Корупцијата не е главна тема на телевизија, прилозите се оскудни

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Иако корупцијата како тема е присутна во медиумите, прилозите се оскудни и базирани на изјави на политичките партии, а наместо континуирано, случаите се следат само кога се актуелни, покажа истражувањето на мониторингот на петте национални телевизии за нивното известување за корупцијата.

  Како што појасни Марија Димитровска од невладината организација „ДЕССО“, во мониторингот се анализирани 406 прилози во централните вести на пет национални телевизии: Телма, Алсат, МТВ1, МТВ2 и Сител во период од 90 дена, од 13 април до 13 јули 2018 година.

  Мониторингот покажал дека за темите за корупција најоскудно информирал јавниот сервис, а најдетални биле телевизиите Телма и Алсат.

  „Се покажаа разлики меѓу медиумите кои беа предмет на анализата, и во тој поглед се издвоија каналите од јавниот сервис, МТВ 1 и МТВ2, кои значително во помал процент, посебно МТВ1, известува за теми за корупција, по број на прилози, по времетраење, по број на користени извори. Се издвојуваат, посебно МТВ 1, и по број на пролози во кои политичката партија ја има главнината на веста.

  Од друга страна се издвоени и телевизиите Телма и Алсат, како медиуми во кои има најголем  број на прилози за корупција, посебно Телма каде се четвртина од прилозите за корупција“, изјави Димитровска.

  Мониторингот покажал дека главно се третираат вести кои се однесуваат на актуелни настани, иако вели,  важно е корупцијата да се следи во континуитет, за да остане во фокусот на јавноста. Една третина од главните вести во телевизиите биле прилози за корупција. Мониторингот покажал и дека доминира категоријата вест, а над 2/3 од сите вести се базирани само еден или два извори.

  „Резултатите покажаа дека во голем дел од прилозите кои се со еден извор, изворната информација е од политичка партија. Кога имаме голем број вести, базирани на еден извор, а тој извор е политичка парија, можеме да видиме дека не е вложено доволно напор за да се истражи докрај случајот и да се добијат попродлабочени сознанија, како и да се презентираат сите страни на приказната“, заклучува Димитровска.

  Покрај мониторнигот, истражувањето содржи и интервјуа со уредници и новинари, кои покажале дека најголем проблем за следење на темите за корупција се финансиите, несоработката на институциите за давање информации на новинарите, но и притисоци од центрите на моќ.

  Резултатите беа соопштени денеска во ЕУ Инфо центарот како дел од проектот „Заедно во борба против корупцијата“ кој го реализираа Центар за истражувачко новинарство „СКУП – Македонија“,  Институтот за човекови права и „Медиум“ – центар за развој на локални телевизии.

  Истовремено беше промовиран „Правниот речник за новинарите“ кој, како што појасни новинарот Бардул Заини, треба да помогне на неговите колеги кога се соочуваат со правни поими што може да им предизвикаат потешкотии во работата.

  Ј.Ј.

 • Korrupsioni nuk është temë kryesore në televizion, artikujt janë të paktë

  15/10/2018-#FUQIAESHTATË, LAJME, QYTETARË

  Edhe pse korrupsioni si temë është i pranishëm në media, artikujt janë të paktë dhe bazohen në deklarata të partive politike, ndërsa në vend të vazhdimësisë, rastet ndiqen vetëm kur janë aktuale, tregoi hulumtimi i monitorimit të pesë televizioneve nacionale për raportimin e tyre në lidhje me korrupsionin.

  Siç sqaroi Marija Dimitrovska nga organizata joqeveritare “DESSO”, gjatë monitorimit janë analizuar 406 lajme gjatë edicionit qendror të lajmeve në pesë televizione nacionale: Telma, Alsat, TVM1, TVM2 dhe Sitel për periudhë prej 90 ditë, nga 13 prill deri më 13 korrik 2018.

  Monitorimi ka treguar se në lidhje me temat për korrupsion më pak ka informuar servisi publik, ndërsa më të detajuar kanë qenë televizionet Telma dhe Alsat.

  “U treguan dallimet ndërmjet mediave të cilat ishin lëndë e analizës, edhe në atë drejtim u veçuan kanalet e servisit publik, MTV1 dhe MTV2, të cilat në mënyrë të konsiderueshme në përqindje të ulët, në veçanti TVM1, kanë raportuar për tema për korrupsion, sipas numrit të lajmeve, sipas kohëzgjatjes, sipas numrit të burimeve të përdorura.  Veçohen, në veçanti TVM1, edhe për nga numri i lajmeve në të cilat partia politike e ruan lajmin kryesor.

  Nga ana tjetër janë veçuar edhe televizionet Telma dhe Alsat, si media në të cilat ka numër më të madh të lajmeve për korrupsion, në veçanti Telma ku një e katërta e lajmeve janë për korrupsion”, deklaroi Dimitrovska.

  Monitorimi ka treguar se kryesisht trajtohen lajmet të cilat janë në lidhje me ngjarje aktuale, edhe pse, thotë ajo,  është me rëndësi korrupsioni të ndiqet në vazhdimësi, që të ngelë në fokusin e publikut.  Një e treta e lajmeve kryesore në televizionet ishin lajme për korrupsionin.  Monitorimi ka treguar edhe atë se dominon kategoria lajm, ndërsa mbi 2/3 e të gjitha lajmeve bazohen vetëm në një ose dy burime.

  “Rezultatet treguan se në pjesën më të madhe të lajmeve të cilat janë me një burim, informata burimore është nga parti politike.  Kur kemi numër të madh të lajmeve, të bazuara nga një burim, ndërsa ai burim është parti politike, mund të shohim se nuk është investuar shumë mund të hulumtohet rasti deri në fund dhe të fitohen njohuri më të thelluara, si dhe të prezantohen të gjitha palët e tregimit”, konkludon Dimitrovska.

  Përpos monitorimit, hulumtimi përmban edhe intervista me redaktorë dhe gazetarë, të cilët kanë treguar se problem më i madh për ndjekjen e temave për korrupsion janë financat, mos bashkëpunimi i institucioneve për dhënien e informacioneve për gazetarët, por edhe presione nga qendrat e fuqisë.

  Rezultatet u publikuan sot në BE Info qendrën si pjesë e projektit “Së bashku në luftë kundër korrupsionit” të cilin e realizon Qendra për Gazetari Hulumtuese “SKUP – Maqedonia”, Instituti për të Drejtat e Njeriut dhe “Medium” – Qendra për Zhvillim e Televizioneve Lokale.

  Njëkohësisht u promovua edhe “Fjalori juridik për gazetarë” i cili, siç sqaroi Bardhyl Zaini, duhet tu ndihmojë kolegëve të tij kur ballafaqohen me nocione juridike që mund tu shkaktojë vështirësi gjatë punës.

  J.J.

* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.