[Галерија] #FridaysForFuture во Скопје: Не смееме да ја игнорираме климатската криза

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Млади луѓе, придружени од своите семејства и пријатели денеска се собраа повторно пред Влада за да побараат од властите поголема акција во справувањето со климатските промени, но и да ги повикаат останатите граѓани да се вклучат така што ќе ги сменат своите навики кои штетат на животната средина. Тие им се придружија на илјадниците други врсници од целиот свет кои денеска излегоа на глобалниот марш против климатските промени.

  Една од нив е Ена од Скопје. Таа денес со својот транспарент се појави заедно со својата баба и дечко, но и пријателите. Вели дека се приклучила во иницијативата #FridaysForFuture во Скопје бидејќи верува оти климатските промени се важен проблем на кој не се работи доволно.

  „Очигледно голем дел од луѓето не сме свесни колку со нашите акции секојдневно придонесуваме кон климатските промени. Сметам дека многу од навиките треба да се променат како што е транспортот, начинот на исхрана… Но, за овој проблем се задолжени и големите корпорации, кои луѓето ги поддржуваат со секојдневното купување“, изјави таа за Радио МОФ.

   

  View this post on Instagram

   

  #fridaysforfuture #radiomof @gretathunberg @extinctionrebellion #extinctionrebellion

  A post shared by Radio MOF (@radiomof) on

  Таа им порача на своите врсници да почнат да се грижат за климатската криза, затоа што се работи за опстанокот на сите.

  „Не сакам да се плашам дека нема да имам храна затоа што ќе биде прескапа, или пак, да не пијам премногу вода затоа што ќе ја нема… Не е многу тоа што го бараме, туку е неопходно за пријатен живот и нема смисла да не реагираме за ова“, додаде Никола Јовановски, исто така од инцијативата.

  Како претставник на повозрасната генерација се обрати 63-годишната Дафина. Таа во текот на собирот им се восхитуваше и ги бодреше младите кои дошле.

  „Животот ме научил дека треба да бидете упорни, да не се обесхрабрувате, да бидете свесни дека ова е процес што ќе трае и ќе трае. За да се подигне свеста треба многу време, треба многу трпение, со многу разбирање да им приоѓаме на оние коишто се уште не се свесни. Убедена сум дека ова ќе успее затоа што сум сигурна дека кога нешо потекнува од идеја од некој што има визија како што имаше Грета, тоа не може да не успее“, истакна таа.

  Иво Босилков, еден од организаторите на собирот во Скопје, го спомена и загадувањето од индустриските капацитети на јаглен како фактор кој придонесува кон климатските промени.

  „Мора да ја промениме зависноста како општество кон тие фосилни горива. Треба да сме погласни и побројни за да ги убедиме овие луѓе (покажувајќи кон Владата) дека сме сериозни“.

   

  View this post on Instagram

   

  #fridaysforfuture #skopje #northmacedonia🇲🇰 #climatechange #schoolstrike4climate #instavideo #video #radiomof @gretathunberg

  A post shared by Radio MOF (@radiomof) on

  На ова се надоврза и млада девојка од Тетово која додаде: „Вие знаете за што се борите, но тие што се онаму во белата шампита не знаат. Тие се борат за друго зеленило, што може да се пикне во џеб, со кое може да се наплати, а не што може да им користи за дишење“.

  На собирот присуствуваа граѓани и од други градови. Елена Данова од Неготино се осврна и на начините на кои секој човек поединечно може да го превенира своето влијание на климатските промени – со одбивање на пластични кеси, штедење на енергија и вода, како и јадење помалку месо.

  Покрај Скопје, со слични собири се очекува да се приклучат и други градови во иднина.

  Емилија Петреска

   

 • (Galeri)# FridaysForFuture në Shkup:  Nuk guxojmë të injorojmë krizën klimatike

   

  Të rinj, të shoqëruar nga familjarë të tyre dhe miq, sot u tubuan përsëri para Qeverisë të kërkojnë nga qeveritarët veprim më të madh në ballafaqimin me ndryshimet klimaterike por edhe t’ju bëjë thirrje qytetarëve të tjerë të përfshihen në mënyrë që do të ndryshojnë shprehitë të cilat janë të dëmshme për mjedisin jetësor.  Ata iu bashkëngjitën mijëra moshatarëve të tyre nga e gjithë bota të cilët sot dolën në marsh global kundër ndryshimeve klimatike.

