Нелогично, површно, провидно – реакции на организациите по одлуката на инспекторите за војничкиот поздрав

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Откако Државниот просветен инспектор не најде проблем во тоа што пред основното училиште „Мустафа Кемал Ататурк“, Гостивар, ученици, родители и наставници се сликаа за Фејбук за поддршка за турска воена операција во Сирија, се огласија невладините организации.

  Од Хелсиншкиот комитет за човекови права велат дека објаснувањето на Просветниот инспекторат, дека не станува збор за поздравување на турската армија, туку за поздравување на турските донации во училиштето, е прилично провидно и површно.

  „Бидејќи ваквиот став на инспекторатот стигна само по нашата реакција, објавена на нашиот сајт, а не и по поднесена иницијатива за вонреден инспекциски надзор, ние ќе се обидеме да иницираме постапка пред Инспекторатот, во која ќе ја приложиме сликата каде училиштето јасно кажува дека се поздравува турската прекугранична воена операција (алудирајќи на Сирија). Во зависност од одговорот (решението) на Инспекторатот ќе оцениме дали ќе вложиме жалба и ќе ја продолжиме постапката пред Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, согласно Законот за просветна инспекција“, велат од Хелсиншки.

  Оттаму додаваат дека ќе поднесат претставка и до Народниот правобранител во која ќе побараат да се истражи дали има повреда на Законот за основно образование и Законот за заштита на децата.

  Од Народниот правобранител пак немаат информации за случајот во гостиварското училиште. За Радио МОФ велат дека досега не е доставена претставка до нив. Ќе чекаат претставка, па ќе истражуваат.

  Од Младинскиот образовен форум заклучуваат дека е нелогична констатацијата на Државниот просветен инспекторат дека се работи само за изразување благодарност за турските донации кон училиштето, кога истовремено во официјалните објави на Фејсбук, од страна на училиштето се споменува воена операција.

  „Ние ја цениме ажурноста на просветниот инспекторат и навременото излегување на терен во врска со ученичкиот поздрав под турското знаме, меѓутоа сметаме дека инстуциите треба посериозно да пристапат на овој настан. Би сакале да потенцираме дека според меѓународните документи, но и законите, кои ги штитат правата на децата и учениците, забрането е верско и политичко организирање во рамки на училиштата, а особено загрижува фактот што учениците во овој случај се злоупотребуваат за давање поддршка на воена операција“, велат од МОФ.

  Оттаму додаваат поприкладни се други начини со кои се промовира поддршка, како училишни турнири, младински акции и активности поврзани со интересите и правата на учениците и ќе овозможат простор за нивно вклучување и поголема видливост на соработките на училиштето „Мустафа Кемал – Ататурк“.

  Градоначалникот на Општина Гостивар, Арбен Таравари за Радио МОФ уште еднаш го повтори своето мислење дека користење деца во политички цели е индоктринација, но посочува дека Државниот просветен инспекторат се компетентната институција треба да одлучи за ова прашање.

  Градоначалникот додава дека од Секторот за образование на Општина Гостивар го повикале директорот на училиштето кој ја дал истата изјава – дека настанот бил за изразување благодарност до Република Турција за донација за реновирање на училиштето.

  „Ние како општина, сега за сега, без да можеме да назначуваме и менуваме директори на училишта, единствено што можевме е да го повикаме директорот. Му беше кажано дека тоа не смее да се повтори. И ако се повтори, после 13 ноември ние ги земаме ингеренциите за назначување директори, тогаш би постапиле. Се надевам тоа нема да се повтори никогаш повеќе“, вели Таравари.

  J.J.

 • E pa logjikshme, sipërfaqësore, transparente – reagime të organizatave pas vendimit të inspektorëve në lidhje me përshëndetjen ushtarake

  Pasi Inspektori Shtetëror i Arsimit nuk gjeti asnjë problem në atë që para Shkollës Fillore “Mustafa Kemal Ataturk”, Gostivar, nxënës, prindër dhe mësues u fotografuan për Facebook në mbështetje të një operacioni ushtarak turk në Siri, reaguan organizatat joqeveritare.

  Nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut thotë se shpjegimi i Inspektoratit të Arsimit, se nuk bëhet fjalë për përshëndetjen e armatës turke,  por për përshëndetjen e donacioneve turke në shkollë, është mjaft transparent dhe sipërfaqësor.

  “Për shkak se qëndrimi i këtillë i inspektoratit erdhi vetëm pas reagimit tonë, të publikuar në faqen tonë, dhe jo pas iniciativës për mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese, ne do të përpiqemi të iniciojmë procedurë përpara Inspektoratit, në të cilën paraqesim  fotografinë ku shkolla qartë tregon se përshëndet operacionin ushtarak turk tej kufitar (duke aluduar në Sirinë). Në varësi të përgjigjes ( aktvendimit) të Inspektoratit do të vlerësojmë nëse do të dorëzojmë ankesë dhe do të vazhdojmë procedurën në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në fushën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për inspektoratin arsimor”, thonë nga Komiteti i Helsinkit.

  Nga atje shtojnë se do të paraqesin parashtresë edhe te Avokati i Popullit, në të cilën do të kërkojnë të hetohet nëse ka pasur shkelje të Ligjit për arsimin fillor dhe Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve.

  Nga Avokati i Popullit, nuk kanë informacione për rastin në shkollën e Gostivarit.  Për Radio MOF thonë se deri tani nuk është dorëzuar parashtresë tek ata. Do të presin parashtresën, pastaj do të hetojnë.

  Nga Forumi Rinor Arsimor, konkludojnë se nuk është i logjikshëm konstatimi i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, se bëhet fjalë vetëm për shprehje faleminderimi për donacionet turke ndaj shkollës, kur njëkohësisht në publikimet zyrtare në Fejsbuk, nga shkolla përmendet operacioni ushtarak.

  “Ne e vlerësojmë angazhimin e inspektoratit të arsimit dhe njëkohësisht daljen në terren në lidhje me përshëndetjen e nxënësve nën flamurin turk, mirëpo jemi të mendimit se institucionet duhet më seriozisht ti qasen kësaj ngjarje.  Dëshirojmë të theksojmë se sipas dokumenteve ndërkombëtare por edhe sipas ligjeve, të cilat I mbrojnë të drejtat e fëmijëve dhe nxënësve, ndalohet organizimi fetar dhe politik në kuadër të shkollave, dhe në veçanti shqetëson fakti se nxënësit në këtë rast keqpërdoren për dhënien e mbështetjes për operacion ushtarak”, thonë nga MOF.

  Nga atje shtojnë se më të përshtatshme janë mënyra të tjera me të cilat promovohet mbështetja, si turne shkollore, aksione rinore dhe aktivitete në lidhje me interesat dhe të drejtat e nxënësve dhe do të mundësojnë hapësirë për përfshirjen e tyre dhe ndikim më të madh të bashkëpunimeve në shkollën “Mustafa Kemal – Ataturk”.

  Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari, për Radio MOF edhe një herë përsëriti mendimin e tij se shfrytëzimi i fëmijëve në qëllime politike paraqet indoktrinim, por thotë se Inspektorati Shtetëror i Arsimit është institucioni kompetent i cili duhet të vendosë në lidhje me këtë çështje.

  Kryetari i Komunës shton se nga Sektori për Arsim i Komunës së Gostivarit, e kanë thërritur drejtorin e shkollës i cili ka dhënë deklaratën – se ngjarja ka ndodhur për të shprehur faleminderimin ndaj Republikës së Turqisë për donacion për rinovimin e shkollës.

  “Ne si komunë, për momentin, pa mundur të emërojmë dhe ndryshojmë drejtor të shkollave, thjesht e vetmja që mund të bëjmë është ta thërrasim drejtorin.  Iu tha se nuk guxon të përsëritet.  Dhe nëse përsëritet, pas 13 nëntorit ne i marrim ingerencat për emërimin e drejtorëve, atëherë do të veprojmë.  Shpresoj se kjo nuk do të përsëritet asnjëherë më shumë”, thotë Taravari.

  J.J.