Радио МОФ објавува повик за циклус отворени обуки за граѓански активизам

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Радио МОФ, во рамките на својата програма објавува повик за учесници на обуки за граѓански активизам. Преку запознавање со видовите на застапување и младинското застапување, основната цел на овие обуки е да им обезбеди на учесниците неопходно знаење и вештини за реализирање граѓански иницијативи, да ги поттикне учесниците да размислуваат за младинските политики и да научат повеќе за современите предизвици на младите во општеството.

  Циклусот од три обуки за граѓански активизам е на следниве теми:

  1. Обука за граѓански активизам и иницијативи
  2. Обука за младински политики и застапување
  3. Обука за онлајн ангажираност и активизам

  Обуките се еднодневни и ќе се спроведат во пет градови на територија на Република Македонија и тоа во: Скопје, Тетово, Велес, Неготино и Струга, за време на викендите, во периодот од 25ти март до 9ти април.

  Кандидатите за учество на обуките треба да ги исполнат следните услови:

  • Да се на возраст од 15 до 25 години;
  • Да учествуваат во сите три обуки;
  • Да покажуваат интерес за вклучување во идни граѓански иницијативи;
  • Да покажуваат интерес и разбирање за клучните младински проблеми на локално и национално ниво.

  Бројот на учесници е ограничен, a учеството е бесплатно. Обуките ќе се одвиваат на македонски јазик со искусни тренери во полето на младинските права и формите на застапување и активизам.

  Распоредот на обуките по градови е следниот:

  – Скопје: 26.03 (недела), 02.04 (недела), 09.04. (недела)
  – Тетово: 25.03 (сабота), 01.04 (сабота), 08.04. (сабота)
  – Велес: 25.03 (сабота), 01.04 (сабота), 08.04. (сабота)
  – Неготино: 25.03(сабота), 26.03 (сабота), 09.04. (сабота)
  – Струга: 01.04 (сабота), 02.04 (недела), 08.05. (недела)

  Сите заинтересирани треба да аплицираат најдоцна до 19-ти март 2017 со испраќање целосно пополнет формулар на следниот линк. За повеќе информации обратете се на petar_antevski@mof.org.mk или контактирајте ја организацијата на : 02/3139 692. Потврда за учество ќе им биде испратена на одбраните учесници по истекот на рокот за пријавување непосредно пред почетокот на тренинзите.

 • Radio MOF, në suazat e programit të saj shpall thirrje për pjesëmarrës në trajnime për aktivizëm qytetar. Nëpërmjet njoftimit me llojet e përfaqësimit dhe përfaqësimit rinor, qëllimi kryesor i këtyre trajnimeve është tu sigurohet pjesëmarrësve njohuria e nevojshme dhe shkathtësi për realizimin e iniciativave qytetare, ti nxisë pjesëmarrësi të mendojnë për politikat rinore dhe të mësojnë më tepër për sfidat bashkëkohore të të rinjve në shoqëri.

  Cikli përbëhet nga tre trajnime për aktivizëm qytetar dhe është për temat si më poshtë:

  1. Trajnim për aktivizëm qytetar dhe iniciativa
  2. Trajnim për politika rinore dhe përfaqësim
  3. Trajnim për onlajn angazhim dhe aktivizëm

  Trajnimet janë njëditore dhe do të realizohen në pesë qytete në territorin e Republikës së Maqedonisë, në: Shkup, Tetovë, Veles, Negotinë dhe Strugë, gjatë fundjavave, gjatë periudhës nga 25 mars deri më 9 prill.

  Kandidatët për pjesëmarrje në trajnime duhet ti plotësojnë kushtet si më poshtë:

  • Të jenë të moshës prej 15 deri më 25 vjeç,
  • Të marrin pjesë në të gjitha trajnimet,
  • Të shfaqin interes për kyçje në iniciativat e ardhshme qytetare,
  • Dhe të shfaqin interes dhe njohuri për problemet kryesore rinore në nivel lokal dhe nacional.

  Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar, ndërsa pjesëmarrja është pa pagesë. Trajnimet do të mbahen në gjuhën maqedonase nga trajnues me përvojë në fushën e të drejtave rinore dhe format e përfaqësimit dhe aktivizmit.

  Orari i trajnimeve nëpër qytete është:

  – Shkup: 26.03. (e diel), 02.04. ( e diel) , 09.04. ( e diel)
  – Tetovë: 25.03. ( e shtunë), 01.04. ( e shtunë), 08.04 (e shtunë)
  – Veles: 25.03. (e shtunë), 01.04. ( e shtunë), 08.04. (e shtunë)
  – Negotinë: 25.03(e shtunë), 26.03. ( e shtunë), 09.04. ( e shtunë)
  – Strugë: 01.04 ( e shtunë), 02.04 ( e diel), 08.05. ( e diel)

  Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë më së voni deri më 19 mars 2017 me dërgimin e formularit tërësisht të plotësuar në linkun si vijon: link. Për më tepër informata na kërkoni në petar_antevski@mof.org.mk  ose kontaktoni organizatën në: 02/3139 692. Konfirmimi për pjesëmarrje do tu dërgohet pjesëmarrësve të zgjedhur pas skadimit të afatit për paraqitje, pak para fillimit të trajnimeve.