МОН и СОНК се договорија: Од јануари платите во образование повисоки за 10%

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Министерството за образование и наука (МОН) и Синдикатот за образование наука и култура (СОНК) на денешната средба се договорија за покачување на платите на просветните работници за 10%, почнувајќи од 1 јануари 2020 година.

  „Со оваа одлука веруваме дека ќе се врати дигнитетот кај наставничката професија и ќе се создаде сатисфакција кај сите вработени во дејноста образование“, изјави министерот Арбер Адеми по средбата.

  Покачувањето е договорено да важи за сите вработени во дејноста образование, во основно, средно и високо образование. Според изјавата на министерот, поместувањето на покачувањето три месеци порано од предвиденото, односно наместо во април тоа да започне во јануари, ќе го чини буџетот дополнителни 1,4 милијарди денари.

  „Во следниот период и понатаму ќе работиме на подобрување на социјалниот и материјалниот статус на сите вработени во дејноста образование“, додаде министерот Адеми.

  Претседателот на СОНК, Јаким Неделков изјави дека се задоволни со одлуката, но и дека таа е само почеток на нови рунди преговори за подобрување на условите на вработените во дејноста образование.

  „На денешниот разговор беа отворени и дополнителни прашања кои беа доставени во нашето барање до МОН. Беа отворени прашања околу проблеми поврзани со годишните одмори на работниците, враќање на реалните трошоци кои тие ги имаат и реално вреднување на работата во комбинирани паралелки и исплаќање на одржани дополнителни часови“, објасни Неделков.

  Тој додаде дека СОНК ќе продолжи да се бори за поголеми права и подобри услови за работа на просветните работници.

  МОН и СОНК изминативе неколку месеци одржаа неколку состаноци, на кои се преговараше за зголемување на платите во образованието. Откако не беше постигнат договор, синдикатот најави протестен штрајк за 11 ноември. Сепак, штрајкот беше ставен во мирување во очи денешната средба помеѓу претставници на синдикатот и министерството на која беше постигната конечната одлука.

  Георги Божиновски

 • MASH dhe SASHK ranë dakord:  Nga janari pagat në arsim më të larta për 10%

  Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) dhe Sindikata e Arsimit Shkencës dhe Kulturës (SASHK) në takimin e sotëm ranë dakord për rritjen e pagave të punëtorëve arsimor për 10% duke filluar nga 1 janar 2020.

  “Me këtë vendim besojmë se do të kthehet dinjiteti i profesionit të mësimdhënësve dhe do të krijojë kënaqësi te të gjithë të punësuarit në veprimtarinë arsimore”, deklaroi ministri Arbër Ademi, pas takimit.

  Rritja për të cilën ramë dakord do të vlejë për të gjithë të punësuarit në veprimtarinë arsimore, në arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë.  Sipas deklaratës së ministrit, zhvendosja e rritjes, tre muaj më parë nga e parashikuara, respektivisht në vend në prill të fillojë në janar, do të kushtojë 1,4 miliardë denarë plotësues nga Buxheti.

  “Periudhën në vijim dhe më pas do të punojmë në përmirësimin e statusit social dhe material të të gjithë të punësuarve në veprimtarinë arsimore”, shtoi ministri Ademi.

  Kryetari i SASHK,  Jakim Nedellkov deklaroi se janë të kënaqur me vendimin por edhe atë se ky është vetëm fillimi I raundeve të reja të negociatave për përmirësimin e kushteve të të punësuarve në veprimtarinë arsimore.

  “Gjatë bisedimeve të sotme u hapën edhe çështje plotësuese të cilat u dorëzuan në kërkesën tonë në MASH. U hapën çështja në lidhje me problemin me pushimet vjetore të punëtorëve, kthimin e shpenzimeve reale të cilët ata i kanë dhe vlerësimi real i punës në paralelet e kombinuara dhe pagesa e orëve plotësuese”, sqaroi Nedellkov.

  Ai shtoi se SASH do të vazhdojë të luftojë për të drejta më të mëdha dhe kërkoi kushte më të mira për punën e punëtorëve arsimor.

  MASH dhe SASHK disa muaj të kaluar mbajti takime, në të cilat u negociua për rritjen e pagave në arsim.  Pasi nuk u arrit marrëveshje, sindikata paralajmëroi grevë protestuese më 11 nëntor.  Megjithatë, greva u pezullua për shkak të takimit të sotëm ndërmjet përfaqësuesve të sindikatës dhe ministrisë, gjatë së cilës u arrit vendimi përfundimtar.

  Georgi Bоzhinovski