Првенците на генерацијата порачуваат: Помал број часови и фокус на предметите што ги интересираат младите

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • 27 првенци на генерација, од 22-те средни училишта во Скопје, добија признанија и парични награди за остварениот училишен успех од Град Скопје.

  Доделувањето на наградите е дел од традиционалната манифестација „Средба на првиот со најдобрите“ која Град Скопје ја организира 13-та година по ред.

  На дел од наградените средношколци им ги поставивме следниве прашања:

  • Каде планираат да продолжат по средното образование?
  • Што недостига во образовниот систем?
  • Како се станува првенец на генерација?

  Драгана Маринковска – првенец на генерација од СГГУГС „Здравко Цветковски“

  „Мислам дека најпрво треба да имаш самодоверба, поставени цели и да ги следиш своите цели, тоа е клучот и е најважното.

  Повеќе работи недостигаат во образованието кај нас, треба да има измени во наставните единици, во бројот на часови, пристапот на работа, можеби треба невладините организации повеќе да се поврзани со младите и средношколците и преку неформално образование да се поттикнуваат младите да размислуваат, за проблемите што ги имаат во општеството и да изнаоѓаат решенија.

  Се надевам ќе се запишам на Универзитетот во Љубљана, планирам да го продолжам своето образование во областа архитектура.“

  Сандра Јакимовска – првенец на генерација од АСУЦ „Боро Петрушевски“

  „Првенец на генерација се станува со труд и со учење.

  После средното, своето образование планирам да го продолжам според струката што ја завршив – на сообраќајно-транспортно инженерство на Универзитетот „Мајка Тереза“.

  Мислам дека има многу повеќе предмети од што треба да има. Подобро би било да има помалку, но тие да се според струката што ја учиме и мислам дека треба да има постручен кадар.“

   

  Јасир Љура – првенец на генерација од СУГС „8-ми Септември“:

  „За да се стане првенец на генерација треба да си активен.

  Планирам своето образование да го продолжам на Интернационалниот балкански универзитет, во струката машинско инженерство.“

   

   

   

   

  Катерина Чобанова – првенец на генерација од СУГС „Марија Кири Склодовска

  „Со добро балансирано време, доколку ги планираш обврските навремено, имаш време сè да постигнеш и можеш да станеш првенец.

  Според мене учиме некои непотребни предмети, а не се фокусираме на тие што најмногу нè интересираат. Мислам дека секој после втора година треба да се определи која струка би ја сакал и да се посвети на тие неколку 5-6 предмети што би биле главни во иднина за неговата професија.

  Планирам да запишам ‘Општа медицина’.“

  Сара Трајковска – првенец на генерација од СУГС „Лазар Танев“

  „Со многу труд, многу љубов и одење напред. Треба да го сакаш она што го правиш и ќе успееш во тоа.

  Со тоа што го правев, добив практични вештини, станав иден професионален готвач. Научив професионално да се занимавам со она што сакам да го правам.

  Можеби малку да се подобри квалитетот на опремата со која работиме, бидејќи училиштето располага со многу инвентар, но мислам дека може да се подобри сè повеќе и повеќе.“

  Спасе Премчевски – првенец на генерација од СУГС „Јосип Броз Тито“

  „Со многу напорен труд, со учење, секако дека треба да се биде добар кон професори за да создадеш добри впечатоци првично. Најважен е трудот и напорната работа.

  Во образовниот процес најмногу треба да се изостават оценките, треба да се работи на знаењето, за да се подобриме ние како личности, сами за себеси, а не како некој да очекува од нас да имаме добри оценки и слично.

  Се надевам дека ќе се запишам на ФЕИТ, бидејќи во таа насока сакам да го продолжам мојот живот.“

  Мартин Колоски

 • Të parët e gjeneratës me porosi: Numër më të vogël të orëve dhe fokus në lëndët të cilat i interesojnë të rinjtë 

  27 të parë të gjeneratës, nga 22 shkolla të mesme në Shkup, fituan mirënjohje dhe shpërblime me para, nga qyteti Shkup, për suksesin e realizuar në shkollë.

  Ndarja e shpërblimeve është pjesë e manifestimit tradicional “Takimi i të parit me më të mirët” të cilin Qyteti Shkup e organizon për të 13-ën herë me radhë.

