#НеЕВест: Кампања и обуки за младинска медиумска писменост

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со растот на лажните вести и пропагандата, се јавува потребата од медиумска писменост кај младите кои секојдневно се изложени на низа манипулативни содржини. Оттука, Националниот младински совет на Македонија и Радио МОФ го започнуваат проектот „Младинска медиумска писменост“ со цел да се подигне свеста кај младите учесници за критичко размислување, за аналитичен пристап на информациите кои ги добиваат од медиумите и способност за евалуација на содржината.

  Граѓанските организации пак, ќе се оспособат свесно да ги анализираат содржините во медиумите кои се во нивно поле на интерес и правилно да комуницираат со медиумите и нивните таргет групи при десиминацијана нивните општествено одговорни активности.

  Проектот „Младинска медиумска писменост“ ќе овозможи три викенд обуки за 60 млади од Скопје, Велес и Тетово и една обука за граѓански организации кои ќе резултираат сопродукција на едукативни содржини за слобода на изразување кај младите од маргинализираните заедници, без разлика на пол, етникум, социјален статус и сексуален и родов идентитет.

  Дводневните обуки за млади ќе се фокусираат практично да ги научат учесниците замедиумска писменост, пропаганда и разликата помеѓу етичко и неетичко новинарство. Дополнително ќе бидат обезбедени менторства за разработката на текстови, видео и аудиоприлози, подкасти, по избор на учесниците. Викенд обуката наменета за граѓанските организации тематски ќе биде насочена кон медиумската писменост, но и односите со јавноста односно како да се пренесат информации до таргет групите кои водат до општествена промена.

  НМСМ е национална чадор организација на сите млади во Македонија. НМСМ обединува 55 организации со цел да се промовираат и да се залагаат за правата на младите во Македонија. Членството на НМСМ е разновидно, обединувајќи организации кои работат на национално и регионално ниво, рурални и урбани средини, студентски организации, ограноци на меѓународни организации, политички подмладоци и други типови на здруженија. Во процесот на остварување на своите цели, НМСМ ги застапува интересите на младите во Република Македонија без разлика на нивната социо-економска положба, пол, раса, етничко и културно потекло, политичкото и верското уверување, сексуална ориентација, родов идентитет или било друга форма на разлика.

  Радио МОФ е интернет радио кое продуцира и споделува музички и информативни содржини кои се достапни на www.radiomof.mk. Поведени од фактот дека е ограничен просторот во кој младите можат да се изразат, развиваме медиум кој е отворена станица за промоција на младинската, културната и креативната заедница. Радио МОФ е алтернативен онлајн медиум кој преку продукција на независни и објективни програмски содржини, водени токму од млади автори, нуди квалитет, диверзитет и етичност во младинското информирање, со цел да се развијат дискусии кои ќе бидат од корист за младата генерација. Нашата целна публика се сите млади луѓе и сите граѓани чиј интерес е да бидат информирани за статусот на младите во општеството и кои сакаат негово подобрување.

  Проектот се спроведува со помош на грант доделен преку проектот„Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Коалиција за медиумска писменост”, што го спроведува Високата школа за новинарство и односи со јавност, а во соработка со Институтот за различности во медиумите од Лондон и весникот „Нова Македонија“ со финансиска поддршка од Европската Унија.

 •  

  #NukËshtëLajm Projekt për edukimin mediatik për të rinj

  Me rritjen e numrit të lajmeve të rrejshme dhe propagandës, paraqitet nevoja për edukim mediatik të të rinjve, të cilët për çdo ditë janë të ekspozuar ndaj një sërë përmbajtjesh manipuluese. Për këtë arsye, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë dhe Radio MOF e fillojnë projektin “Edukim mediatik për të rinj” me qëllim që ta rrisin ndërgjegjësimin e pjesëmarrësve të rinj, për të menduarit kritik, për qasje analitike ndaj informatave që i marrin nga mediat dhe aftësinë për të vlerësuar përmbajtjen.

