Видео приказ на двете истражувања на МОФ за студентските домови

Што препорачува Светската здравствена организација, а што се нуди во студентските мензи во три домови во Скопје „Стив Наумов“, „Кузман Јосифовски Питу“ и „Гоце Делчев“, но и во какви услови живеат македонските студенти?

МОФ истражуваше, а Радио МОФ направи визуелен приказ.Погледнете ги видеата на Радио МОФ

Храната во скопските студентски домови

Што препорачува Светската здравствена организација, а што се нуди во студентските мензи во три домови во Скопје „Стив Наумов“, „Кузман Јосифовски Питу“ и „Гоце Делчев“, видете во видеото на Радио МОФ / Çfarë rekomandon Organizata Botërore Shëndetëdore dhe cfarë ofrohet ne menzat studentore, në tre konviktet në Shkup " Stiv Naumov", "Kuzman Josifovski Pitu" dhe "Goce Dellçev, shihni në videon e Radio MOF!*Сторијата е објавено во рамки на проектот: „Студентски домови без корупција. Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија. Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество -Македонија.

Posted by Радио МОФ on Wednesday, 31 July 2019

Лоши услови, скромни студенти – живот во студентски дом

Во какви услови живеат македонските студенти, и како тие го оценуваат студентскиот живот? МОФ истражуваше, а Радио МОФ направи визуелен приказ. Në çfarë kushte jetojnë studentët e Maqedonisë dhe si e vlerësojnë ata jetën studentore? FRA hulumtoi, ndërsa Radio MOF realizoi paraqitje vizuale. *Видеото е дел од проектот: „Студентски домови без корупција. Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија. Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество -Македонија.

Posted by Радио МОФ on Wednesday, 31 July 2019