Квалитетно високо образование – клучно во создавање на критичка мисла

 • Високото образование е клучен сегмент  во општеството за создавање на индивидуи кои би го промениле системот на подобро. Меѓутоа, високото образование во Македонија полека ја губи својата  улога во општеството, е заклучокот од  денешната дебата организирана од Студентскиот пленум, која што се одржа во рамки на целодневниот настан Станица:Студентска.

  Автономната зона е само еден од начините кои успеаја да ја повратат важноста на високото образование, смета Стефан Дојчиновски од Студентскиот Пленум.

  На предавањето се зборуваше  за функцијата која треба да ја има високото образование во креирање на критички настроени индивидуи, како и за осамостојувањето на студентот во процесот на формирање и продуцирање на знаењето.

  Според Дојчиновски, студентите се спречени да ја вршат оваа улога токму од нивните професори.

  „Студентите се предадени од страна на нивните професори, кои не ја извршуваат правилно нивната функција. Професорите бесрамно располагаат и ја проституираат автономијата, а со тоа не може да се задржи суштината на високото образование и не може да се продуцира квалитетна индивидуа која ќе биде критички настроена.“, вели тој.

  Дојчиновски вели дека не е едноставно да се констатира дали луѓето живеат во либерално општество, а под знак прашалник е ставена и демократијата.

  Поголемиот дел од учесниците на дебатата сметаат дека демократијата во Македонија е нарушена, а со тоа демократските принципи и вредности на општеството се ставени на тест.

  Сепак, се согласуваат дека студентите се оние кои можат да донесат промени во високото образование. На ова се надоврза и Дојчиновски, кој смета дека студентите се оние кои можат да ги придобијат ставовите на мнозинството и да направат општествени промени.

  Гоше Николов

 • Arsim i lartë cilësor – krucial në krijimin e mendimit kritik

  Arsimi i lartë është segmenti kryesor në shoqëri për krijimin e individëve, të cilët do të kishin ndryshuar sistemin, për më mirë. Mirëpo, arsimi i lartë në Maqedoni ngadalë e humb rolin e vet në shoqëri, është konkluza e debatit të sotëm, të organizuar nga Plenumi Studentor, i cili u mbajt në kuadër të evenimentit gjithë ditor Станица:Студентска

  Zona autonome është vetëm një nga mënyrat si ia dolën të kthejnë rëndësinë e arsimit të lartë, konsideron Stefan Dojçinovski nga Plenumi studentor.

  Gjatë ligjëratës, u diskutua edhe për funksionin të cilin duhet ta ketë arsimi i lartë në krijimin e individëve me pikëpamje kritike, si dhe për pavarësimin e studentit gjatë procesit të formimit dhe prodhimit të dijes.

  Sipas Dojçinovski, studentët janë të penguar të kryejnë këtë rol, pikërisht nga profesorët ë tyre.

  “Studentët u tradhtuan nga profesorët e tyre, të cilët nuk e kryejnë siç duhet funksionin e tyre.  Profesorët pa turp disponojnë dhe e prostituojnë autonominë, ndërsa me këtë nuk mund të rrihet esenca e arsimit të lartë dhe nuk mund të prodhohet individ cilësor i cili do të ketë mendime kritike”, thotë ai.

  Dojçinovski thotë se, nuk është e thjeshtë të konstatohet vallë njerëzit jetojnë në shoqëri liberale, ndërkaq nën pikëpyetje është vënë edhe demokracia.

  Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në debat, konsiderojnë se demokracia në Maqedoni është rrënuar, ndërsa me këtë parimet demokratike dhe vlerat e shoqërisë janë vënë në test.

  Megjithatë, pajtohen së studentët janë ata të cilët mund të sjellin ndryshime në arsimin e lartë.  Këtij mendimi iu bashkëngjit edhe Dojçinovski, i cili konsideron se studentët janë ata të cilët mund të përfitojnë qëndrimet e shumicës dhe të bëjnë ndryshime shoqërore.

  Gjose Nikolov