Три минуси и губиш право на полагање во сесија – студенти лути на новото правило на Филолошки

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Студентите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје деновиве се затекнати од ново правило за присуство на настава.

  Ако студент отсуствува три пати од предавање, не може да добие потписи од професорите и го губи правото да полага во јануарската сесија. Ова поттикна дел од студентите да започнат онлајн петиција со која бараат повлекување на новото правило, која досега доби над 1000 потписи.

  Тие се против бидејќи на Филолошкиот факултет нема колоквиуми, па испитната сесија е единствена шанса да полагаат.

  „Целата збрка започна во средина на октомври, уште ни професори не знаеја што точно се случува. Некои ни кажуваа дека ќе важи некое правило за редовност. Но, бидејќи секоја година ни го вртеа истиот муабет од страна, не се случуваше. На крај, еден од професорите ни кажа дека ако имаме три минуси ако не одиме на предавања, нема да може да земеме потписи од професорите и фактички нема да може да полагаме во јануарска сесија“, вели студентот Петар, еден од иницијаторите на петицијата.

  За новото правило случајно дознале преку соопштение закачено на Катедрата за преведување и толкување. За студентите ова  е нелогично, бидејќи тоа би значело дека ако само еден ден не се појават на факултет може да добијат три минуси.

  „Има студенти кои работат, или не се од Скопје. Имаме и професори кои 5 до 12 знаат да ни откажат предавања. Не е фер. Има некои студенти што земаат стипендија. Во јануари треба да се дадат индекси на увид за да се задржи стипендијата, со која го плаќаат факултетот и личните трошоци“, вели Петар.

  Но, друг проблем кој го забележуваат студентите е и преклопувањето на предавањата. До редакцијата на Радио МОФ преку копчето „Пријави проблем“ пристигна поплака од студентка која сподели дека таа и нејзините колеги морале да присуствуваат на половина предавање на едниот предмет, а половина на другиот за да може да постигнат.

  Новово правило можеби би било океј ако предавањата на Филилошки не се поклопуваа. Во текот на моето студирање не запознав колега кој го немаше тој проблем. Бидејки факултетот ги дели своите простории со Филозофски, предавањата не се совршено искоординирани, па така студентот има, на пример, 2 предавања во ист термин. Некои професори излегуваат во пресрет и се согласуваат да се седи половина предавање на едниот предмет, а пола на другиот и тоа да се брои како присуство. Што пак ја побива целта, претпоставувам, што ја има ова правило – да се биде присутен на секое предавање.

  „Никој од студентите не може да постигне. Да се поделиш на два дела не можеш“, потврдува Петар.

  Радио МОФ го контактираше Деканатот на Филолошкиот факултет од каде ни ја потврдија информацијата за новото правило. Оттаму информираат дека отако лани беше донесен Законот за високо образование минатата година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ усвоил Правилник за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање.

  Со овој Правилник им се дозволува на факултетите да си воведуваат промени. Па така, новото правило за присуство е вметнато во член 43 од Одлуката за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на студиските програми на Филолошкиот факултет.

  Тој гласи: „Студентот заверува предмети од семестарот ако има добиено потписи од предметните наставници, со што се потврдува неговото исполнување на предвидените наставни обврски. Студент кој има повеќе од три отсуства од настава не може да добие потпис од предметните наставници. Студентот кој не ги извршил обврските пропишани со студиската програма од одредена предметна програма и не добил потпис, не може да пристапи на испит во првата наредна испитна сесија за тој семестар.“

  Од Филолошкиот факултет за Радио МОФ велат дека професорите биле целосно вклучени во процесот на изготвување на актите кои биле донесени на седница на Наставно-научниот совет на која присуствувале сите професори.

  „Студентите се информирани од страна на раководителите на катедрите и од предметните професори, а исто така Одлуката е објавена на веб-страницата на Факултетот и исто така на блоговите на катедрите (тие што ги имаат)“, велат од деканатската служба на Филолошки.

