[Фото] „Раскопана“, „Недоправена“, „Езерска“ – Улиците во Битола ги добија своите вистински имиња

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Утринава група битолски активисти на симболичен начин регираа и ги означија проблемите со состојбата на улиците кои ги имаат граѓаните на Битола со улиците.

  На повеќе од 10 улици се поставени табли со прекари на улиците односно со имињата со кои одредени улици се здобиле изминативе години заради нивната запуштеност и нивната состојба.

  Имињата на улиците се симболични исто како состојбата на улиците, „ВЕТЕНА, а не направена”, „ВЕЛЕЛСЛАЛОМ – полна со дупки кои мора да се избегнуваат, „ИДНИНА”, „Калосана”, „Теддерска”, „РАСКОПАНА, „БОЛИВАЧ“, „Езерска – улица на 1000та езерца” и слично.

   

  „Целта на оваа акција е да се укаже на проблемите на граѓаните кои живеат во одредени делови на Битола каде уличната инфраструктура е катастрофална и каде состојбите со локалната инфраструктура не само што не се подобруваат туку секојдневно се влоѓуваат. Битола иако е втор по големина град во Македонија за жал има уништена локална улична инфраструктура, многу улици во битола се нереконструирани, раскопани, некои имаат дупки стари и повеќе од 10 години а некои со децении чекаат на асфалтирање. Целта на акцијата е да се предизвика внимание и локалната власт да ги реши овие проблеми со кои граѓаните на Битола се соочуваат секојдневно“, велат активистите.

 • (Foto) “E gërmuar”, “E pa prekur”, “Liqenore” – Rrugët në Manastir fituan emrat e tyre të vërteta

  Këtë mëngjes një grup aktivistë të Manastirit në mënyrë simbolike reaguan dhe i shënuan problemet me gjendjen e rrugëve të cilat i kanë qytetarët në Manastir, me rrugët.

  Në më shumë se 10 rrugë janë vendosur tabela me nofka të rrugëve respektivisht me emrat me të cilat rrugë të caktuara i kanë filluar vitet e kaluara për shkak të neglizhencës së tyre dhe gjendjes së tyre.

  Emrat e rrugëve janë simbolike si gjendja e rrugëve, “E PREMTUAR dhe e pa realizuar”, “VELESLLALLOM – plot me gropa të cilat duhen evituar”, “E ARDHMJA”, “E baltosur”, “Tender”, “E GROPOSUR, “BOLIVAÇ”, ” Liqenore – rruga me 1000 liqeve të vogla” dhe ngjashëm.

  “Qëllimi i këtij aksioni është të sugjerojë problemet e qytetarëve të cilët jetojnë në pjesë të caktuara në Manastir, ku infrastruktura rrugore është katastrofale dhe ku gjendjet me infrastrukturën lokale jo vetëm që nuk përmirësohen por përditë përkeqësohen.  Manastiri edhe pse qytet i dyti për nga madhësia në Maqedoni, për fat të keq ka infrastrukturë lokale rrugore të shkatërruar, shumë rrugë në Manastir janë të pa re konstruktuara, të gërmuar, disa kanë gropa të vjetra nga 10 vjet ndërsa disa me dekada presin të asfaltohen.  Qëllimi i aksionit është të tërhiqet vëmendja e pushtetit lokal që ti zgjidhë këto probleme me të cilat ballafaqohen përditë qytetarët e Manastirit”, thonë aktivistët.