  Njëra prej tyre është Ena nga Shkupi.  Ajo, sot me transparentin e saj u paraqit së bashku me gjyshen dhe të dashurin, por edhe me miqtë.  Thotë se i është bashkëngjitur iniciativës #FridaysForFuture në Shkup sepse beson se ndryshimet klimatike janë problem i rëndësishëm në lidhje me të cilin nuk punohet mjaftueshëm.

  “Është evidente se numër i madh i njerëzve nuk jemi të vetëdijshëm se sa veprimet tona të përditshme, kontribuojnë në drejtim të ndryshimeve klimatike.  Konsideroj se shumë prej shprehive duhet të ndryshohen siç janë transporti, mënyra e ushqimit …Por, për këtë problem janë të angazhuara edhe korporatat më të mëdha, të cilat njerëzit i mbështesin gjatë blerjes në jetën e përditshme”, deklaroi ajo për Radio MOF.

   

  View this post on Instagram

   

  #fridaysforfuture #radiomof @gretathunberg @extinctionrebellion #extinctionrebellion

  A post shared by Radio MOF (@radiomof) on

  Ajo porositi moshatarët e saj të fillojnë të kujdesen për krizën klimatike, sepse bëhet fjalë për mbijetesën e të gjithëve.

  “Nuk dua të kem frikë se nuk do të kem ushqim sepse ai do të jetë shumë shtrenjtë, ose po, të mos pi shumë ujë sepse nuk do të ketë…Kjo që e kërkojmë nuk është shumë, por është e patjetërsueshme për jetë të këndshme dhe nuk ka kuptim mos reagojmë në lidhje me këtë”, shtoi Nikolla Jovanovski, gjithashtu nga iniciativa.

  Si përfaqësues i gjeneratës më të moshuar, u adresua 63-vjeçarja Dafina.  Ajo gjatë tubimit admiroi dhe inkurajoi të rinjtë të pranishëm.

  “Jeta më ka mësuar se duhet të jeni këmbëngulës, të mos ç ‘inkurajohemi, të jemi të vetëdijshëm se ky është proces i cili do të zgjatë shumë.  Në mënyrë që të rritet vetëdija duhet shumë kohë, duhet shumë durim, me shumë mirëkuptim t’ju qasemi atyre të cilët ende nuk janë vetëdijesuar.  Jam e bindur se kjo do të ketë sukses, sepse jam e bindur se kur diçka buron nga ide e dikujt që ka vizion siç kishte Greta, kjo nuk ka se si të mos ketë sukses”, theksoi ajo.

  Ivo Bosillov, një nga organizatorët e tubimit në Shkup, e përmendi ndotjen nga kapacitetet industriale të thëngjillit si faktor I cili kontribuon ndaj ndryshimeve klimatike.

  “Si shoqëri, duhet të ndryshojmë vartësinë ndaj këtyre karburanteve prej fosile.  Duhet të jemi më të zëshëm dhe më të shumtë në numër dhe të bindim edhe këta njerëz ( tregon kah Qeveria) se jemi më seriozë.”

  Në lidhje me këtë u ndërlidh edhe vajza e vogël nga Tetova e cila shtoi: “Ju e dini për se luftoni, por ata që janë atje në shampiten e bardhë nuk e dinë.  Ata luftojnë për gjelbërim tjetër, që mund të futet në xhep, me të cilën mund të paguhet dhe jo që mund të përdoret për frymëmarrje.

  Në tubimin morën pjesë qytetarë edhe nga qytete të tjera.  Elena Danova nga Negotina foli edhe për mënyrat se si çdo njeri në mënyrë individuale mund të parandalojë ndikimin e tij ndaj ndryshimeve klimatike – me mos përdorimin e najlonëve plastik, kursimin e energjisë elektrike dhe ujin, si dhe të konsumojë më pak mish.

  Përpos në Shkup, me tubime të ngjashme pritet të bashkëngjiten edhe qytetet të tjera në të ardhmen.

  Emilija Petreska