[Аудио] Седма сила: (Авто)цензурата во редакциите

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Дали може да имаме слободни медиуми, со новинари кои се автоцензурираат и со уредници кои наместо јавниот интерес, ги штитат интересите на партиите или сопствениците на медиуми? Со какви притисоци се соочуваат новинарите во своите редакции зборуваме во СедмаСила – емисија посветена на слободата на медиумите.

  Кристина Атовска и Моника Јовановска раскажуваат за сопственото искуство во редакциите. Јовановска зборува за својата работа како млада новинарка во МРТВ и порталот Нетпрес, од каде беше отпуштена по смртта на Мартин Нешковски, откако како сведок пишува текст за случајот.

  Атовска пак, беше една од ретките новинарки што собра храброст да пишува критички за власта, додека работеше во провладина телевизија. Колумната за тогашната министерка за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска и донесе отказ од Сител.

  Како се цензурираат новинарите во Србија објаснува Жарка Радоја,  новинарка во малиот регионален портал „Контра прес“, а Уна Хајдари открива во кој случај кововските новинари може слободно да пишуваат на темите кои ги избрале.

  Новинарката Билјана Секуловска пак,  во краткиот разговор раскажува за спрегата новинар-уредник-сопственик на медум, за притисоците во редакциите и за регионалното истражување кое неодамна беше спроведено на оваа тема.

  Дали македонските новинари се само држачи на микрофон или работат во слобода, слушајте во првата епизода на Седма сила, (Авто)цензура во редакциите.

   

 • (Audio) Fuqia e shtatë:  (Auto) censurë në redaksi

  06/10/2018- #FUQIAESHTATË, AUDIO,LAJME, QYTETARË, NËNKASTE

  Vallë mund të kemi media të lira, me gazetarë të cilët janë në auto censurë dhe me redaktorë të cilët në vend të interesit publik i mbrojnë interesat e partive ose pronarëve të mediave? Me çfarë presione ballafaqohen gazetarët në redaksitë e tyre, flasim në FuqiaeShtatë – emision kushtuar lirisë së mediave.

  Kristina Atovska dhe Monika Jovanovska, tregojnë për përvojën e vet në redaksitë.  Jovanovska flet për punën e saj si gazetare e re në RTVM dhe portalin Netpres, prej nga ishte përjashtuar pas vdekjes së Martin Neshkovski, pasi si dëshmitar shkruan një tekst për rastin.

  Atovska, nga ana tjetër, ishte një nga gazetaret e rralla që mblodhi guximin të shkruajë në mënyrë kritike për pushtetin, kur punonte në televizion pro qeveritar.  Shkrimi i saj për ministren e atëhershme të Punëve të Brendshme, Gordana Jankullovska, rezultoi me përjashtimin e saj nga Sitel.

  Si censurohen gazetarët në Serbi sqaron Zharka Radoja, gazetare në portalin e vogël rajonal “Kontra pres”, ndërsa Una Hajdari zbulon në cilin rast gazetarët kosovarë mund të shkruajnë lirisht për temat të cilat i kanë zgjedhur.

  Gazetarja Biljana Sekullovska, në bisedën e shkurtë tregon për konfliktin gazetar – redaktor – pronar i medias, për presionet në redaksitë dhe për hulumtimin rajonal i cili u realizua kohë më parë në lidhje me këtë temë.

  Nëse gazetarët maqedonas janë mbajtës të mikrofonit ose punojnë në liri, dëgjoni në episodin e parë të Fuqia e shtatë, (Auto) censurë në redaksitë.

* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.