  Nga ana tjetër, organizatat e shoqërisë civile, do të aftësohen që t’i analizojnë në mënyrë të vetëdijshme përmbajtjet në media të cilat janë në fushën e tyre të interesit dhe të komunikojnë në mënyrë korrekte me media dhe target grupet e tyre gjatë shpërndarjes së aktiviteteve me përgjegjësi shoqërore.

  Projekti “Edukimi Mediatik për të Rinjtë” do të mundësojë tre trajnime gjatë vikendit për 60 të rinj nga Shkupi, Velesi, Tetova dhe një trajnim për organizatat qytetare që do të rezultojnë me bashkë produkcion të përmbajtjeve edukative për lirinë e shprehjes te të rinjtë nga komunitetet e margjinalizuara, pa dallim të gjinisë, etnisë, statusit social, identitet seksual dhe gjinor.

  Trajnimet dy ditore për të rinj do të fokusohen në edukimin praktik të pjesëmarrësve për media, propagandë dhe dallimin mes gazetarisë etike dhe jo etike. Përveç kësaj do të sigurohen mentorime për përpilim të teksteve, video dhe audio shtojcave, nën kaste, sipas zgjedhjes së pjesëmarrësve. Trajnimi i vikendit për organizatat qytetare në mënyrë tematike do të jetë i drejtuar kah edukimi mediatik, por edhe marrëdhëniet me publikun, gjegjësisht si të barten informatat nga target grupet të cilat krijojnë ndryshime shoqërore.

  KRNM është organizatë nacionale, ombrellë e të gjithë të rinjve në Maqedoni. KRNM unifikon 55 organizata me qëllim që të promovohen dhe angazhohen për të drejtat e të rinjve në Maqedoni. Anëtarësia e KRNM është e llojllojshme, duke unifikuar organizata të cilat punojnë në nivel nacional dhe rajonal, në mjedise rurale dhe urbane, organizata studentore, degë të organizatave ndërkombëtare, forumet rinore të partive politike dhe lloje të ndryshme të shoqatave. Në procesin e realizimit të qëllimeve të veta, KRNM i përfaqëson interesat e të rinjve në Republikën e Maqedonisë pa dallim të pozitës së tyre socio-ekonomike, gjinisë, racës, origjinës etnike dhe kulturore, përcaktimit fetar dhe politik, orientimit seksual, identitetit gjinor ose cilësdo forme tjetër të dallimit.

  Radi MOF është internet radio e cila prodhon dhe ndan përmbajtje muzikore dhe informative të cilat janë të qasshme në www.radiomof.mk. Duke marrë parasysh faktin se hapësira në të cilën të rinjtë mund të shprehin veten është e kufizuar, zhvillojmë një medium që është stacion i hapur për promovimin e shoqërisë rinore kulturore dhe krijuese. Radio MOF është medium alternativ online, i cili përmes promovimit të përmbajtjeve programore objektive të pavarur, të udhëhequra pikërisht nga autorë të rinj, ofron kualitet, diversitet dhe etikë në informimin rinor, në mënyrë që të zhvillohen diskutime të cilat do të jenë të dobishme për gjeneratën rinore. Publiku ynë i synuar janë të gjithë të rinjtë dhe të gjithë qytetarët, interesi i të cilëve është të jenë të informuar për statusin e të rinjve në shoqërinë dhe të cilët dëshirojnë përmirësimin e saj.

  Projekti zbatohet me ndihmën e grantit të ndarë përmes projektit “Edukimi mediatik në epokën e përmbytjes nga informacionet:  Koalicioni për edukim mediatik”, me çka realizon Shkollën e lartë për gazetari dhe marrëdhënie me publikun, në bashkëpunim me Institutin për dallime në mediet,  nga Londra dhe gazeta “Nova Makedonija” me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian.