[Фото] Музичари и угостители на протест пред Влада: Да не трпи целата фела поради тие што не почитуваат протоколи

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со музика од бина, говори и импровизиран „ноќен клуб“ на кој пишуваше „Closed“ (Затворен), денеска пред Влада се одржа протестен собир на повеќе здружени работници и поддржувачи од угостителскиот и целиот музички сектор.

  Револтот е кон последните мерки против Ковид-19 – рестрикциите за гостување на групи и диџеи во угостителските објекти, максимално ниво на бучава до 55 децибели и максимум 4 луѓе на маса. Исто така, угостителите и музичарите тврдат дека не треба целата фела да трпи поради оние што не ги почитуваат досегашните протоколи.

  Како организатор на протестот пред новинарите и насобраните граѓани се јави пејачот Даниел Сидовски. Тој тврди дека сакаат и понатаму да работат по протоколи, но „по протоколи кои се повредни отколку да се работи на диво“.

   „Спремни сме се уште да бидеме достојни почитувачи на законот и мерките кои ги носите, несомнено ние сме културни уметници, затоа така и се декларираме. Во спротивно ќе избие најголемиот револт од кој се плашиме и самите ние. На наше барање, имате рок од 2 денови за изнаоѓање одговор и пуштање во работен однос на се’ што е ‘Забрането да се работи’ и се’ што се засегнато од денешниот протест. Доколку не го сторите тоа до 9 октомври, петок, ние на празникот 11 Октомври, недела, ќе оствариме уште помасовен протест, но овој пат со многи појака бучава од вашите експертни 55 децибели“, рече Сидовски, обраќајќи се до премиерот Зоран Заев.

  Според него, само во угостителската и свадбена индустрија се засегнати 20.000 вредни работници, или индиректно 100.000 луѓе.

  Оттука, Сидовски очекува од премиерот Заев да ги прими уште утре да ги презентираат своите протоколи.

  „Земете примери од некои светски земји како се справуваат со целата ситуација, и ќе увидите како една Шведска го подигнува расположението, културниот и здравствениот систем во својата земја. Ние сме големи помагатели на економијата во Северна Македонија, затоа сме ви од голема помош“, нагласи Сидовски.

  Исто така, рече дека премиерот Заев токму на оваа улица „Илинденска“, пред Владата, си го бараше своето право со шатори.

  „Така што, господине премиере, ставете се во наша ситуација и замислете колкава ќе биде бројката кога ќе бидеме пред Владата, исто така со шатори“, нагласи Сидовски.

  Горан Арсовски, претставник на ноќните клубови, рече дека ќе предложат мерки со кои нема да има опасност од ширење на коронавирусот, а сепак ќе можат да опстојуваат и работат.

  „Во првиот сет мерки бевме опфатени, но не може да има вработени. Како ќе ги задржиме на работа, кога немаме приходи, дојдени сме до финансиски колапс. Затоа ние имаме предлог со протоколи кои можат да ги спроведат клубовите, а тоа се мерење темпертура на влез, електронско продавање карти, поставување сигурни вентилации, дистанци на маса и задолжителна дезинфекција“, рече Арсовски.

  Поддршка на протестот дадоа и различни музичари, автори, инструменталисти, диџеи…  меѓу нив беше и Петар Младеновски од групите „Суперхикс“ и „Педро Хоризонте“, кој е дел и од иницијативата „Музика – сега“.

  Младеновски не знаеше точно кој го организира протестот, ама, вели тој, важно е дека сите музичари, од сите фели, ја делат истата мака и се на раб на преживување.

  „Сите се принудени периодов да останат дома, а со тоа директно се доведени до раб на егзистенција, но и под знак прашање се понатамошните нивни ангажмани и како ќе преживеат. Тоа е она што не’ обединува. Треба да се стави малку ред на разни нелегални собири, на селективниот пристап на казнување на оние што не ги почитуваат протоколите итн…“, рече Младеновски.

  Тој вели дека и Здружението „Музика – сега“ се бори за правата на музичарите, со цел малку да си го вратат достоинството и да се изборат за правата што им следуваат, но и да имаат пофер пристап кон носење идни мерки, протоколи и закони што ги тангираат.

  „Поддршка за сите кои се тука денеска и се надевам дека нешто ќе смениме и ќе не’ слушнат овие луѓе кои примаат месечни примања и разноразни бонуси во Владата“, рече Младеновски.

  Бојан Шашевски

 •  

  [Foto] Muzikantë dhe hotelierë protestojnë para Qeverisë: Të mos vuajë e gjithë kasta për shkak të atyre që nuk respektojnë protokollet

  Me muzika nga skena, një “klub nate” i improvizuar flet me fjalët “Closed”, sot para Qeverisë u mbajt një tubim proteste nga disa punëtorë të bashkuar dhe mbështetës të hotelierisë dhe të gjithë sektorit të muzikës.
  Revolta është drejt masave të fundit kundër Covid-19 – kufizimet për marrje pjesë të grupeve dhe DJ-ve në objektet hotelierike, niveli maksimal i zhurmës deri në 55 decibel dhe maksimumi 4 persona në tryezë. Gjithashtu hotelierët dhe muzikantët argumentojnë se nuk duhet të vuajë e tërë kasta për shkak të atyre që nuk ndjekin protokollet e deritanishme.

