачи на 114,573, додека смртни случаи има 4,029, а 64,273 лица се оздравени.

  Во Северна Македонија засега се регистрирани 7 лица со новиот вирус. Сите неодамна се вратиле од Италија. Меѓу нив е и директорката на Клиниката за кожни болести, па поради ова, целата Клиника е затворена, а во домашна двонеделна изолација е целиот медицински персонал.

  Во меѓувреме, останува препораката на Владата за сите патници од овие региони, да го пријавуваат влегувањето во земјата и да ги известат здравствените и безбедносните власти на граничните премини доколку се сомневаат дека имаат симптоми кои можат да бидат последица на контакт со корона вирусот.

  Покрај ова, од Министерството за здравство алармираа до граѓаните да избегнуваат незаштитен контакт со болни, како и незаштитен контакт со домашни или диви животни. Задолжително и често миење на раце со сапун и вода или да се користи чистач за раце кој содржи алкохол. При кашлање или кивање да се заштити устата и носот со марамче или со внатрешната страна на лактот.

  Емилија Петреска
“Nuk është lehtë të rish gjatë në shtëpi, por është me rëndësi për të mirën publike” – jeta në vetë izolim për shkak të koronavirusit

Para dy javë, Lara e re (emri i është ndryshuar për shkak të anonimitetit) u kthye në Shkup nga udhëtimi i saj i shkurtë në Itali. Gjatë asaj periudhe Kovid – 19 koronavirusi filloi të marrë hov në pjesën veriore të vendit, që të përhapet në mbarë rajonin.

Frika mos infektojë dikë, e ka motivuar të lexojë rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë, kështu në konsultim me mjekë ka vendosur të vendosë veten në vetë izolim për dy javë, saç zgjat periudha e inkubacionit.

“Në karantinë jam 12 ditë, dy ditët e para nuk isha sepse nuk kishte dispozitë, por mbaja maskë dhe kisha kontakt të kufizuar me pak njerëz, vetëm me maskë. Nuk u testova sepse nuk kisha simptome dhe pas konsultimeve me mjekë më thanë se është mirë të testohem vetëm nëse kam simptome.  Për fat të mirë, ende nuk kam”, tregoi ajo për Radio MOF.

Lara i ka respektuar rekomandimet të qëndrojë në shtëpi dhe të evitojë kontaktin me njerëzit.

“Kjo është çështje e shëndetit publik dhe si e tillë duhet të kuptohet seriozisht. Unë i anulova të gjitha takimet. Çfarë mund të bëja online, e bëra, ndërsa çfarë jo, do të ngelë për ditë tjetër. Ndonjëherë karantina ishte e vështirë, sepse nuk është lehtë të rish në shtëpi aq gjatë.  Megjithatë, jam shumë e gëzuar që e bëra këtë sepse është e rëndësishme për të mirën publike”, thotë ajo.

Detyrat e punës i ka kryer edhe gjatë karantinës, në mënyrë që me kolegët e saj ka kontaktuar nëpërmjet e- mailit dhe Skajpit.

“Gjithashtu, kisha shumë kohë të shoh disa filma që kanë qenë në listën time kohë të gjatë dhe të lexoj. Jam e gëzuar që kisha miq, të cilët më paraqiteshin çdo ditë të më argëtojnë”, tha Lara.

“Familja ime më sillte ushqime dhe në ato momente çdo herë mbaja maskë dhe doreza medicinale”, shton ajo.

Sipas saj, kuptohet shqetësimi te qytetarët dhe mendon se secili duhet të reagojë në mënyrë përkatëse.

“Në këto kohëra më me rëndësi për gjithë komunitetin është të jemi të vëmendshëm”, konsideron ajo.

Atyre që do të kthehen nga vendet të cilat janë në rrezik nga koronavirusi, ju sugjeron të fillojnë vetë izolimin në shtëpi.

Në nivel botëror, numri i të infektuarve me koronavirus është rritur në 114,573, ndërsa rastet të vdekjes ka 4,029 ndërsa 64,273 persona janë shëruar.

Në Maqedoninë e Veriut, për momentin janë regjistruar  7 persona me virusin e ri. Të gjithë para disa kohe janë kthyer nga Italia.  Në mesin e tyre është edhe drejtoresha e Klinikës për sëmundje të lëkurë, dhe për këtë shkak, e gjithë Klinika është mbyllur, ndërsa në izolim shtëpiak dy javor është i gjithë personeli mjekësor.

Në ndërkohë, ngel rekomandimi i Qeverisë për të gjithë pasagjerët nga këto rajone, të paraqesin hyrjen e tyre në vend, dhe të njoftojnë autoritetet shëndetësore dhe të sigurisë në kalimet kufitare nëse dyshojnë se kanë simptome të cilat mund të jenë pasojë e kontaktit me korona virusin.

Përpos kësaj, nga Ministria e Shëndetësisë, alarmojë te qytetarët të evitojnë kontaktin e pa mbrojtur me të sëmurë, si dhe kontaktin pa mbrojtje me kafshë shtëpiake dhe të egra. Detyrimisht duhet të pastrohen duart me sapun dhe ujë ose të përdoret pastrues për duar i cili përmban alkool.  Gjatë kollitjes ose teshtimës, të mbrohet goja dhe hunda me pecetë ose me anën e brendshme të bërrylit.

Emilija Petreska