Конкурс за стипендирање студенти од Техничкиот факултет во Битола

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕЛЕМ и Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Битола, распишан е конкурс за доделување пет стипендии за студентите на Техничкиот факултет – Битола.

На конкурсот можат да се пријават редовни студенти на Факултетот кои се запишани за прв пат, во прва година на студии во академската 2017/2018 година на студиски програми од: Електротехничкиот отсек, Машинскиот отсек или Мехатроника.

Право на учество имаат студентите кои ги исполнуваат следните критериуми:

-студентот да е редовен студент запишан на прв циклус студии по прв пат во прва година во академската 2017/2018 година;

-просечната оценка по завршување на првиот семестар на студентот да не е помала од 8.0 (осум);
студентот да не е корисник на стипендија или кредит од друга установа, институција или компанија;

-студентот да е државјанин на Република Македонија

Изборот и селекцијата на кандидатите го врши Комисија за стипендирање составена од 3 (три) члена и тоа: 2 (два) члена од редот на вработените во АД ЕЛЕМ и 1 (еден) член од Техничкот факултет од Битола.  Селекцијата на заинтересираните кандидати за остварување право на стипендија ќе биде направена врз основа на остварениот просечен успех на студентот во првиот семестар, освоените поени при упис на факултет и резултатите од реализираното интервју, кое ќе го врши Комисијата за стипендирање согласно следната методологија:

-максимум освоени поени од остварениот просечен успех на студентот во првиот семестар, најмногу 70 поени;
-освоените поени при упис на факултетот, најмногу 25 поени;
-резултати од реализираното интервју, најмногу 5 поени

Висината на стипендијата изнесува 6.000,00 денари месечно и ќе се доделува за времетраење од десет месеци годишно, со можност за продолжување или за прекин, во зависност од исполнувањето на обврските од страна на студентите пропишани со Договорот за стипендирање. Кандидатите на кои ќе им биде доделена стипендија имаат обврска студиската година да ја завршат во рок и со просек не помал од 8, во спротивно, стипендистот го губи правото на стипендија и се обврзува да го врати примениот износ на компанијата со која го склучил Договорот за стипендирање.

Потребна документација за аплицирање:

-Пополнета апликација/прашалник подготвен од страна на АД ЕЛЕМ;
-Мотивациско писмо;
-Потврда за редовен студент запишан во прва година на студии;
-Потврда за положени испити, освоени кредити и просечна оценка (просек) по завршување на првиот семестар;
-Изјава дека не е корисник на стипендија или кредит од друга установа, институција или компанија, потпишана и од солидарен гарант
-Копија од уверение за државјанство на Република Македонија.

Апликацијата/прашалникот е објавена на интернет-страницата на Техничкиот факултет Битола (http://www.tfb.edu.mk/). Документите се поднесуваат во Архивата на Техничкиот факултет во Битола (во Деканатот) или по пошта на адреса Технички факултет Битола, ул. Македонска фаланга бр.33, 7000 Битола во периодот од 25.06.2018 до 13.07.2018 година.