  Si organizator i protestës para gazetarëve dhe qytetarëve të mbledhur u shfaq këngëtari Daniel Sidovski. Ai pretendon se ata duan të vazhdojnë të punojnë sipas protokolleve, por “sipas protokolleve që janë më të vlefshme sesa të punojnë në mënyrë të paligjshme”.

  “Akoma jemi të gatshëm të jemi respektues të denjë të ligjit dhe masave që po merrni, pa dyshim që ne jemi artistë kulturor, prandaj deklarohemi kështu”. Përndryshe, do të shpërthejë revolta më e madhe nga e cila kemi frikë. Me kërkesën tonë, ju keni 2 ditë kohë për të gjetur një përgjigje dhe për të vënë në punë gjithçka që është “Ndalohet të punojë” dhe gjithçka që është e cenuar nga protesta e sotme. “Nëse nuk e bëni atë deri më 9 tetor, e premte, ne do të zhvillojmë një protestë edhe më masive të dielën, 11 tetor, por këtë herë me një zhurmë shumë më të madhe 55 decibelët e ekspertizës suaj,” tha Sidovski, duke iu drejtuar Kryeministrit Zoran Zaev.

  Sipas tij, vetëm në industrinë e hotelierisë dhe dasmave, preken 20,000 punëtorë me vlerë, ose indirekt 100,000 njerëz.
  Prandaj, Sidovski pret që Kryeministri Zaev t’i pranojë ata nesër për t’i paraqitur protokollet e tyre.
  “Merrni shembuj nga disa vende të botës se si ata e trajtojnë të gjithë situatën, dhe ju do të shihni se si Suedia ngre gjendjen shpirtërore, sistemin kulturor dhe shëndetësor në vendin e saj. “Ne jemi ndihmëtarë të shkëlqyeshëm të ekonomisë në Maqedoninë e Veriut, kështu që ju ndihmojmë shumë”, tha Sidovski.

  Ai gjithashtu tha se kryeministri Zaev kërkonte të drejtën e tij me tenda mu në këtë rrugë “Ilindenska”, para Qeverisë.

  “Pra, Z. Kryeministër, vendosuni në situatën tonë dhe imagjinoni se cili do të jetë numri kur të jemi para Qeverisë, gjithashtu me tenda”, tha Sidovski.
  Goran Arsovski, përfaqësues i një klubi nate, tha se ata do të propozonin masa që nuk do të paraqisnin rrezik për përhapjen e koronavirusit, por përsëri do të ishin në gjendje të mbijetonin dhe të punonin.

  “Në ishim përfshirë në grupin e parë të masave, por nuk mund të ketë të punësuar. Si t’i mbajmë ata në punë, kur nuk kemi të ardhura, kemi ardhur në një kolaps financiar. Kjo është arsyeja pse ne kemi një propozim me protokolle që mund të zbatohen nga klubet, siç janë matja e temperaturës së hyrjes, shitja elektronike e biletave, vendosja e ventilimit të sigurtë, distancat e tavolinave dhe dezinfektimi i detyrueshëm “, tha Arsovski.


  Protesta u mbështet nga muzikantë, autorë, instrumentistë, DJ të ndryshëm … mes tyre ishte Petar Mladenovski nga grupet “Superhiks” dhe “Pedro Horizonte”, e cila është pjesë e nismës “Muzika – tani”.
  Mladenovski nuk e dinte saktësisht se kush e organizoi protestën, por, ai thotë, është e rëndësishme që të gjithë muzikantët, nga të gjitha kastat, të ndajnë të njëjtin telash dhe janë në prag të mbijetesës.

  “Të gjithë janë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi gjatë kësaj periudhe, dhe kështu janë sjellë drejtpërsëdrejti në skaj të ekzistencës, por angazhimet e tyre të mëtejshme dhe mënyra se si ata do të mbijetojnë janë gjithashtu në pikëpyetje. Kjo është ajo që na bashkon. “Duhet të vendoset një rend i vogël për tubime të ndryshme të paligjshme, për mënyrën seleksionuese të ndëshkimit të atyre që nuk i respektojnë protokollet, etj.”, Tha Mladenovski.
  Ai thotë se Shoqata “Muzika – Tani” lufton edhe për të drejtat e muzikantëve, në mënyrë që të kthejnë dinjitetin e tyre dhe të luftojë për të drejtat e tyre, por edhe të ketë një qasje më të drejtë për marrjen e masave, protokolleve dhe ligjeve të ardhshme që i prekin ata.

  “Mbështetje për të gjithë ata që janë sot këtu dhe shpresoj se do të ndryshojmë diçka dhe se do të na dëgjojnë këta njerëz që marrin të ardhura mujore dhe shpërblime të ndryshme në Qeveri,” tha Mladenovski.

  Bojan Shashevski