„Кога ќе влеземе во системот?“ – лиценцирани доктори со месеци чекаат да започнат со платената пракса

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Над 200 лиценцирани доктори по општа медицина со месеци чекаат да им започне платената пракса, откако го положиле стручниот испит. Иако обично се реализира веднаш по стекнувањето на лиценца, тоа не се случува, реагираат тие преку јавен допис.

  „И покрај тоа што во текот на студирањето и непосредно после студиите имаме приправнички стаж во траење од шест месеци после дипломирањето за којшто не сме платени, а и во цела шеста година од нашите студиите фокусот е ставен на праксата, за којашто исто така не сме платени, сега се соочуваме повторно со такви процедури. Но, овој пат станува збор за платена пракса во времетраење исто така од шест месеци, којашто сама по себе е услов за да можеме понатаму да специјализираме“, појаснуваат тие.

  Според нив, идејата зад оваа реформа која се воведе неодамна е добра, но отсуствува реализација.

  „Во меѓувреме, чекајќи на тоа и не знаејќи кога би започнале, имаме проблеми со вработување на други места. Имено, се надеваме на скоро решавање на овој проблем и започнување со праксата во најкус можен рок“, алармираат тие.

  Во својот допис наведуваат дека ги чекаат институциите да ги исполнат своите законски обврски така што ќе ги распоредат на платената пракса, без која како што посочуваат, не можат да запишат специјализација која трае 5 години.

  „Кога ке влеземе во системот? Институциите чекаат одобрување на средства од државниот буџет, ние ги чекаме институциите, а нашите колеги и пациентите чекаат помош“, прашуваат тие.

  Дополнително доставиле и барање со список од сите доктори кои чекаат, како и средба со миистерот Венко Филипче, но од министерството не добиле никаков одговор на нивните барања.

 • “Kur do të hyjmë në sistem?” – mjekët e licencuar kanë pritur për muaj të tërë për të filluar punë praktike me pagesë

  Mbi 200 mjekë të përgjithshëm të licencuar kanë pritur për muaj me radhë që të fillojnë punën e tyre praktike me pagesë, pas kalimit të provimit profesional. Edhe pse zakonisht realizohet menjëherë pas marrjes së licencës, kjo nuk ndodh, ata reagojnë përmes një letre publike.

  “Pavarësisht se gjatë studimeve dhe menjëherë pas studimeve kemi praktikë prej gjashtë muajsh pas diplomimit për të cilin nuk paguhemi, dhe në tërë vitin e gjashtë të studimeve fokusi është te praktika, për të cilën gjithashtu nuk paguhemi, tani përballemi përsëri me procedura të tilla. Por këtë herë bëhet fjalë për punë praktike të paguar edhe për një periudhë prej gjashtë muajsh, e cila në vetvete paraqet kusht që ne të jemi në gjendje të specializohemi më tej,” shpjegojnë ata.

  Sipas tyre, ideja prapa kësaj reforme të prezantuar së fundmi është e mirë, por nuk ka zbatim.

  “Në ndërkohë, duke pritur për atë dhe duke mos ditur kur të fillojmë, kemi probleme me punësimin diku tjetër. Gjegjësisht, shpresojmë ta zgjidhim këtë problem së shpejti dhe të fillojmë praktikën sa më shpejt të jetë e mundur,” paralajmërojnë ata.

  Në letrën e tyre, deklarojnë se janë duke pritur që institucionet të përmbushin detyrimet e tyre ligjore duke i caktuar në punë praktike të paguar, pa të cilën, siç theksojnë, nuk mund të regjistrohen në specializim që zgjat 5 vjet.

  “Kur do të hyjmë në sistem? Institucionet po presin miratimin nga buxheti i shtetit, ne po presim institucionet, ndërsa kolegët tanë dhe pacientët presin ndihmë”, pyesin ata.

  Për më tepër, ata paraqitën një kërkesë me një listë të të gjithë mjekëve në pritje, si dhe një takim me Ministrin Venko Filipçe, por nuk morën ndonjë përgjigje nga ministria për kërkesat e tyre.