  Во однос на преклопувањето, од Факултетот велат дека водат сметка на распоредот за тоа да не се случува.

  „Преклопување може да се случи само кај предметите кои се од различен семестар, а кои студентите ги презапишуваат од причина што не ги положиле во предвидените три испитни сесии. За ваквите случаи ќе има толеранција“, поосочија од Деканатот.

  Во меѓувреме, студентите бараат средба со одговорните на која ќе се обидат да го решат проблемот со новото правило за присуство.

  „Веруваме дека можеме да го решиме ова на најмирен начин и само сакаме да го подобриме нашиот начин на Академска едукација, сепак се даваат големи суми на пари за оваа едукација но нема нешто што е во корист на студентот. Имаме и внатрешно истражување и дознавме дека дури и дел од професорите се ПРОТИВ оваа мерка, затоа ве молиме, да се обединиме и да собереме доволно потписи и да ја решиме оваа минимална пречка“, стои во онлајн петицијата.

  Емилија Петреска

 • Tre minuse dhe e humb të drejtën për të dhënë provimin në sesion – studentët të hidhëruar me rregullin e ri të Fakultetit Filologj

  Studentët e Fakultetit Filozofik “Bllazhe Koneski” në Shkup këto ditë janë hasur me rregull të re për prezencë në ligjërata.

  Nëse studenti mungon tre herë në ligjërata, nuk mund të marrë nënshkrim nga profesorët dhe e humb të drejtën të japë provim në sesionin e janarit.  Kjo nxiti një pjesë të studentëve të fillojnë onlajn peticion me të cilin kërkohet tërheqja e rregullit të ri, që deri më tani ka fituar mbi 1000 nënshkrues.

  Ata janë kundër sepse në Fakultetin Filologjik nuk ka kolokviume, kështu që sesioni i provimeve është mundësia e vetme të japin provimin.

  “E gjithë kjo filloj në mes të tetorit, as profesorët nuk e dinin se çfarë saktë po ndodh.  Disa na thanë se do të vlejë ndonjë rregull për ardhjen e rregullt.  Por, për shkak se çdo vit na e kanë bërë muhabetin e njëjtë nga anësh, nuk po ndodhte.  Në fund, një nga profesorët na tha se nëse kemi tre minuse, nëse nuk shkojmë në ligjërata, nuk do të mund të marrim nënshkrime nga profesorët dhe faktikisht nuk do të mund të japim provimin në sesionin e janarit”, thotë studenti Petar, një nga iniciatorët e peticionit.

  Për rregullin e ri rastësisht kanë kuptuar nëpërmjet njoftimit të vendosur në Katedrën për përkthim dhe interpretim.  Për studentët kjo nuk është e logjikshme, sepse kjo do të thotë se nëse vetëm një ditë nuk paraqiteni në fakultet mund të fitojnë tre minuse.

  “Ka studentë që punojnë ose nuk janë nga Shkupi. Kemi edhe profesorë të cilët 5 minuta para 12 dinë të anulojnë ligjëratat.  Nuk është fer.  Ka disa studentë që marrin bursa.  Në janar duhet të jepen indekset në këqyrje që të rruajnë bursën, me të cilën paguajnë fakultetin dhe shpenzimet personale”, thotë Petar.

  Por, problem tjetër të cilin e paraqesin studentët është edhe përputhja e ligjëratave.  Në redaksinë e Radio MOF nëpërmjet “Paraqit problem” mbërriti ankesë nga studente e cila ndau me ne se ajo dhe kolegët e saj është dashur të marrin pjesë në gjysmë ligjëratë në njërën lëndë, ndërsa gjysmë në ligjëratën tjetër që të mund të arrijnë në të dyja.