  Një pjesë të nxënësve të shkollave të mesme të cilët fituan shpërblime, Ju shtruam pyetjet në vijim:

  Ku planifikojnë të vazhdojnë pas arsimit të mesëm?

  Çfarë mungon në sistemin arsimor?

  Si bëhesh i pari i gjeneratës?

  Dragana Marinkovska – e parë e gjeneratës në SHMQSH “Zdravko Cvetkovski”

  “Mendoj se fillimisht duhet të kesh vetëbesim, qëllime të vendosura dhe të ndjekësh qëllimet tënde, ky është çelësi dhe më e rëndësishmja.

  Më tepër gjëra mungojnë te arsimi tek ne, duhet të ketë ndryshime në njësitë mësimore, në numrin e orëve, qasjen ndaj punës, ndoshta duhet organizatat joqeveritare më tepër të lidhen me të rinjtë dhe nxënësit e shkollave të mesme dhe nëpërmjet arsimit joformal të inkurajojnë të rinjtë të mendojnë, në lidhje me problemet që i kanë në shoqëri dhe të gjejnë zgjidhje.

  Shpresoj të regjistrohem në Universitetin e Lubjanës, planifikoj të vazhdoj shkollimin tim në fushën e arkitekturës. “

   

  Sandra Јakimovska – e parë e gjeneratës në ASUC “Boro Petrushevski”

  “E para e gjeneratës bëhesh me punë dhe me mësim.

  Pas shkollës së mesme, arsimin tim planifikoj ta vazhdoj sipas profesionit që e kam kryer – në inxhinieri të komunikacionit – transportit në Universitetin “Nënë Tereza”.

  Mendoj se ka shumë më tepër lëndë sesa që ka nevojë.  Më mirë do të kishte qenë të ketë më pak, por ato të jenë sipas profesionit që e mësojmë dhe mendoj se duhet të ketë kuadër profesional. “

   

  Јasir Lura e parë e gjeneratës në СУГС „8-ми Септември“:

   

  “Që të bëhesh i pari i gjeneratës duhet të jesh aktiv.

   

  Planifikoj shkollimin tim ta vazhdoj në Universitetin Internacional të Ballkanit, në degën inxhinieri e makinerisë. “

   

   

   

   

  Katerina Çobanova – e parë e gjeneratës nga SHMPQSH “Marija Kiri Skllodovska

  “Me kohë mirë të balancuar, nëse i planifikon obligimet në kohë, ke kohë të arrish dhe mund të bëhesh i pari i gjeneratës

  Sipas mua, mësojnë lëndë të panevojshme, ndërkaq nuk fokusohemi në ato lëndë të cilat më tepër na interesojnë.  Mendoj se secili pas vitit të dytë duhet të përcaktohet cilin profesion do të dojë dhe të përkushtohet në ato 5 – 6 lëndë që cilat do të ishin kryesorët në të ardhmen për profesionin e tij.

  Planifikoj të regjistrohem në “Mjekësi të përgjithshme”. “

   

  Sara Trajkovksa – e parë e gjeneratës nga SHMPQSH “Llazar Tanev”

  “Me shumë mund, shumë dashuri dhe duke ecur përpara.  Duhet ta duash atë që e bën dhe do të kesh sukses.

  Me atë që e bëja, fitova shkathtësi praktike, u bëra kuzhiniere e ardhshme profesioniste.  Mësova në mënyrë profesionale të merrem me atë që dua ta bëj.

  Ndoshta të përmirësohet pas cilësia e pajisjes me të cilën punojmë, sepse shkolla disponon me shumë inventar, por mendoj se mund të përmirësohet gjithnjë e më tepër. “

   

   

  Spase Premçevski – i parë i gjeneratës nga SHMPQSH “Josip Broz Tito”

  “Me shumë punë të mundimshme, me mësim, sigurisht se duhet të jesh i mirë ndaj profesorëve për të krijuar përshtypje të mirë, fillimisht.  Më me rëndësi është puna e vështirë.

  Në procesin arsimor më së shumti duhet të anashkalohen notat, duhet të punohet për dije, në mënyrë që të përmirësohemi ne si persona, për veten tonë dhe jo se dikush pret nga ne të kemi nota të mira ose ngjashëm.

  Shpresoj të regjistrohem në FETI, sepse në atë drejtim dëshiroj të vazhdoj jetën time.“

   

  Martin Koloski