Истражување: Малтретирање и дискриминација кај младите ЛГБТИ лица во Скопје

 • ЛГБТИ лицата чувствуваат многу големо ниво на дискриминација и малтретирање во секојдневниот живот и многу им е потешко да зборуваат за сопствената сексуална ориентација пред останатите луѓе. Ова се дел од заклучоците на истражувачка студија за перцепциите и ставовите на младите за состојбата со дискриминацијата, вознемирувањето и малтретирањето меѓу ЛГБТИ и не-ЛГБТИ младите во Скопје. Студијата е спроведена на фокус групи во кои учествувале 18 ЛГБТИ лица, онлајн анкета со 287 лица и теренска на која свои одговори дале 267 лица.

  Податоците од онлајн прашалникот покажуваат дека 40 отсто од ЛГБТИ лицата изјавиле дека претрпеле физичко насилство, наспроти 15 проценти од не-ЛГБТИ лицата. Слични податоци се добиени и од онлајн прашалникот за малтретирањето, каде позитивно се изјасниле 24 отсто од ЛГБТИ лица, наспроти 9 отсто од останатите испитаници. И во однос на степенот на дискриминација се забележува поголем процент кај ЛГБТИ лицата (9,2%), наспроти не ЛГБТИ (4,1%)

  Една од главните причини за ова, како што велат испитаниците во фокус групите, е недостаток на социјализација со ЛГБТИ лицата, немањето интеракција, ограничено разбирање за заедницата како и тоа што младите „се плашат од она што не го знаат“.

  „Сознанијата од ова истражувањата се дека поголем процент од ЛГБТИ младите не се чувствуваат сигурно да откриваат лични информации за себе кои ги сметат за забранети или за несоодветни, значи некои тајни сè уште ги чуваат за себе и тоа влијае на нивната психосоцијална состојба и на односите со себе и другите“, изјави Антонио Михајловски од Субверзивен Фронт.

  Сепак, додава тој, позитивно е тоа што младите како категорија се едни од оние што имаат најпозитивни ставови во однос на ЛГБТИ лицата.

  Според Јована Ѓорѓиовска од Младинскиот образовен форум, истражувањето покажува дека ЛГБТИ лицата чувствуваат многу поголема анксиозност при социјални интеракции.

  „Сето ова од психолошка гледна точка многу лошо влијае врз менталното здравје, бидејќи од една страна институционално и законски воопшто не се признаени како една популација на која ѝ  треба посебна заштита против дискриминација, а од друга страна, ги имаме сите оние места на кои секојдневно одат овие лица и доживуваат дискриминација како на училиште, при барање на работно место, купување во продавница“, вели Ѓорѓиовска.

  Истражувањето го спроведуваа Младинскиот образовен форум во соработка со Субверзивен фронт, од септември до декември 2015 година, а испитаници биле лица на возраст од 18 до 30 години. Тоа беше презентирано во рамки на четвртото издание на студентскиот настан Станица:Студентска.

  J.J.

 • Hulumtim:  Maltretim dhe diskriminim për të rinjtë LGBTI në Shkup

  LGBTI personat ndjejnë nivel tepër të lartë të diskriminimit dhe maltretimit në jetën e përditshme dhe për ata paraqet vështirësi të flasin për orientimin e tyre seksual para njerëzve të tjerë.  Këto janë një pjesë e konkluzave nga studimi hulumtues në lidhje me perceptimin dhe qëndrimet e të rinjve në lidhje me diskriminimin, shqetësimin dhe maltretimin ndërmjet LGBTI dhe jo LGBTI të rinjve në Shkup.   Studimi është realizuar mbi fokus grupin, në të cilin kanë marrë pjesë 18 LGBTI persona, onlajn anketë më 287 persona dhe në teren gjatë çka janë përgjigjur 267 persona.

  Të dhënat e onlajn pyetësorit tregojnë se 40 për qind e LGBTI personave kanë deklaruar se kanë pësuar dhunë fizike, përkundër 15 për qind të jo LGBTI personave.  Të dhëna të ngjashme janë fituar edhe nga onlajn pyetësori në lidhje me maltretimin, gjatë çka pozitivisht janë deklaruar 24 për qind e LGBTI personave, përkund;r 9 për qind e të anketuarve të tjerë. Edhe në lidhje me shkallën e diskriminimit vërehet përqindje e lartë te LGBTI personat (9,2%), përkundër jo LGBTI (4.1%).

  Një nga shkaqet kryesore për këtë, siç thonë të anketuarit e fokus grupeve, është mungesa e socializimit me LGBTI personat, mungesa e interaksionit, informata të  kufizuara për komunitetin si dhe ajo që të rinjtë “kanë frikë nga e panjohura”.

  “Informatat nga ky hulumtim, thonë se përqindje më e madhe e LGBTI të rinjve, nuk ndihen të sigurt të zbulojnë informata personale të cilat i konsiderojnë si të ndaluara ose si jo përkatëse, do të thotë disa sekrete ende i rruajnë në vete dhe kjo ndikon mbi gjendjen e tyre psiko – sociale dhe mbi raportet me veten dhe të tjerët”, deklaroi Antonio Mihajllovski nga Fronti Subverziv.

  Megjithatë, shton ai, pozitive është ajo që të rinjtë si kategori janë ata që kanë qëndrime më pozitive në raport me LGBTI personat.

  Sipas Jovana Gjorgjiovska nga Forumi Rinor Arsimor. hulumtimi tregon se LGBTI personat, ndjejnë ankth më të madh gjatë interaksioneve sociale.

  “E gjithë kjo, nga pikëpamja psikologjike, ndikon shumë keq mbi shëndetin mental, për shkak se nga njëra anë nga aspekti institucional dhe ligjor aspak nuk njihen si një popullatë e cila ka nevojë për mbrojtje të veçantë kundër diskriminimit, ndërsa nga ana tjetër, janë gjithë ato vende të cilat për ditë i vizitojnë këta persona dhe përjetojnë diskriminim si në shkollë, kur kërkojnë punë, kur blenë në dyqan”, thotë Gjorgjiovska.

  Hulumtimin e realizuan Forumi Arsimor i të Rinjve në bashkëpunim me Frontin subverziv, nga muaji shtator deri në muajin dhjetor 2015, ndërsa të anketuarit kanë qenë të moshës prej 18 deri në 30 vjeç.  Hulumtimi u prezantua në kuadër të mbajtjes së evenimentit studentor për të katërtën herë Stacioni : Studentska.

  J.J.