Креативни пораки за загадувањето поставени низ Тетово

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Членовите на Медиа/Арт клубот на Младински образовен форум од Тетово во саботата поставија знаци кои на креативен начин го претстават проблемот со загадувањето, еден од главните проблеми на градот.

  Тие ја спроведоа нивната акција „Види! Размисли! Реагирај!“ на три централни локации во Тетово, поставувајќи информативни пораки кои се однесуваат на подигнување на свеста за загадувањето на животната средина.

  Средношколците поставија знаци кај парковите: ул. Јане Сандански (до Бургер Хаус), „Ајдучко маало“ и „Жена парк“. Покрај ова, членовите на клубот организираа и еко – акција за расчистување на јавниот простор.

  „Со денешната акција сакаме на креативен начин да апелираме до надлежните институции за поголема грижа на јавниот простор во градот, а од друга страна целта ни е преку пораките напишани на таблите да ја подогнеме свеста  за зачувување на животната средина и да се намали загадувањето. Кога граѓаните ќе прочитаат колку време треба да се разгради пластично шише, ќеса, отпушок ќе се размислат дали ќе ја загадат средината“, изјави Бобан Костадиновски, локален координатор на Младински образовен форум од Тетово.

 • Mesazhe kreative për ndotjen, të vendosura në Tetovë

  18/12/2018 – 8:51LAJMEQYTETARË

  Anëtarët e Media / Art klubeve të Forumit Arsimor Rinor nga Tetova të shtunën vendosën shenja të cilat në mënyrë kreative e paraqesin problemin me ndotjen, një prej problemeve kryesore në qytet.

  Ata e realizuan aksionin e tyre “Shih! Mendo! Reago! në tre lokacione qendrore në Tetovë, duke vendosur mesazhe informative të cilat ishin për ngritjen e vetëdijes për ndotjen e mjedisit jetësor.

  Nxënësit e shkollave të mesme vendosën shenja në parqet:  rr.  Jane Sandanski (deri te Burger Haus), “Mëhalla Ajduçko” dhe “Parku Zhena”. përpos kësaj, anëtarët e klubit organizuan edhe eko aksion për pastrimin e hapësirës publike.

  “me aksionin e sotshëm, dëshirojmë  në mënyrë aktive të apelojmë tek institucionet kompetente për kujdes më të madh ndaj hapësirës publike në qytet, ndërkaq nga ana tjetër qëllimi jonë është që nëpërmjet mesazheve të shkruara në tabelat të rrisim vetëdijen për rruajtjen e mjedisit jetësor dhe për reduktimin e ndotjes.  Kur do të lexojnë qytetarët sa kohë duhet të shpërbëhet një najlon plastike, qese, mbetje duhani do të mendojnë a do ta ndotin mjedisin jetësor”, deklaroi Boban Kostadinovski, koordinator lokal i Forumit Arsimor Rinor nga Tetova.