[Видео] Протест по спорниот избор за младински претставник на РИКО: Нема млади, само институции

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • „Директорот немаше време за нас, па мораше вака“, „Све је исто само ЕБР ги нема“, „Нема млади, само институции“, „Не сум ваша демократска икебана“, „1 младински претставник + 1 институционален претставник = 2 институционални претставници“… Ова се дел од транстарентите кои можеа да се видат пред Агенцијата за млади и спорт (АМС), каде група млади со протестен собир го искажаа револтот од изборот за младински претставник од Македонија за Регионалната канцеларија за младинска соработка на земјите од Западен Балкан (РИКО).

  Младинските организациите кои се дел од работната група велат дека изборот бил спорен и нелегитимен, ништо поразлично од првиот избор кога немало кворум. Младите тврдат дека бемало список за евиденција за присуство на делегациите од организации, туку АМС пристапиле кон гласање потенцирајќи дека „доле на портирница има список кој ќе го искористиме“.

  Дополнително, се обиделе да прават стриминг (снимање во живо) со телефон, меѓутоа, како што велат, Гордана Цекова од Агенцијата за млади и спорт пробала насилно да го одземе телефонот на претставничката на Младинскиот образовен форум во работната група, Александра Филипова.

  „Никогаш не доставија финален список на младински организации кои се дел од оваа група. Потоа, спорни се и кандидатурите, односно девојка (н.з. Бојана Наумовска) работи во институција, во Собрание. Право на глас имаат седум институции, но тие веќе си избраа свој претставник во РИКО (ова беше избор на младински претставник). Ги посочивме сите овие работи, меѓутоа АМС не сакаше да одговори.

  Кога заврши вториот круг на гласање, вели таа, се утврдило дека повторно нема кворум за да се избере ниту еден од двајцата кандидати за РИКО, но никогаш не им било соопштено дали кандидатор е избран. Претставниците на Агенцијата по пребројувањето на гласовите веднаш си заминаа во канцелариите, па немаме никаква официјална ионформација дали гласањето е поништено.

  Според Ивона Крстевска, Генерален секретар на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ), изборот покажал дека институциите не се спремни да соработуваат со младинските организации во Македонија.

  „Младинските организациите повторно се изиграни. По толку ветувања дека ќе имаме претставник во процес кој е од толкаво значење за Македонија, и ќе биде рамо до рамо со инситуциите, сепак, тоа не се случува. Она што го кажа самиот директор во едно од своите соопштенија дека ‘Најважниот аспект е вклученоста на претставници од владиниот и невладиниот младински сектор, односно еднаквото право на одлучување во работната група, и не само во неа, туку и во понатамошното воспоставување и функционирање на оваа канцеларија за младинска соработка’. Ова што го говори директорот – не се случува. Институциите избираат претставник од самите институции“, рече таа.

  Младинските организации, меѓу другото, бараат увид во целосната документација од доставените апликации за членови на работната група, исклучување на сите организации со неактивен статус, одземање на правото на глас на сите претставници од државните институции, но и повторно распишување на повикот за претставник на УО.

  Инаку, Регионалната канцеларија за младинска соработка на земјите од Западен Балкан е процес кој почна на Самитот на ЕУ и Западен Балкан во Виена во 2015 година. Улогата на младинскиот претставник е да ги застапува младите.

  3

  2

  5

  4
  Б.Ш. – С.Т.

 • Protestë, pas zgjedhjes së kontestueshme të përfaqësuesve të të rinjve për RIKO: Nuk ka të rinj, vetëm institucione

   

  “Drejtori nuk kishte kohë për ne, dhe duhej kështu”, “Gjithçka është një lloj EBR mungojnë”, “Nuk ka të rinj vetëm institucione”, “Nuk jam ikebana juaj demokratike”, “1 përfaqësues i të rinjve + 1 përfaqësues i institucioneve = 2 përfaqësues = 2 përfaqësues institucional”… Këto janë vetëm një pjesë e transparentëve të cilët mund të shiheshin para Agjencisë për të Rinj dhe Sport (ARS), ku një grup i të rinjve me tubim protestues e shprehën revoltën për zgjedhjen e përfaqësuesit të të rinjve nga Maqedonia për Zyrën Rajonale për Bashkëpunim Rinor të Vendeve të Ballkanit Perëndimor (RIKO).

