Награден конкурс за илустрација на тема „Наш јавен простор“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Радио МОФ во рамки на кампањата #УраЗаКултура како дел од „Проектот за младинско изразување“ финансиран од Европската Унија објавуваат награден конкурс за илустрација на тема „Наш јавен простор“. Целта на конкурсот е да ја подигне свеста за важноста за вклучување на младите во општествено одговорни прашања кои се значајни за унапредување на демократијата.

  Право на учество имаат сите млади на возраст од 15 до 35 години кои сакаат да понудат креативно решение за проблемот со окупацијата на јавниот простор, тоа вклучува улица, тротоар, плоштад, парк па се до неискористените објекти во и околу вашиот град.

  Зошто јавен простор?

  Јавните простори се важни бидејќи преку нив се изградува колективен идентитет на граѓаните, кои на тие простори комуницираат. Овие простори нудат уметничка и културна автономија преку организирање на различни активности, како на пример уметнички пеформанси, концерти, алтернативни кино проекции, самоорганизирани библиотеки и дебати. Но, изминативе години се соочуваме со комерцијализација на заедничките простори во градот. Поточно, тие што останаа.

  Насоки за наградниот конкурс:

  Идејата на конкурсот е авторот да понуди нова, „свежа“ перспектива во решавање на овој проблем. Одберете постоечки, или измислете ваш јавен простор, кому преку вашата илустрација/интервенција ќе му дадете функција.

  Секој учесник во конкурсот е дозволено да испрати по една илустрација во А3 формат. Илустрацијата да биде без непотребни вулгарности, но апсолутно се дозволени духовитост, креативност и сатира. Нема ограничување на идеи, слики, цртежи за илустрацијата!

  Илустрацијата се испраќа на info@radiomof.mk, најдоцна до 20 септември 2019 со назнака „Награден конкурс за илустрација“. Заедно со илустрацијата потребно е да бидат испрататени и податоци за авторот (име, презиме, псевдоним, возраст и телефонски број). При пријавувањето назначете дали сакате вашата илустрација да биде објавена под псевдоним.

  Сите илустрации ќе бидат објавени на Фејсбук страната на Радио МОФ, а исто така ќе бидат отпечатени и изложени на финалниот настан на Радио МОФ кампањата #УраЗаКултура. Најдобрaтa илустрација ќе ja избере комисијата составена од претставници на Радио МОФ и Младински образовен форум и Ѓорѓе Јовановиќ, ликовен уметник. Авторот на најдобрата илустрација ќе биде награден со ваучер во износ од 6.000 денари за ИТ опрема.

  За повеќе информации обратете се на 02/3139692 или stefanija_tenekedjieva@radiomof.mk.

 • Konkurs shpërblyes për ilustrim me temë “Hapësirajonë publike”

  Radio MOF në suazat e fushatës #Urapërkulturë si pjesë e “Projektit për shprehje rinore” të financuar nga Bashkimi Evropian, shpall konkurs shpërblyes për ilustrim me temë “Hapësira jonë publike”.  Qëllimi i konkursit është të rrisë vetëdiojen për rëndësinë e përfshirjes së rinisë në çështje me përgjegjësii shoqërore, të cilat janë të rëndësishme për avancimin e demokracisë.

  Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë të rinjtë të moshës nga 15 deri në 35 vjeç, të cilët dëshirojnë të ofrojnë zgjidhje kreative për problemin me okupimin e hapësirës publike, kjo përfhsin rrugë, trotuare, sheshe, parqe madje edhe objekte të pa shfrytëzuara në dhe rreth qytetit tonë.

  Pse hapësirë publike?

  Hapësirat publike janë të rëndësishme për shkak se nëpërmjet tyre ndërtohet identiteti kolketiv i qytetarëve, të cilët në këto hapësira komunikojnë.  Këto hapësira ofrojnë autonomi artistike dhe kulturore, nëpërmjet organizimit të aktiviteteve të ndryshme, si për shembull performime artistike, koncerte, projektime konematografike alternative, biblioteka të vetëorganizuara dhe debate.  Por, gjatë viteve të kaluara u ballafaquam me komercializimin e hapësirave të përbashkëta në qytet.  Më saktë, ato që ngelën.

  Udhëzime për konkursin shpërblyes:

  Ideja e konkursit është që autori të ofrojë perspektivë të “freskët” të re, në zgjidhjen e këtij problemi.  Zgjidhni hapësira ekzistuese ose shpikni hapësirën tuaj publike, së cilës nëpërmjet ilustrimit / intervenimit tuaj, do t’i jepni funksion të ri.

  Çdo pjesëmarrës në konkurs, lejohet të dërgojë nga një ilustrim në A3 format.  Ilustrimi do të jetë pa përmbajtje vulgare, por apsolutisht lejohen humori, kreativiteti dhe satira.  Nuk ka kufizime në ide, figura, vizatime për ilustrimin!

  Ilustrimi dërgohet në info@radiomof.mk,  më së voni deri më 20 shtator 2019 me shënimin “Konkurs shpërblyes për ilustrim”.  Së bashku me ilustrimin duhet të dërgoni edhe të dhëna për autorin ( emri, mbiemri, nofka (pseudonimi), mosha dhe numri i telefonit).  Gjatë paraqitjes shënoni nëse dëshironi ilustrimi juaj të publikohet me pseudonimin Tuaj.

  Të gjitha ilustrimet do të publikohen në Fejsbuk faqen e Radio MOF, gjithashtu do të shtypen dhe ekspozohen në ngjarjen finale të Radio MOD fushatën #Urapërkulturë. Ilustrimin më të mirë do ta zgjedhë komision, në përbërje, përfaqësues të Radio MOF dhe të Forumir Rinor Arsimor dhe Gjorgje Jovanoviq, piktor.  Autori i ilustrimit më të mirë, do të shpërblehet me kupon në shumë prej 6.000 denarë për pasje të teknologjisë informatike (TI).

  Për më tepër informacione, mund të drejtoheni në 02/3139692  ose stefanija_tenekedjieva@radiomof.mk.

  *Kjo përmbajtje është punuar me ndihmën e Bashkimit Evropian në kuadër të Projektit për shprehje rinore.  Për përmbajtjet e publikuara, përgjegjës është Forumi Rinor Arsimor dhe të njëjtat detyrimisht nuk i reflektojnë qëndrimet e Bashkimit Evropian.

* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.