Тужба против државата поради загадувањето на воздухот

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во јули годинава поднесе тужба пред Граѓанскиот суд против Владата, Министерствотото за животна средина и Град Скопје.

  Причината е повреда на правото на здрава животна средина, правото на здравје, право на приватност на личен и семеен живот и неповредливоста на домот и преземање на мерки.

  „Со тужбата се бара утврдување дека тужените ги повредиле правото на здравје, правото на здрава животна средина, право на приватност, на личниот, семејниот живот и правото на неповредливоста на домот затоа што од периодот од 2007 до 2018 година, не преземале неопходни мерки и активности согласно законските должности за справување со аерозагадувањето и редуцирање на PM 10 честичките во амбиентиот воздух. Здружението побара да се утврди и дека од 2013 до 2018 не се преземени неопходни мерки за да не се надминат гранични вредности на PM 2.5 честичките“, информираат од Здружението на млади правници.

  Со тужбата исто така, бараат усогласување на националната легислатива со директивата на ЕУ, непречена размена на податоци, воведување на санкции/казни на централно и локално ниво поради неусогласеност со целите и политиките за квалитет на воздух, како и да се обезбеди буџет за работењето на мерните страници и други мерки за подобрување на квалитетот на амбиентиот воздух.

 • Padi kundër shtetit për shkak të ndotjes së ajrit

  Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj (SHMJR) në korrik parashtroj padi në Gjykatën civile kundër Qeverisë, Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Qytetit Shkup.

  Shkaku është shkelja e së drejtës për mjedis të shëndetshëm jetësor, së drejtës së shëndet, së drejtës për privatësi të jetës personale dhe familjare dhe jo cenueshmëria e shtëpisë dhe marrja e masave.

  “Me padinë kërkohet përcaktimi se të paditurit e kanë shkelur të drejtën për shëndet, të drejtën për mjedis të shëndetshëm jetësor, të drejtën për privatësi, për jetë personale, familjare dhe të drejtën e pa cenueshmërisë së shtëpisë, sepse gjatë periudhës nga vitit 2007 deri në vitin 2018, nuk kanë ndërmarrë masa të nevojshme dhe aktivitete në pajtim me obligimet ligjore për parandalimin e ndotjes së ajrit dhe reduktimin e PM 10 grimcave në ajrin ambiental.  Shoqata kërkoi të përcaktohet se nga viti 2013 deri në vitin 2018 nuk janë ndërmarrë masa konkrete që të tejkalohen vlerat kufitare të PM 2.5 grimcave”, informojnë nga Shoqata e Juristëve të Rinj.

  Me padinë ata gjithashtu kërkojnë harmonizimin e legjislacionit nacional me direktivën e BE-së, këmbimin e papenguar të të dhënave, vendosjen e sanksioneve / dënimeve në nivel qendror dhe lokal për shkak të mos harmonizimit të qëllimeve dhe politikave për cilësi të ajrit, si dhe të sigurohet buxhet për punën e stacioneve matëse dhe masa të tjera për përmirësimin e cilësisë së ajrit ambiental.