Бленди Ходаи во Влада: Ние ќе говориме за нашите проблеми министре Адеми, иако Вам не ви се допаѓа

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Почитуван премиер на државата и министер за Образование и наука,

  Јас го застапувам ученичкото движење познато како „Унија на средношколци во РСМ, движење кое е најпозитивниот демократски пример за начинот како треба да се застапува гласот на учениците во институционални и државни инстанции, за што говори истражувањето на германската организација “International Youth Service”, која истакнува дека Унијата е гласот кој им недостасувал на учениците изминативе години во РСМ. Ние сме актуализирале многу проблеми на учениците, само за време на нашето двегодишно функционирање.  Нашите успеси се пример за тоа колку способни се младите луѓе во оваа земја, еве ќе ги спомнам некои од постигнувањата:

  1.Ние сме првата Унија на средношколци на РСМ, кои сме ги обединиле сите ученици без разлика на нивниот етнички или религиозен „background“
  2. Првата Унија на РСМ која делува во седум градови, и до 2022 наша цел е да сме присутни во сите градови на РСМ а и пошироко
  3. Првата Унија на средношколци на РСМ чиј стратешки партнер е Унијата на средношколци на Белгија и Норвешка.
  4. 45% од застапничките и припаѓаат на женскиот пол.
  5. Стратешкиот план 2019 – 2022 на Унијата, се зема како пример за изготвување на истиот во Младинските совети на неколку општини на РСМ.

  Но, овие достигнувања и овој наш, толку моќен глас, постојано се игнорира од Вас г. Арбер Адеми, бидејќи вам не ви се допаѓа конструктивната критика.

  Ќе цитирам една изрека на Томас Џеферсон (Thommas Jefferson):  „Ниеден народ ниту бил, ниту никогаш истовремено ќе биде и неук и слободен“. Нашата состојба во образованието укажува на процес, кој ја води држава кон губење на слободата – преку незнаењето кое се гради од Вас г. Арбер Адеми, ние ја губиме слободата и се помалку ќе правиме квалитетни и правилни избори во индивидуалниот и колективниот живот на учениците и студентите, на нашето општество.

  Ние сме ги актуализирале и ќе продолжиме да ги актуализираме образовните проблеми во нашата земјата, како што се:  Партизација на образованието, недостаток на учебници и ревизија: Вие инвестирате во спортски сали, ( што е во ред) но заборавате дека ние немаме учебници, булизмот во училиштата и безбројните проблеми – и нашите барања околу овие проблеми сте ги игнорирале, почитуван министер.

  Ние како Унија, сметаме дека решавањето на бројните проблеми во образованието, бара вклучување на повеќе владини ресори и посебно на ресорот Економија, бидејќи не може да размислуваш за образование на успешен начин, ако истовремено не размислуваш и за економија, и спротивното.

  Ние ќе продолжиме да говориме за нашите проблеми, министре, иако Вам не ви се допаѓа, но за нас и посебно за мене, образовниот систем и проблемите на улениците се мојата Ахилова пета.

  И на крај ќе ги парафразирам зборовите на поранешниот амбасадор на ЕУ во Македонија г. Ерван Фуере: „Со партиски министри и директори, не можат да се прават успешни образовни реформи во земјата“.

  *Говорот беше кажан на средбата „За децата, од децата“ на деца и млади со премиерот Зоран Заев, министри и членови од Владата по повод Светскиот ден на децата и 30 годишнината од усвојувањето на Конвенцијата за правата на децата на ОН

 • Blendi Hodai në Qeveri: Ne do të flasim për problemet tona ministër Ademi, edhe pse Ju nuk ju pëlqen kjo!

  I nderuar kryeministër i vendit dhe ministër i arsimit dhe shkencës,

  Përfaqësoj Lëvizjen e Nxënësve të njohur si “Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme të RMV” një lëvizje që është shembulli më pozitiv demokratik sesi përfaqësohet zëri i nxënësve në instanca institucionale e shtetërore, fakt për këtë është hulumtimi i organizatës gjermane “International Youth Service” që thekson se Unioni është zëri që ju ka munguar nxënësve të RMV në vitet e kaluara. Ne kemi aktualizuar shumë probleme të nxënësve për vetëm dy vite funksionimi. Arritjet tona janë shembull se sa të aftë janë të rinjtë në këtë vend, ja po i theksoj disa nga arritjet:

  1. Jemi Unioni i parë i nxënësve në RMV që kemi bashkuar të gjithë nxënësit pa marrë parasysh backgroundin etnik apo fetar të tyre.
  2. Unioni i parë në RMV që veprojmë në shtatë qytete, deri më 2022 synojmë që të jemi në gjithë qytetet e RMV-së dhe jo vetëm.
  3. Unioni i parë i nxënësve në RMV që ka partneritet strategjik me Unionet e nxënësve në Belgjike e në Norvegji.
  4. Përfaqësohemi me 45% nga gjinia femërore.
  5. Plani strategjik 2019-2022 i Unionit merret si shembull për përpilimin e të njejtës në Këshillet Rinore të disa Komunave në RMV.

  Por këto arritje dhe ky zë shumë i fuqishëm i joni injorohet vazhdimisht nga ju z. Arbër Ademi pasi juve nuk ju pëlqen kritika konstruktive.

  Do të citoj një thënie të Thommas Jefferson: “Asnjë komb nuk ka qenë e nuk do të jetë kurrë njëkohësisht edhe injorant edhe i lirë” – Gjendja jonë në arsim tregon për një proçes i cili po e dërgon shtetin tonë drejt humbjes së lirisë – përmes injorancës që po ndërtohet nga ju z. Arbër Ademi ne po e humbim lirinë dhe gjithnjë më pak do të bëjmë zgjedhje cilësore e të duhura në jetën individuale të nxënësve e studentëve dhe kolektive të shoqërisë sonë.

  Ne kemi aktualizuar dhe vazhdojmë të aktualizojmë problemet arsimore në vend siç janë: Partizimi i arsimit, mungesa e librave shkollor dhe revizionit: Ju investoni në salla sportive (që gjithçka në rregull) por harroni që ne nuk kemi libra shkollor, bulizmi në hapësirat shkollore dhe probleme të panumërta – dhe kërkesat tona për këto probleme i keni injoruar i nderuar ministër.

  Ne si Union mendojmë që zgjidhja e problemve të shumta në arsim kërkon inkuadrimin e më shumë resorceve të qeverisë dhe veçanërisht asaj të Ekonomisë pasi nuk mund të mendosh për arsimin në mënyrë të sukseshme, po nuk mendove njëkohësisht edhe për ekonominë e anasjelltas.

  Ne do të vazhdojmë të flasim për problemet tona ministër edhe pse juve nuk ju pëlqen, por për ne dhe veçanërisht për mua sistemi i arsimit dhe problemet e nxënësve janë thembra ime e akilit.

  Dhe për fund do të rifrazoj fjalët e ish-ambasadorit të EU në Maqedoni z. Erwan Fuore: “Me ministra dhe drejtorë partiak nuk mundet që të bëhen reforma të sukseshme arsimore në vend”

  *Fjalimi u mbajt gjatë takimit të fëmijëve dhe  të rinjve “Për fëmijët, nga fëmijët” me kryeministrin Zoran Zaev, ministra dhe anëtarë të Qeverisë me rastin e Ditës Botërore të Fëmijëve dhe me rastin e 30 vjetorit të miratimit të Konventës për të drejtat e fëmijëve të Kombeve të Bashkuara