  Rregulli i ri ndoshta do të ishte okej nëse ligjëratat në Filologjik nuk përputheshin.  Gjatë studimit tim, nuk kam njoftuar koleg i cili ka pasur këtë problem.  Për shkak se fakulteti i ndan hapësirat e veta me Fakultetin Filozofik, ligjëratat nuk janë të koordinuara në mënyrë perfekt, kështu që studenti ka për shembull 2 ligjërata në të njëjtën kohë.  Disa profesorë ju dalin në ndihmë dhe pajtohen të ndahet në gjysmë ligjërata e njërës lëndë, ndërsa gjysma në ligjëratën tjetër dhe të numërohet si prezencë.  Që përsëri e hedh poshtë qëllimin, supozoj, të cilin e ka ky rregull – të jetë i pranishëm në çdo ligjëratë.

  “Asnjë nga studentët nuk mund të mbërrijë.  Të ndahesh më dysh nuk mund të mbërrish”, konfirmon Petar.

  Radio MOF e kontaktoi Dekanin e Fakultetit Filologjik prej nga na konfirmuan informacionin për rregullin e ri.  Nga atje informojnë se pasi u miratua vjet Ligji për arsim të lartë, Universiteti Shën  Kirilli dhe Metodij” ka miratuar Rregullore për kushtet, kriteret, rregullat dhe procedurat për regjistrim dhe studim.

  Me këtë Rregullore ju lejohet fakulteteve të vendosin ndryshime.  Kështu, rregulli i ri për prezencë është inkorporuar në nenin 43 të Vendimit për kushtet, kriteret, rregullat dhe procedurën për regjistrim dhe studim në programet studentore në Fakultetin Filologjik.

  Ai thotë: “Studenti regjistron lëndë nga semestri nëse ka fituar nënshkrime nga mësimdhënësit e lëndës, me çka konfirmohet plotësimi  obligimeve të parashikuara  mësimore të tij. Studenti i cili ka më tepër se tre mungesa nga mësimi nuk mund të ketë nënshkrim nga mësimdhënësit e lëndës.  Studenti i cili nuk i ka kryer obligimet e përcaktuara me programin studentor të një programi për lëndë të caktuar dhe nuk ka fituar nënshkrim, nuk mund të shkojë në provim në sesionin e parë të radhës për provim për atë semestër. “

  Nga Fakulteti Filologjik për Radio MOF thonë se profesorët tërësisht kanë qenë të përfshirë në proceset e përpilimit të akteve të cilat janë miratuar në seancë të Këshillit Shkencor – mësimor ku kanë marrë pjesë të gjithë profesorët.

  Studentët janë informuar nga udhëheqësit e katedrave dhe nga profesorët e lëndëve, ndërsa gjithashtu Vendimi është publikuar në ueb faqen e Fakultetit dhe në bllogjet e katedrave (ato që kanë)”, thonë nga shërbimi i dekanatit të Fakultetit Filologjik.

  Në lidhje me përputhjen, nga Fakulteti thonë se mbajnë llogari për oraret që mos ndodhë përputhja.

  “Përputhja mund të ndodhë vetëm te lëndë të cilat janë në semestra të ndryshe,  ndërsa të cilat studentët i ri regjistrojnë për shkak se nuk i kanë dhënë provimet në tre sesionet e parashikuara për provim.  Për rastet të këtilla do të ketë tolerancë”, thanë nga Dekanati.

  Në ndërkohë, studentët kërkojnë takim me përgjegjësit gjatë të cilit do të kërkojnë të zgjidhin problemin me rregullin e re për mungesë.

  “Besojmë se mund të zgjidhim këtë në mënyrë paqësore dhe vetëm dëshirojmë t përmirësojmë mënyrën e Edukimit akademik, megjithatë jepen shuma të mëdha parash për këtë edukim por nuk ka diçka që është në dobi të studentëve.  Kemi edhe hulumtim të brendshëm dhe kuptojmë se madje edhe një pjesë e profesorëve janë KUNDËR kësaj masë, prandaj lusim, të bashkohemi dhe të mbledhim mjaftueshëm nënshkrime dhe të zgjidhim këtë pengesë minimale”, qëndron në peticionin onlajn.

  Emilija Petreska