Иницијатива за распишување aрхитектонско урбанистички конкурс за локацијата кај „Треска“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Група архитекти, експерти, невладини и граѓански иницијативи вчера поднесоа иницијатива до Општина Центар со која бараат распишување архитектонско урбанистички конкурс за локацијата на фабрика „Треска“.

  „Во Општината Центар-Скопје во тек се процесите на одбир на приоритетите за реализација на урбанистичките планови, па таа суптилна тема се актуелизира. Деликатноста на овој простор што го сочинуваат повеќе катастарски / градежни / урбанистички парцели има повеќе димензии (имотно-правна, економско-социјална, политичка и др.) Редоследот и темпото на нејзиното разрешување мора да бидат професионално уредени, мора да одат во склад со јавниот интерес, со спецификите на временскиот контекст, со новосоздадените потреби“, стои во граѓанската иницијатива.

  Со неа, граѓаните бараат од Советот на Општина Центар да донесе акт по однос на оваа иницијатива и во рок од три дена да ја соопшти одлуката.

  „Согласно закон, Советот на Општината  помеѓу останатите прашања се грижи и за третманот на просторот во урбанистичките планови и планската документација односно одлучува преку кои локални политики ќе го подобри квалитетот на животот во општината. Општината Центар-Скопје ја има привилегијата и одговорноста на управување со центарот на државата и се очекува да предлага софистицирани идеи усмерени на идентитетски прашања кои ќе преставуваат потик и пример за сите останати општини. При тоа односот кон референтните простори на територијата на општината, а особено кон оние со меморија како што е локацијата на фабрика „Треска“, подразбира синергија со високо професионални личности од сферата на обликување на просторот“, се вели во иницијативата.

  Во неа се вклучени граѓани организирани во различни заедници, колективитети, невладини организации (Здравје пред профит во Центар, О2 коалиција, Транспарентност Македонија) како и на индивидуално ниво, професионалци и експерти за овие теми. Поддршка има и од Асоцијацијата на архитекти на Македонија, Академијата на архитекти, Комората на овластени архитекти и овластени инженери, институции и факултети.

  Радио МОФ веќе пишуваше за овој објект, кој меѓу другото им служи како простор за свирење на неколку бендови.

  Проблемот со објектот се актуелизираше во јавноста откако музичкото училиште „Ентерпрајз“ соопшти дека останува без просторија за вежбање.

  „Одамна дознавме за тоа дека сопствеништвото решило да ги сруши тие простории и таму да започне израдба на нешто ново“, претходно соопшти Валентино Скендеровски, сопственик на „Ентерпрајз“.

  „Ни дадоа рок до крајот на оваа година да го напуштиме просторот“, изјави тој уште во октомври минатата година за Радио МОФ.

  Бендови остануваат без простор за свирење во старата фабрика „Треска“

 • Iniciativa për shpalljen e konkursit arkitektonik urbanistik për lokacionin te “Treska”

  Grup arkitektë, ekspertë, organizata joqeveritare dhe iniciativa qytetare mbrëmë parashtruan iniciativë te Komuna Qendër me të cilën kërkojnë shpalljen e konkursit arkitektonik – urbanistik për lokacionin në fabrikën “Treska”.

  “Në Komunën Qendër – Shkup në rrjedhë janë proceset për zgjedhjen e prioriteteve për realizimin e planeve urbanistike, kështu që kjo temë subtile u aktualizua.  Fakti që kjo hapësirë është në vend delikat, të cilin e përbëjnë më shumë parcela kadastrale / ndërtimore / urbanistike ka më shumë dimensione (pronësore – juridike, ekonomike – sociale, politike etj.) Renditja dhe dinamika e zgjidhjes së saj duhet të rregullohen në mënyrë profesionale, duhet të shkojnë në përputhje me interesin publik, me specifikat e kontekstit kohor, me nevoja të reja të krijuara”, thuhet në iniciativën qytetare.

  Me këtë, qytetarët kërkojnë nga Këshilli i Komunës Qendër të miratojë akt në lidhje me këtë iniciativë dhe në afat prej tre ditë ta publikojnë vendimin.

  “Në pajtim me ligjin, Këshilli i komunës, ndër çështjet të tjera kujdeset edhe për trajtimin e hapësirës në planet urbane dhe dokumentacionin planor përkatësisht nëpërmjet të cilave politikat lokale do të përmirësojë cilësinë e jetës në komunë.

  Komuna Qendër – Shkup e ka privilegjin dhe përgjegjësinë e menaxhimit të qendrës së shtetit dhe pritet të propozojë ide të sofistikuara, të përqendruara në çështjet e identitetit të cilat do të paraqesin inkurajim dhe shembull për të gjitha komunat të tjera.  Gjatë kësaj, raporti ndaj hapësirave referuese në territorin e komunës, dhe në veçanti ndaj atyre me memorie siç është lokacioni i fabrikës “Treska” nënkupton sinergji me personalitete me profesionalizëm të lartë nga fusha e rregullimit të hapësirës”, thuhet në iniciativën.

  Në të janë përfshirë organizata qytetare në komunitete të ndryshme, kolektivitete, organizata jo qytetare (Shëndeti para profitit në Qendër, O2 koalicioni, Transparencë Maqedoni) si dhe në nivel individual, profesionistë dhe ekspertë për këto tema.  Mbështetje ka edhe nga Asociacioni i arkitektëve të Maqedonisë, Akademia e arkitektëve, Oda e arkitektëve të autorizuar dhe inxhinierë të autorizuar, institucione dhe fakultete.

  Radio MOF ka raportuar në lidhje me këtë objekt, i cili ndër tjerash ju shërben s hapësirë për të bërë muzikë disa banda muzikore.

  Problemi me objektin u aktualizua në publik pasi shkolla muzikore “Enterprajz” njoftoi se ngel pa hapësirë për ushtrime.

  “Kohë më parë kuptuam se pronarët kanë vendosur të rrëzojnë këto hapësira dhe atje të fillojë të ndërtohet diçka e re”, paraprakisht njoftoi Valentino Skenderovski, pronar i “Enterprajz”.

  “Na dhanë afat deri në fund të këtij viti të largohemi nga hapësira”, deklaroi ai që në tetor të vitit të kaluar për Radio MOF.