  Organizatat e të rinjve, të cilat janë pjesë e grupit të punës, thonë se zgjedhja ka qenë kontestuese dhe jo legjitime, asgjë më ndryshe nga zgjedhja e parë, kur nuk ka pasur kuorum.  Të rinjtë pohojnë se ka munguar lista për evidencë për prezencën e delegacioneve të organizatave, por ARS- ja, ka filluar me votim duke theksuar se: “Poshtë në sekretari ka lisë, të cilën do ta përdorim”.

  Në mënyrë plotësuese, janë përpjekur të realizojnë transmetim të drejtpërdrejtë me telefon, mirëpo, siç thonë, Gordana Cekova, nga Agjencia për të Rinj dhe Sport, ka kërkuar me dhunë ti merret telefoni përfaqësueses së Forumit Arsimor të të Rinjve, pjesë e grupit të punës, Aleksandra Filipova.

  “Asnjëherë nuk dorëzuan listën përfundimtare të organizatave të të rinjve, të cilat janë pjesë e këtij grupi.  Pastaj, kontestuese janë edhe kandidaturat, respektivisht ( Bojana  Naumovska) e cila punon në institucion, në Kuvend.  Të drejtë vote kishin shtatë institucione, por ata tani më kanë zgjedhur përfaqësuesin e tyre në RIKO ( kjo ishte zgjedhje e përfaqësuesit të të rinjve). I shprehën të gjitha këto shqetësime, mirëpo nga ARS-ja nuk donin të përgjigjen.

  Kur përfundoi rrethi i dytë u votimit, thotë ajo, është konstatuar se përsëri nuk ka kuorum që të zgjidhet njëri nga dy kandidatët për RIKO, por asnjëherë nuk u është thënë se kandidati është zgjedhur.  Përfaqësuesit e Agjencisë, pas numërimit të votave, menjëherë u larguan në zyrat e tyre, dhe për pasojë nuk kemi asnjë informatë zyrtare nëse votimi është revokuar.

  Sipas Ivona Krstevska, Sekretare e Përgjithshme e Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë (KRNM), zgjedhja ka dëshmuar se institucionet nuk janë të gatshme të bashkëpunojnë me organizatat rinore në Maqedoni.

  “Organizatat rinore përsëri janë mashtruar.  Pas aq shumë premtime, se do të kemi përfaqësues në një proces i cili është me rëndësi kaq të madhe për Maqedoninë, dhe do të jemi të barabartë me institucionet, megjithatë, kjo nuk ndodhi. Atë që e tha drejtori, gjatë një njoftimi se: “Aspekti më i rëndësishëm është përfshirja e përfaqësuesve të sektorit qeveritar dhe jo qeveritar i të rinjve, respektivisht e drejta e barabartë për vendimmarrje në grupin e punës, dhe jo vetëm atje, por edhe gjatë themelimit dhe funksionimit të mëtejshëm të kësaj zyre për bashkëpunim rinor.” Atë për të cilën ramë dakord me drejtorin – nuk po ndodh.  Institucionet zgjedhin përfaqësues nga vetë institucionet”, tha ajo.

  Organizatat rinore, ndër të tjerat, kërkojnë të inspektojnë të gjithë dokumentacionin për aplikimet e depozituara për anëtarët e grupit të punës, përjashtimin e të gjitha organizatave me status jo adekuat, heqjen e të drejtës për votë për të gjithë përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, por edhe shpalljen përsëri të thirrjes për përfaqësues të KD (Këshillit Drejtues).

  Për ndryshe, Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor të Vendeve të Ballkanit Perëndimor është proces që ka filluar nga Samiti i BE-së dhe Ballkanit Perëndimor në Vjenë në vitin 2015. Roli i përfaqësuesit rinor është ti përfaqësojë të rinjtë.

  3

  2

  5

  4

  B.SH.  S.T.